Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/QĐ-BCĐĐHDTTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/QĐ-BCĐĐHDTTS

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam thành lập các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, BCĐĐHDTTS (10b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/
QĐ-BCĐĐHDTTS ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam)

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam nhằm thực hiện Quyết định 757/QĐ-TTg ngày 08 tháng 06 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam như sau:

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐẠI HỘI

1. Nội dung hoạt động diễn ra trước khai mạc Đại hội

a) Tổ chức Hội thảo Quốc gia về cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và chính sách đại đoàn kết dân tộc;

b) Phát phóng sự truyền hình về các dân tộc thiểu số Việt Nam (20 tập) trên kênh truyền hình Việt Nam và Website Ủy ban Dân tộc;

c) Tổ chức Triển lãm giới thiệu bản sắc văn hóa và thành tựu của các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Triển lãm Vân Hồ;

d) Tổ chức Hội chợ giới thiệu về văn hóa - thương mại của các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Trung tâm Hội chợ Quốc gia Giảng Võ;

đ) Tổ chức Festival học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Việt Nam;

e) Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về các dân tộc thiểu số Việt Nam;

g) Biên soạn và xuất bản 01 ấn phẩm (ảnh và lời) tổng quan về kinh tế, văn hóa, xã hội các dân tộc thiểu số Việt Nam;

h) Tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” nhân dịp tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam cho các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc;

i) Tổ chức họp báo thông báo việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

k) Tổ chức tiếp đón đại biểu: ngày 09 tháng 5 năm 2010;

l) Tổ chức Lễ dâng hương Đền Hùng: ngày 10 tháng 5 năm 2010;

m) Tổ chức cuộc gặp mặt của đại diện Lãnh đạo Đảng và Nhà nước với đại diện 53 dân tộc là các đại biểu tiêu biểu xuất sắc dự Đại hội toàn quốc;

n) Tổ chức thăm quan Vịnh Hạ Long (theo đăng ký của các Đoàn đại biểu);

o) Tổ chức viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thành phố Hà Nội: sáng ngày 11 tháng 5 năm 2010;

p) Tổ chức vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh: sáng ngày 11 tháng 5 năm 2010.

2. Nội dung hoạt động diễn ra trong Đại hội chính thức

a) Báo cáo Chính trị Đại hội: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là thời kỳ đổi mới và hội nhập; đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc từ Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) đến nay và định hướng đến năm 2020;

b) Báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực tại Đại hội;

c) Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

d) Tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào yêu nước;

đ) Tổ chức Dạ hội chào mừng thành công của Đại hội vào đêm giữa 2 ngày Đại hội chính thức;

e) Chiếu phim tài liệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam chiếu tại Đại hội và Website Ủy ban Dân tộc (thời lượng khoảng 30 phút);

g) Tường thuật trực tiếp Chương trình Đại hội trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Website của Ủy ban Dân tộc.

3. Nội dung hoạt động sau Đại hội

a) Họp báo Thông báo kết quả Đại hội;

b) Biên tập, hoàn thiện, ban hành Kỷ yếu Đại hội;

c) Tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc của Ban Chỉ đạo (có kế hoạch riêng);

d) Quyết toán kinh phí Đại hội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

1. Thời gian

a) Đại hội trù bị (có kịch bản riêng): 1/2 ngày (từ 14h ngày 11 tháng 5 năm 2010);

b) Đại hội chính thức (có kịch bản riêng): 2 ngày (ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2010).

2. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

III. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU ĐẠI BIỂU

1. Số lượng đại biểu

a) Tổng số đại biểu chính thức: 1.700 đại biểu. Trong đó:

- Đại biểu khối địa phương: 1.250 đại biểu.   

