Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 0618/QĐ-BCT năm 2010 ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 0618/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 01/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG    
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 0618/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương từ năm 2008 đến năm 2012;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Công Thương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ CT: LĐB, các Vụ, Cục, Tập đoàn, TCTy, các Công ty, các Trường trực thuộc Bộ;
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Các Sở Công Thương;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Bùi Xuân Khu

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0618/QĐ-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến hạng mục của đơn vị nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao năng lực vận động, thi hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Yêu cầu

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 được xây dựng và thực hiện trên cơ sở Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 phải kế thừa kết quả và đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, phát triển trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến đã triển khai từ trước đến nay. Đẩy mạnh việc sử dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng sử dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị và đối tượng được phổ biến.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Nội dung

Phổ biến những văn bản pháp luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành ban hành, đặc biệt là các văn bản có ý nghĩa quan trọng và có hiệu lực thi hành trong năm 2010 như: Luật Cán bộ, công chức; Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự; Luật quy hoạch đô thị …

Bên cạnh đó cần tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ như các quy định về điện lực, tiết kiệm năng lượng, về bảo vệ người tiêu dùng, về quản lý thị trường, ngoại thương; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, các quy định pháp luật về lao động, về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động …; phổ biến và lồng ghép vào môn học pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, gắn với ngành nghề chuyên môn và nội dung đào tạo của nhà trường cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ.

2. Hình thức phổ biến

a) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thông tin phổ biến pháp luật; đăng tải, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị;

b) Biên soạn, in phát hành đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; các chuyên đề pháp luật; các tài liệu, ấn phẩm phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp theo từng đối tượng;

c) Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật; hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật;

d) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn có lồng ghép phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;

đ) Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 (phụ lục kèm theo); tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ theo định kỳ 6 tháng, một năm gửi Bộ Tư pháp.

2. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin phối hợp cùng Vụ Pháp chế hoàn thiện và duy trì các chuyên trang, chuyên mục Phổ biến pháp luật trên trang Thông tin điện tử của Bộ.

3. Các cơ quan, đơn vị, Hiệu trưởng các Trường đào tạo thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Công Thương triển khai xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010; tiến hành tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị và báo cáo kết quả bằng văn bản về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01 tháng 11 năm 2010.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật được bố trí trong ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Bùi Xuân Khu

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 0618/QĐ-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2010)

TT

Nội dung phổ biến

Đối tượng phổ biến

Hình thức phổ biến

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tiến độ

1

Phổ biến pháp luật theo chuyên đề

Cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp tại địa phương

Hội nghị phổ biến

Vụ Pháp chế

Địa phương

Quý I, II, IV/2010

2

Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về ngoại thương

Đối tượng chịu sự điều chỉnh của pháp luật ngoại thương

Hội nghị phổ biến

Vụ Pháp chế

Vụ Xuất nhập khẩu và các đơn vị có liên quan

Quý I/2010

3

Sổ tay xây dựng pháp luật ngành công thương

Cán bộ công chức thuộc Bộ, và các đơn vị liên quan

Phát hành ấn phẩm

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ

Quý II/2010

4

Sổ tay giải quyết tranh chấp

Cán bộ công chức thuộc Bộ, và các đơn vị liên quan

Phát hành ấn phẩm

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ

Quý II/2010

5

Hội nghị hướng dẫn đánh giá tác động văn bản

Cán bộ, công chức cơ quan Bộ

Hội nghị phổ biến

Vụ Pháp chế

Bộ Tư pháp, Văn phòng Bộ

Quý II/2010

6

Hội nghị phổ biến, tổng kết 5 năm thi hành Luật Cạnh tranh; Luật Điện lực (phổ biến chính sách pháp luật về cạnh tranh và điện lực)

Đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật

Hội nghị tổng kết

Vụ Pháp chế

Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Điều tiết điện lực;

Địa phương

Quý III/2009

7

Hội nghị phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Nếu Luật được Quốc hội thông qua)

Cán bộ, công chức cơ quan Bộ

Hội nghị phổ biến

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ, Vụ Khoa học và công nghệ

Quý IV/2010

8

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Công Thương

Hội nghị sơ kết

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Quý IV/2010

9

Hoàn thiện và duy trì chuyên mục Hỏi đáp pháp luật; Tin phổ biến pháp luật

Cán bộ, công chức Bộ Công Thương và các đối tượng khác

Trang thông tin pháp luật công thương

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Từ tháng 01/2010

10

Cập nhật Điều ước quốc tế: Điều ước quốc tế song phương về công nghiệp; Điều ước quốc tế song phương về thương mại; Điều ước quốc tế khu vực; Điều ước quốc tế đa phương

Cán bộ, công chức Bộ Công Thương và các đối tượng khác

Trang thông tin điện tử của Bộ

Vụ Pháp chế

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Từ tháng 01/2010

11

Cập nhật văn bản mới theo các cây pháp lý về quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương

Cán bộ, công chức Bộ Công Thương và các đối tượng khác

Trang thông tin pháp luật công thương

Vụ Pháp chế

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Từ tháng 01/2010

12

Biên soạn Bản tin Pháp luật công thương và Bản tin chuyên đề

Cán bộ, công chức cơ quan Bộ, các Sở Công Thương và các đối tượng khác

Phát hành ấn phẩm

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 01/2010

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 0618/QĐ-BCT năm 2010 ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.680
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109