Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 06/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2017/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SỸ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công Liệt sỹ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 42/TTr-LĐTBXH ngày 02/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Thu

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SỸ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi tham gia vào các quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Ý nghĩa của công trình ghi công liệt sỹ

Công trình ghi công liệt sỹ là công trình văn hóa - lịch sử, được xây dựng đảm bảo mỹ quan, bền vững, phù hợp với quy hoạch trên địa bàn và phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương nhằm ghi công các liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế; đáp ứng nhu cầu thăm viếng liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ và nhân dân, đồng thời có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng lâu dài cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thế hệ thanh thiếu niên.

Điều 3. Các công trình ghi công liệt sỹ

1. Nghĩa trang liệt sỹ là nơi an táng hài cốt liệt sỹ, được xây dựng trang nghiêm thể hiện lòng tôn kính đối với các liệt sỹ.

2. Đài tưởng niệm liệt sỹ là công trình ghi công liệt sỹ đặt ở trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố nơi không có nghĩa trang liệt sỹ hoặc ở những nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu.

3. Đền thờ liệt sỹ là nơi thờ và ghi danh các liệt sỹ, được xây dựng ở nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu.

4. Nhà bia ghi tên liệt sỹ được xây dựng tại xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có nghĩa trang liệt sỹ.

Chương II

QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SỸ

Điều 4. Phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sỹ

1. Phân cấp quản lý nghĩa trang liệt sỹ

a) Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam do Ban Quản lý Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam quản lý; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước theo quy định chung của Chính phủ.

b) Nghĩa trang liệt sỹ các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là nghĩa trang liệt sỹ cấp huyện) do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn huyện.

c) Nghĩa trang liệt sỹ các xã, phường, thị trấn (gọi chung là nghĩa trang liệt sỹ cấp xã) do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Cán bộ văn hóa xã hội tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn xã.

d) Đối với các huyện, thị xã, thành phố không có nghĩa trang liệt sỹ, Đài tưởng niệm liệt sỹ hoặc Đền thờ liệt sỹ cấp huyện thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định lựa chọn một trong số các nghĩa trang liệt sỹ cấp xã phù hợp trên địa bàn làm nơi viếng hương và tưởng niệm.

2. Phân cấp quản lý Đài tưởng niệm liệt sỹ, Đền thờ liệt sỹ, Nhà bia ghi tên liệt sỹ

a) Đài tưởng niệm liệt sỹ, Đền thờ liệt sỹ, Nhà bia ghi tên liệt sỹ cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý Đài tưởng niệm liệt sỹ, Đền thờ liệt sỹ, Nhà bia ghi tên liệt sỹ trên địa bàn huyện.

b) Đài tưởng niệm liệt sỹ, Nhà bia ghi tên liệt sỹ cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Cán bộ văn hóa xã hội tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý các Đài tưởng niệm liệt sỹ, Nhà bia ghi tên liệt sỹ trên địa bàn xã.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định thành lập Ban Quản lý các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn.

Điều 5. Sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ

1. Tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ.

2. Các đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, tổ chức đến dâng hoa, viếng hương tưởng niệm các liệt sỹ trong các dịp Lễ, Tết, ngày truyền thống.

3. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến dâng hoa, viếng hương tưởng niệm các liệt sỹ.

4. Là nơi để nhân dân và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong đến sinh hoạt ôn lại truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, gương hy sinh của các anh hùng liệt sỹ.

5. Tiếp đón khách đến thăm viếng, tham quan.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý công trình ghi công liệt sỹ

1. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sỹ

a) Tiếp nhận, tổ chức an táng hài cốt liệt sỹ theo quy định của Nhà nước.

Đối với nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam: được tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sỹ có nguyên quán phường An Phú, xã Tam Phú và những phường, không có nghĩa trang liệt sỹ của thành phố Tam Kỳ.

b) Lập danh sách quản lý và sơ đồ mộ liệt sỹ trong nghĩa trang liệt sỹ.

c) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc phần mộ liệt sỹ, vườn hoa, cây cảnh, khuôn viên và các công trình khác có trong nghĩa trang liệt sỹ, bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm.

d) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sỹ trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ liệt sỹ; xác nhận và đề nghị thanh toán chế độ thăm viếng mộ liệt sỹ theo quy định.

e) Phục vụ các đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, tổ chức đến dâng hoa, viếng hương tưởng niệm các liệt sỹ trong các dịp Lễ, Tết, ngày truyền thống.

f) Xây dựng kế hoạch và huy động các nguồn lực tổ chức nâng cấp, tu bổ các phần mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý Đài tưởng niệm liệt sỹ, Đền thờ liệt sỹ, Nhà bia ghi tên liệt sỹ

a) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và các công trình khác có trong khuôn viên của Đài tưởng niệm liệt sỹ, Đền thờ liệt sỹ, Nhà bia ghi tên liệt sỹ bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm.

b) Đón tiếp và hướng dẫn các tổ chức và nhân dân đến thăm viếng.

c) Phục vụ các đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, tổ chức đến dâng hoa, viếng hương tưởng niệm các liệt sỹ trong các dịp Lễ, Tết, ngày truyền thống.

d) Xây dựng kế hoạch và huy động các nguồn lực tổ chức nâng cấp, tu bổ Đài tưởng niệm liệt sỹ, Nhà bia ghi tên liệt sỹ hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

3. Trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ, chăm sóc, quản lý các công trình ghi công liệt sỹ theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đến dâng hoa, viếng hương, tham quan, sinh hoạt truyền thống

Các tổ chức, cá nhân đến dâng hoa, viếng hương, tham quan, sinh hoạt truyền thống tại các công trình ghi công liệt sỹ có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sỹ; chấp hành đầy đủ nội quy, quy định và theo sự hướng dẫn của cơ quan quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng Đề án, Kế hoạch nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sỹ. Tổng hợp nhu cầu kinh phí nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sỹ hàng năm từ nguồn Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đúng quy định.

c) Phối hợp với các địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện việc xây dựng quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ.

2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này tại địa phương, đồng thời hàng năm tổng hợp, lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sỹ của địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) xem xét quyết định từ nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền và nguồn ngân sách tỉnh. Đồng thời chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương hoặc huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sỹ.

b) Đối với các hạng mục sửa chữa nhỏ, vệ sinh, quét vôi các công trình ghi công liệt sỹ do ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện hoặc trích chi từ nguồn kinh phí Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

c) Củng cố, tăng cường bộ phận và nhân viên quản lý, bảo vệ ở các công trình ghi công liệt sỹ. Bố trí nguồn ngân sách địa phương để bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ tại khoản 3 Điều này.

d) Thường xuyên tuyên truyền, vận động trong nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sỹ, đảm bảo để các công trình ghi công liệt sỹ được chăm sóc chu đáo, bền đẹp và trang nghiêm, mãi mãi trường tồn, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã (có các công trình ghi công liệt sỹ) Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Quy chế này. Hằng năm, định kỳ huy động lực lượng vệ sinh cảnh quan các công trình ghi công liệt sỹ đảm bảo khang trang, sạch đẹp.

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý, sử dụng hoặc có những đóng góp tiêu biểu vào việc sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét khen thưởng theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi phá hoại các công trình ghi công liệt sỹ hoặc biết nhưng không ngăn cản thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.256

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250