Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận Bình Tân

Số hiệu: 07/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Văn Mười
Ngày ban hành: 05/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM TRA LIÊN NGÀNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI QUẬN BÌNH TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường;

Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận tại Công văn số 597/VHTT ngày 24 tháng 9 năm 2012 và đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 1074/TTr-NV ngày 29 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận Bình Tân (gọi tắt là Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 9238/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội quận Bình Tân.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, Trưởng Công an quận, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Mười

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM TRA LIÊN NGÀNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI QUẬN BÌNH TÂN (GỌI TẮT LÀ LỰC LƯỢNG KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí - Vai trò

1. Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận Bình Tân được thành lập theo quy định của pháp luật để tiến hành kiểm tra, xác lập hành vi vi phạm trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, thông tin truyền thông và phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, đánh bạc, phòng cháy chữa cháy và các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Tân.

2. Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận Bình Tân là lực lượng phối hợp liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm bao gồm các ngành và phòng ban thuộc quận: Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế, Tư pháp, Quản lý thị trường, Nội vụ, Công an, Y tế, Chi Cục Thuế, Thanh tra xây dựng, Phòng cháy và chữa cháy và phòng, ban, ngành có liên quan để kiểm tra, phát hiện và xác lập hồ sơ vi phạm pháp luật nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, thông tin truyền thông và phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi tắt là hoạt động Văn hóa - Xã hội). Kịp thời chuyển hồ sơ vi phạm về cho Phòng Văn hóa và Thông tin quận để tham mưu hình thức xử lý trước khi trình cho Hội đồng xử lý các vụ vi phạm về lĩnh vực văn hóa - xã hội của quận xem xét, xử lý.

Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội tại quận bao gồm: Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là thành viên hoặc có quyền và nghĩa vụ liên quan đến Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội trên địa bàn quận Bình Tân.

2. Đối tượng kiểm tra là các tổ chức, cá nhân được xác định cụ thể theo từng quyết định thành lập lực lượng kiểm tra trên địa bàn quận Bình Tân.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Lực lượng làm công tác Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận Bình Tân khi làm nhiệm vụ phải tuân theo quy định của pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

2. Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận có nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động Văn hóa - Xã hội của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận Bình Tân theo nội dung của từng quyết định thành lập lực lượng kiểm tra.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Nhiệm vụ của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận và Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường

1. Thống kê, rà soát các cơ sở kinh doanh hoạt động văn hóa, thông tin truyền thông và các cơ sở hoạt động dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Khảo sát nắm tình hình, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định trong Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, phải đình chỉ ngay hành vi vi phạm, xác lập hồ sơ vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan, kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền đề xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với những hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự, kịp thời báo cáo người có thẩm quyền là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (phụ trách Văn hóa - Xã hội) được ủy quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội để chỉ đạo xử lý. Đối với Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

- Không tiếp nhận các vụ việc do các ngành khác kiểm tra chuyển sang Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường để lập biên bản vi phạm hành chính của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội.

Điều 5. Quyền hạn của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường

1. Đối với Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận

- Đề nghị các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền liên quan trên địa bàn quận phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nội dung kiểm tra theo quyết định thành lập trong suốt quá trình kiểm tra. Cơ quan được yêu cầu phối hợp, hỗ trợ có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận.

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra phải chấp hành quyết định kiểm tra, xuất trình, cung cấp đầy đủ các giấy tờ, chứng từ, sổ sách theo đúng nội dung kiểm tra và hợp tác với Đội Kiểm tra trong suốt thời gian kiểm tra.

- Được lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật.

- Đối với việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được quyền yêu cầu Trưởng Công an phường nơi kiểm tra cử cán bộ đến phối hợp lập biên bản về việc tạm giữ tang vật, phương tiện và ra quyết định tạm giữ theo đúng quy định Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan hoặc được áp dụng biện pháp niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm giao cho tổ chức cá nhân vi phạm bảo quản. Việc niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại tang vật, phương tiện được tiến hành niêm phong trước mặt người vi phạm; nếu người vi phạm vắng mặt thì phải tiến hành niêm phong trước mặt đại diện gia đình, đại diện tổ chức, đại diện chính quyền và người chứng kiến.