- Khối cơ quan Trung ương: 450 đại biểu.

b) Đại biểu khách mời (dự kiến khoảng 500 đại biểu):

- Đại biểu khách mời ở các cơ quan Trung ương dự Đại hội: các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Lãnh đạo các cơ quan Trung ương không phải là đại biểu chính thức của Đại hội;

- Đại biểu khách mời ở địa phương: 01 đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh (nếu Đoàn đại biểu của địa phương không có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh là đại biểu chính thức dự Đại hội toàn quốc); Trưởng hoặc Phó Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh (nếu Đoàn đại biểu của địa phương không có Trưởng và Phó Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh là đại biểu chính thức dự Đại hội toàn quốc); đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lãnh đạo trong thời kỳ đổi mới là người dân tộc thiểu số; đại diện các trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số;

- Đại biểu khách mời quốc tế: mời đại diện một số đại sứ quán, cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

2. Cơ cấu đại biểu chính thức Đại hội: Đại biểu đại diện cho các thành phần dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; các ngành, lĩnh vực; lứa tuổi, giới tính, các tầng lớp nhân dân trong phạm vi toàn quốc.

IV. BAN TỔ CHỨC VÀ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI

Dự kiến khoảng 500 người (gồm thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban, lễ tân, cán bộ an ninh, trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ, lái xe, y tế, phóng viên…).

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Thực hiện theo Phụ lục Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam kèm theo Kế hoạch này.

VI. KINH PHÍ ĐẠI HỘI

1. Nguồn ngân sách trung ương đảm bảo, theo kế hoạch được duyệt.

2. Nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và tiến độ theo thời gian quy định; phê duyệt kế hoạch, chương trình, nội dung hoạt động cụ thể của các cơ quan, đơn vị và các Tiểu ban; chỉ đạo và thông qua kịch bản tổ chức Đại hội (trù bị và chính thức); đồng thời chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo khi cần thiết.

2. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí Đại hội gửi Bộ Tài chính để làm căn cứ bố trí kinh phí theo quy định.

3. Bộ Tài chính bảo đảm đủ kinh phí theo kế hoạch được duyệt, bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc sử dụng kinh phí được cấp của các đơn vị đúng mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả và quyết toán kinh phí sau khi kết thúc Đại hội.

Để đảm bảo việc chuẩn bị các nội dung hoạt động của Đại hội được thực hiện khẩn trương, kịp thời gian theo kế hoạch đã đề ra, trong thời gian kế hoạch kinh phí chung chưa được phê duyệt Bộ Tài chính ứng trước một phần kinh phí để các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được bảo đảm kinh phí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc Việt Nam triển khai thực hiện ngay các nội dung được giao.

4. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo quy định và nhiệm vụ được phân công phối hợp với Ủy ban Dân tộc và Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 


PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BCĐĐHDTTS ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

Người chỉ đạo

Tiểu ban và Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

2

3

4

5

6

A

CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRƯỚC 30/4

I

Công tác Tổ chức và Nhân sự: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử chỉ đạo chung

1

Xây dựng phương án nhân sự Đại hội, tổng hợp, kiểm tra, rà soát, thẩm định danh sách Đại biểu

- BT, CN Giàng Seo Phử

- Tiểu ban TC & NS

- Ủy ban Dân tộc

- VPCP

- VPTW

- Bộ Ngoại giao

Trình duyệt trước 30/3/2010

2

Xây dựng kế hoạch chi tiết Lễ dâng hương tại Đền Hùng (thành phần: Thường trực BCĐ, BTC và đại biểu đại diện: 54 dân tộc, các đoàn địa phương, các đoàn Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương - khoảng 100 người)

- BT, CN Giàng Seo Phử

- Tiểu ban TC & NS

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Y tế

- Bộ Quốc phòng

- UBND T. Phú Thọ

Trình duyệt trước 30/3/2010

3

Xây dựng kế hoạch chi tiết Lễ viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thành phố Hà Nội (thành phần như Lễ dâng hương tại Đền Hùng)

- BT, CN Giàng Seo Phử

- Tiểu ban TC & NS

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Y tế

- UBND TP. Hà Nội

Trình duyệt trước 30/3/2010

4

Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- BT, CN Giàng Seo Phử

- Tiểu ban TC & NS

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Y tế

- UBND TP. Hà Nội

Trình duyệt trước 30/3/2010

5

Xây dựng Chương trình gặp mặt của đại diện Lãnh đạo Đảng và Nhà nước với đại diện 53 dân tộc là các đại biểu tiêu biểu xuất sắc dự Đại hội toàn quốc

