Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Phạm Xuân Kôi
Ngày ban hành: 27/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 09/2009/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 27 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN VÀ MỨC TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG, SINH HOẠT PHÍ CHO ĐỐI TƯỢNG NUÔI DƯỠNG TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003
Căn cứ Luật ngân Sách Nhà nước ngày 16/12/2002
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư 09/TT-BLĐTB&XH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điêu của Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Nghị quyết số 163/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc điều chỉnh thời gian và mức trợ cấp nuôi dưỡng, sinh hoạt phí cho đối tượng nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian và mức trợ cấp nuôi dưỡng, sinh hoạt phí cho đối tượng nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, bản như sau:

1. Thời gian trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng:

Từ khi tiếp nhận các đối tượng đến khi 16 tuổi. Trường hợp đi học văn hóa, học các Trường chuyên nghiệp và dạy nghề trong và ngoài tỉnh được tiếp tục trợ cấp nuôi dưỡng và sinh hoạt phí hàng tháng đến khi tốt nghiệp.

2. Mức trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng:

a. Đối tượng nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội

- Mức trợ cấp nuôi dưỡng thường xuyên:

Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm từ 240.000 đồng/người/tháng (bằng 53% mức lương tối thiểu của 450.000đ) lên bằng 80% mức lương tối thiểu/người/tháng.

Hỗ trợ sinh hoạt phí:

Nâng mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm từ 90.000 đồng lên bằng 30% của mức lương tối thiểu/người/tháng.

b. Đối tượng được đi học tại các trường chuyên nghiệp và dạy nghề:

- Mức trợ cấp nuôi dưỡng thường xuyên:

Trợ cấp nuôi dưỡng thường xuyên cho các đối tượng tiếp tục đi học tại các trường chuyên nghiệp và dạy nghê bằng 80% mức lương tối thiểu/nguời/ tháng.

- Hỗ trợ sinh hoạt phí:

Hỗ trợ sinh hoạt phí cho các đối tượng đi học các trường chuyên nghiệp và dạy nghề bằng 50% mức lương tối thiểu/người/tháng.

3. Thời gian thực hiện: áp dụng từ 01 tháng 7 năm 2009

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo và đôn dốc thực hiện; định kỳ 6.tháng và cả năm tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thũ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 27/07/2009 điều chỉnh thời gian và mức trợ cấp nuôi dưỡng, sinh hoạt phí cho đối tượng nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.270

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!