- Đình chỉ hành vi vi phạm hành chính (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

- Trong trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm hình sự kịp thời báo cáo cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (phụ trách Văn hóa - Xã hội) để xử lý chuyển cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền thụ lý theo quy định của pháp luật.

2. Đối với Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường

- Đề nghị cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền liên quan trên địa bàn phường phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong suốt thời gian kiểm tra.

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra chấp hành quyết định kiểm tra, xuất trình, cung cấp đầy đủ các giấy tờ, chứng từ, sổ sách có liên quan đến nội dung kiểm tra và hợp tác với lực lượng kiểm tra trong suốt thời gian kiểm tra.

- Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính theo đúng Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

- Yêu cầu Trưởng Công an phường cử cán bộ lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo đúng Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

- Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm hình sự thì kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường để xử lý theo thẩm quyền.

Chương III

CƠ CẤU, HOẠT ĐỘNG, THẨM QUYỀN THÀNH LẬP

Điều 6. Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường

1. Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận

a) Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định thành lập; Đội trưởng, Đội phó và các thành viên trong Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thông qua danh sách cử thành viên của các cơ quan đơn vị.

b) Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận có từ 01 đến 02 Đội, mỗi Đội gồm 01 Đội trưởng và 01 đến 02 Đội phó do Phòng Văn hóa và Thông tin hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm Đội trưởng. Các ngành và các phòng ban thuộc quận như: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Đội Quản lý thị trường, Phòng Nội vụ, Công an quận, Phòng Y tế, Chi Cục Thuế, Thanh tra Xây dựng quận,… cử ít nhất 02 người tham gia làm thành viên mỗi Đội.

c) Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thông qua Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận. Tùy theo tình hình yêu cầu thực tế tại quận về công tác kiểm tra, Ủy ban nhân dân quận có quyền điều chỉnh thành phần, số lượng các ngành, phòng ban tham gia Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận.

d) Thời gian hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận theo từng quyết định thành lập.

2. Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường

a) Trên cơ sở đặc điểm, tình hình quản lý địa bàn trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, thông tin truyền thông và phòng, chống tệ nạn xã hội, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định thành lập Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường.

b) Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường làm Tổ trưởng, có từ 01 đến 02 Tổ phó; tùy vào tình hình địa phương, cơ cấu các thành viên tham gia Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định. Cán bộ tham gia Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường không được tham mưu xử lý vi phạm hành chính. Thời gian hoạt động của Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường theo từng quyết định thành lập.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trực tiếp chỉ đạo Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường.

Điều 7. Hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận và Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường

1. Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận và Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường làm việc theo cơ chế phối hợp do Đội trưởng, Tổ trưởng điều hành mọi hoạt động chung của Đội, Tổ; chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thành lập, bổ nhiệm theo Điều 6 của Quy chế này.

2. Đội trưởng, Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm tra hoặc thực hiện kiểm tra khi có yêu cầu của Thành phố, Ủy ban nhân dân quận thông qua Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin được giao điều hành, giám sát Đội, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội của quận, phường.

3. Đội phó, Tổ phó có trách nhiệm giúp Đội trưởng, Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế này, theo nội dung kiểm tra theo từng quyết định thành lập và theo phân công của Đội trưởng, Tổ trưởng.

4. Các thành viên trong Đội, Tổ Kiểm tra chấp hành phân công của Đội trưởng, Tổ trưởng (hoặc Đội phó, Tổ phó), chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đội trưởng, Tổ trưởng (hoặc Đội phó, Tổ phó) về những công việc đã được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mình đang công tác, đồng thời đề xuất nội dung, biện pháp kiểm tra trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách. Nghiêm cấm các thành viên Đội, Tổ Kiểm tra làm lộ thông tin kiểm tra, tiếp xúc với đối tượng được kiểm tra ngoài nơi làm việc.