- BT, CN Giàng Seo Phử

- Tiểu ban TC & NS

- Ủy ban Dân tộc

- VPTW

- VPCP

Trình duyệt trước 30/3/2010

6

Xây dựng Chương trình Đại hội trù bị

- BT, CN Giàng Seo Phử

- Tiểu ban TC & NS

- Ủy ban Dân tộc

- VPCP

- Các Tiểu ban

Trình duyệt trước 30/3/2010

7

Xây dựng Chương trình Đại hội chính thức

- BT, CN Giàng Seo Phử

- Tiểu ban TC & NS

- Ủy ban Dân tộc

- VPCP

- Các Tiểu ban

Trình duyệt trước 30/3/2010

8

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét lần cuối công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội toàn quốc

- PTTg Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo

- TT Ban Chỉ đạo

- Ban Tổ chức

- Ủy ban Dân tộc

- VPCP

- Các Tiểu ban

Trước ngày 20/4/2010

II

Công tác Nội dung và Văn kiện: PCNTT Ủy ban Dân tộc Bế Trường Thành chỉ đạo chung

9

Xây dựng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nội dung Bức trướng của BCH TW Đảng tặng Đại hội

- PCNTT Bế Trường Thành

- Tiểu ban ND & VK

- Ủy ban Dân tộc

- VPTW

- VPCP

Trình duyệt trước 10/3/2010

10

Xây dựng Đề cương xuất bản ấn phẩm (ảnh và lời) “Tổng quan về KT, VH, XH của các DTTS Việt Nam”

- PCNTT Bế Trường Thành

- Tiểu ban ND & VK

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

Trình duyệt trước 10/3/2010

11

Xây dựng Đề cương Hội thảo Quốc gia “Cộng đồng các DTTS Việt Nam và Chính sách đại đoàn kết dân tộc”

- PCNTT Bế Trường Thành

- Tiểu ban ND & VK

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Các cơ quan liên quan

Trình duyệt trước 10/3/2010

12

Hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể TW, các địa phương lựa chọn điển hình chuẩn bị báo cáo tại Đại hội

- PCNTT Bế Trường Thành

- Tiểu ban ND & VK

- Ủy ban Dân tộc

- Các Bộ, ngành

- Các địa phương

Trình duyệt trước 10/3/2010

13

Xây dựng Đề cương Báo cáo Chính trị của Đại hội

- PCNTT Bế Trường Thành

- Tiểu ban ND & VK

- Ủy ban Dân tộc

- VPTW

- VPCP

Trình duyệt trước 10/3/2010

14

Tổng hợp báo cáo điển hình, lựa chọn 20 báo cáo điển hình để báo cáo tại Đại hội

- PCNTT Bế Trường Thành

- Tiểu ban ND & VK

- Ủy ban Dân tộc

- Ủy ban Dân tộc 

- VPCP

- Các địa phương

Trình duyệt trước 30/3/2010

15

Xây dựng Báo cáo Chính trị của Đại hội

- PCNTT Bế Trường Thành

- Tiểu ban ND & VK

- Ủy ban Dân tộc

- VPTW

- VPCP

Trình duyệt trước 30/3/2010

16

Dự thảo Bài phát biểu khai mạc, bế mạc, quyết tâm thư; bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Đại hội

- PCN VPCP Phạm Văn Phượng

- Tiểu ban ND & VK

- VPCP

- Ủy ban Dân tộc

- Văn phòng TW

Trình duyệt trước 30/3/2010

17

Tổ chức biên soạn và xuất bản 01 ấn phẩm ảnh và lời “Tổng quan về KT, VH, XH của các DTTS Việt Nam”

- PCNTT Bế Trường Thành

- Tiểu ban ND & VK

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- VPCP

- Các cơ quan liên quan

Hoàn thành trước 30/4/2010

18

Tổ chức Hội thảo Quốc gia “Cộng đồng các DTTS Việt Nam và chính sách đại đoàn kết dân tộc”

- PCNTT Bế Trường Thành

- Tiểu ban ND & VK

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Các cơ quan liên quan

Hoàn thành trước 30/4/2010

III

Công tác Tuyên truyền và Khánh tiết: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo chung

19

Xây dựng Đề cương sản xuất phim tài liệu về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam chiếu tại Đại hội (thời lượng 30 phút)

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban TT & KT

- Bộ VH-TT&DL

- Ủy ban Dân tộc

- Đài THVN

Trình duyệt trước 10/3/2010

20

Xây dựng Đề cương chuyên trang, chuyên mục trên báo chí, trang tin điện tử… tuyên truyền về Đại hội

- TT Nguyễn Thành Hưng

- Tiểu ban TT & KT

- Bộ TT&TT

- Ban Tuyên giáo TW

- Ủy ban Dân tộc

- Thông tấn xã VN

- Các cơ quan báo chí

Trình duyệt trước 10/3/2010

21

Xây dựng Đề cương phóng sự truyền hình về các dân tộc Việt Nam (20 tập, thời lượng 20 phút/tập) trên các kênh truyền hình và Website của UBDT

- TGĐ Vũ Văn Hiến

- Tiểu ban TT & KT

- Đài THVN

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ TT&TT

Trình duyệt trước 10/3/2010

22

Xây dựng Đề cương cuộc thi tìm hiểu về các DTTS Việt Nam

- TGĐ Vũ Văn Hiến

- PTGĐ Hoàng Minh Nguyệt

- Tiểu ban TT & KT

- Đài THVN

- Đài TN Việt Nam

- Ban Tuyên giáo TW

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ TT&TT

- Thông tấn xã VN

Trình duyệt trước 10/3/2010

23

Xây dựng Kế hoạch Họp báo trước và sau Đại hội

- TT Nguyễn Thành Hưng

- Tiểu ban TT & KT

- Bộ TT&TT

- Ban Tuyên giáo TW

- VPCP

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 15/3/2010

24

Chuẩn bị nội dung và kế hoạch trang trí khánh tiết: lôgô, panô, tranh ảnh, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, ma két trang trí hội trường, các địa điểm diễn ra các hoạt động bên lề Đại hội tại TTHNQG

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban TT & KT

- Bộ VH-TT&DL

- UBND TP. Hà Nội

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 30/3/2010

25

Chuẩn bị nội dung và kế hoạch trang trí khánh tiết: lôgô, panô, tranh ảnh, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trên các đường phố của TP. Hà Nội

- PCT Đào Văn Bình

- Tiểu ban TT & KT

- UBND TP. Hà Nội

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 30/3/2010

26

Xây dựng Chương trình chụp ảnh lưu niệm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Đoàn đại biểu; chụp ảnh làm Kỷ yếu, xây dựng tư liệu Đại hội

- PCN Hà Hùng

- Tiểu ban TT & KT

- Ủy ban Dân tộc

- Thông tấn xã VN

- Các cơ quan liên quan

Trình duyệt trước 15/4/2010

27

Xây dựng Đề cương Chương trình tường thuật trực tiếp Đại hội toàn quốc phát trên Đài Truyền hình, Website của UBDT

- TGĐ Vũ Văn Hiến

- Tiểu ban TT & KT

- Đài TH Việt Nam

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 15/4/2010

28

Xây dựng Đề cương Chương trình tường thuật trực tiếp Đại hội toàn quốc phát trên Đài Tiếng nói VN

- PTGĐ Hoàng Minh Nguyệt

- Tiểu ban TT & KT

- Đài Tiếng nói VN

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 15/4/2010

29

Tổ chức sản xuất phim tài liệu về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam chiếu tại Đại hội (thời lượng 30 phút) và phát trên Website của UBDT

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban TT & KT

- Bộ VH-TT&DL

- Ủy ban Dân tộc

Hoàn thành trước 30/4/2010

30

Duyệt phim tài liệu về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam chiếu tại Đại hội (thời lượng 30 phút)

- TT Nguyễn Thành Hưng

- BTC ĐH

- Tiểu ban TT & KT

- Bộ TT&TT

- Bộ VH-TT&DL

- Ủy ban Dân tộc

Hoàn thành trước 30/4/2010

31

Tổ chức xây dựng và phát sóng Phóng sự truyền hình về các dân tộc Việt Nam (20 tập, thời lượng 20 phút/tập) trên các kênh truyền hình và Website của UBDT