5. Đội trưởng, Tổ trưởng thông báo lịch công tác cho các thành viên tham gia Đội, Tổ Kiểm tra, được triệu tập đột xuất khi cần thiết hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo. Thành viên được cử tham gia Đội, Tổ Kiểm tra khi vắng mặt phải có lý do chính đáng; các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để thành viên tham gia Đội, Tổ kiểm tra. Phòng Nội vụ quận tham gia thành viên Đội Kiểm tra, theo dõi các thành viên tham gia công tác Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, có báo cáo việc vắng mặt, thi đua khi kết thúc từng đợt kiểm tra theo quyết định thành lập.

6. Đội trưởng, Tổ trưởng có nhận xét kết quả công tác của từng thành viên tham gia theo từng quyết định thành lập thông qua Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin để báo cáo Ủy ban nhân dân quận và gửi về các đơn vị cử thành viên tham gia.

7. Đội, Tổ Kiểm tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định thành lập, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra hoạt động. Phòng Nội vụ quận tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cấp thẻ kiểm tra cho thành viên Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường thực hiện việc cấp thẻ kiểm tra cho thành viên Tổ kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội phường.

8. Khi tiến hành kiểm tra, Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận chỉ được thực hiện kiểm tra khi có Đội trưởng hoặc Đội phó và ít nhất thành viên của 04 phòng ban, trong đó phải có Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an quận.

Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường chỉ được thực hiện kiểm tra khi có Tổ trưởng hoặc Tổ phó và ít nhất thành viên của 03 bộ phận trong đó phải có Văn hóa và Thông tin, Công an phường.

Đội, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phải xuất trình Quyết định thành lập Đội, Tổ Kiểm tra cho tổ chức, cá nhân là đối tượng thuộc diện bị kiểm tra biết để thực hiện trong suốt thời gian kiểm tra tại cơ sở.

9. Khi kết thúc buổi kiểm tra, phải tiến hành bàn giao biên bản vi phạm hành chính và hồ sơ kèm theo cho Bộ phận xử lý để thẩm định, đề xuất người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính ban hành quyết định xử phạt theo đúng quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận văn bản hướng dẫn Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường và các đơn vị có liên quan trong việc chuyển hồ sơ vi phạm để tham mưu hình thức xử lý theo quy định.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Mối quan hệ công tác và cơ chế phối hợp hoạt động

1. Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận

- Thực hiện nghiêm các chủ trương, quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận và sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (phụ trách văn hóa xã hội) và Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của quận và Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường thực hiện các biện pháp rà soát, thống kê, phân loại đối tượng kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chung của quận về tổ chức kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội (định kỳ, đột xuất) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thông qua; báo cáo nhanh, đột xuất các vụ việc lớn, phức tạp và báo cáo kết quả xử lý trên địa bàn quận, báo cáo theo yêu cầu đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Có trách nhiệm hỗ trợ Đoàn Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội Thành phố khi có yêu cầu kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất; phối hợp và hỗ trợ Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường tiến hành kiểm tra những địa điểm phức tạp.

2. Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận có nhiệm vụ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xác lập các vi phạm pháp luật nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm tra đạt hiệu quả.

3. Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra liên ngành được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thông qua, có trách nhiệm hỗ trợ Đoàn Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội Thành phố, quận khi có yêu cầu kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường có trách nhiệm phối hợp với ban ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan trên địa bàn phường, quận trong việc thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xác lập các vi phạm pháp luật nhằm quản lý địa bàn phường đạt hiệu quả.

4. Định kỳ hàng tháng, Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường họp rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông và phòng, chống tệ nạn xã hội. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận để xem xét, chỉ đạo.

5. Mọi kế hoạch, thông tin về công tác kiểm tra được bảo mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật của Nhà nước.

Chương V

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điều 9. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của công tác Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận do ngân sách quận cấp và các khoản thu nộp phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin, truyền thông và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm quản lý kinh phí, dự trù kinh phí thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch quận trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt (công tác phí, bồi dưỡng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra) đối với Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận (Đội 1).

Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý kinh phí, dự trù kinh phí thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch quận trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt (công tác phí, bồi dưỡng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra) đối với Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận (Đội 2).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm bố trí ngân sách, quản lý kinh phí và duyệt chi công tác phí, bồi dưỡng, phương tiện phục vụ trong quá trình kiểm tra nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường.

Khi cần thiết Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu khen thưởng đột xuất cho Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường và những cá nhân có liên quan trong các hoạt động cao điểm.

Điều 10. Phụ cấp, phương tiện hoạt động

1. Chế độ phụ cấp

Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường được hưởng tiền làm thêm giờ, làm đêm được bồi dưỡng ăn đêm trong thời gian từ 20 giờ đến 04 giờ sáng hôm sau theo quy định hiện hành và theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

2. Phương tiện hoạt động

Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ cần thiết để thực hiện chức trách của mình; có trách nhiệm trong việc sử dụng và bảo quản tốt phương tiện được cấp: Giấy chứng nhận cho các thành viên Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường, công cụ hỗ trợ, máy quay phim, máy chụp hình, máy đo âm thanh, máy đo ánh sáng, dụng cụ đo nồng độ rượu, hỗ trợ hao mòn xe và văn phòng phẩm phục vụ cho công tác kiểm tra. Phòng Nội vụ quận tham mưu việc cấp thẻ kiểm tra; Công an quận tham mưu việc cấp công cụ hỗ trợ, dụng cụ đo nồng độ rượu; Phòng Văn hóa và Thông tin quận tham mưu việc cấp máy quay phim, máy chụp hình, máy đo âm thanh, máy đo ánh sáng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận căn cứ tình hình thực tế quyết định cấp phương tiện cho Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 11. Chế độ khen thưởng

1. Khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích theo thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

2. Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng thì được hưởng chế độ trợ cấp, đền bù theo quy định của pháp luật và quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Điều 12. Kỷ luật

Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu thành viên của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường có hành vi vi phạm hoặc lạm dụng quyền hạn, vi phạm pháp luật thì Đội trưởng, Tổ trưởng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và thông báo cho Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thành viên đó biết. Tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường có thẩm quyền thành lập Đội, Tổ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Trách nhiệm của Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan Thường trực về công tác Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận điều hành hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường. Chủ trì các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất; tổng hợp và dự thảo báo cáo; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

b) Chủ động phối hợp với các ngành, phòng, ban có liên quan đề xuất nhân sự của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận theo từng quyết định và đảm bảo bố trí đủ cán bộ theo quy định tại Quy chế của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quy chế này.

c) Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch dự trù kinh phí hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận hàng năm và quyết toán kinh phí theo quy định.

d) Chịu trách nhiệm về những tệ nạn xã hội phát sinh trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

2. Trách nhiệm của các ngành và Trưởng các phòng, ban có liên quan.

a) Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận có trách nhiệm dự trù kinh phí hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận (nếu có) hàng năm và quyết toán kinh phí theo quy định.

b) Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về những phát sinh tệ nạn xã hội trong các lĩnh vực khác (trừ hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng).

Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Phòng Kinh tế; Trưởng Phòng Tư pháp; Trưởng Phòng Nội vụ; Trưởng Phòng Y tế; Trưởng Công an quận; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường; Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế; Chánh Thanh tra Xây dựng quận có trách nhiệm cử cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực tham gia Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia Đội hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trưởng Phòng Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra công vụ, cử cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực tham gia Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội để giám sát, theo dõi báo cáo xét thi đua khen thưởng, kỷ luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm thành lập, đảm bảo về nhân sự và chế độ chính sách, kinh phí hoạt động của Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận nếu để phát sinh tệ nạn xã hội, hoạt động kinh doanh Văn hóa - Xã hội trái pháp luật diễn ra trên địa bàn quản lý mà không kịp thời có kế hoạch, chỉ đạo giải quyết. Đây là nội dung quan trọng trong việc xét đánh giá thi đua hoàn thành nhiệm vụ hàng năm trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, an ninh trật tự của phường.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình quản lý có biện pháp tổ chức, phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung Quy chế của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quy chế này.

2. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quy chế này; tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế để tham mưu Ủy ban nhân dân quận đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.

3. Việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy chế này do Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận sau khi có tham khảo ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận Bình Tân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.799

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161