- TGĐ Vũ Văn Hiến

- Tiểu ban TT & KT

- Đài THVN

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ TT&TT

Hoàn thành trước 30/4/2010

IV

Công tác Văn nghệ và Dạ hội: Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái chỉ đạo chung

32

Xây dựng Kế hoạch chi tiết Hội chợ giới thiệu về văn hóa - thương mại của các DTTS Việt Nam tại TT Hội chợ Quốc gia (Giảng Võ)

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban TT & KT

- Bộ VH-TT&DL

- Ủy ban Dân tộc

- UBND TP. Hà Nội

Trình duyệt trước 30/3/2010

33

Xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức Triển lãm, giới thiệu bản sắc văn hóa và thành tựu của các DTTS Việt Nam (tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ)

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban TT & KT

- Bộ VH-TT&DL

- Ủy ban Dân tộc

- UBND TP. Hà Nội

Trình duyệt trước 30/3/2010

34

Xây dựng Kế hoạch, kịch bản chi tiết Festival học sinh, sinh viên DTTS

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban VN & DH

- Bộ VH-TT&DL

- UBND TP. Hà Nội

- Bộ GD&ĐT

- TW Đoàn TN CS HCM

- Bộ Công an

- UBDT

Trình duyệt trước 30/3/2010

35

Xây dựng Kế hoạch, nội dung chi tiết biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội ở các điểm ngoài trời tại Hà Nội

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban VN & DH

- Bộ VH-TT&DL

- UBND TP. Hà Nội

- Bộ Công an

- Ủy ban Dân tộc

- Các địa phương

Trình duyệt trước 30/3/2010

36

Xây dựng Kịch bản Dạ hội tổ chức vào đêm giữa 2 ngày Đại hội

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban VN & DH

- Bộ VH-TT&DL

- UBND TP. Hà Nội

- Bộ Công an

- Ủy ban Dân tộc

- Các địa phương

Trình duyệt trước 30/3/2010

37

Xây dựng kịch bản chi tiết Lễ Khai mạc Đại hội; Chương trình văn nghệ và chương trình học sinh, sinh viên DTTS chào mừng Đại hội tại hội trường

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban VN & DH

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ GD&ĐT

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 15/4/2010

V

Công tác Hậu cần - Lễ tân: PCN Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương chỉ đạo chung

38

Xây dựng Tổng Dự toán Kinh phí phục vụ Đại hội

- PCN Hoàng Xuân Lương

- Tiểu ban HC & LT

- Ủy ban Dân tộc

- Các Tiểu ban

- Bộ Tài chính

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trình duyệt trước 28/2/2010

39

Thẩm định và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Đại hội

- TT Phạm Sỹ Danh

- Tiểu ban HC & LT

- Bộ Tài chính

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 10/3/2010

40

Xây dựng Kế hoạch chi tiết:

- Đón tiếp đại biểu

- Hội trường tổ chức Đại hội và các hoạt động bên lề Đại hội.

- Bố trí địa điểm ăn, nghỉ

- Bố trí phương tiện đưa đón đại biểu trong suốt thời gian Đại hội

- Bố trí nhân lực phục vụ Đại hội

- PCN Hoàng Xuân Lương

- Tiểu ban HC & LT

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Y tế

- UBND TP. Hà Nội

- UBND T. Quảng Ninh

- UBND T. Phú Thọ

Trình duyệt trước 30/3/2010

41

Đặt sản xuất và nghiệm thu, tiếp nhận quà tặng của Đại hội (tượng Bác Hồ, chất lượng bằng đồng)

- PCN Hoàng Xuân Lương

- Tiểu ban HC & LT

- Ủy ban Dân tộc

 

Hoàn thành trước 15/4/2010

VI

Công tác Thi đua - Khen thưởng: TT Bộ Nội vụ Trần Thị Hà chỉ đạo chung

42

Hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại Đại hội toàn quốc

- TT Trần Thị Hà

- Tiểu ban TĐ - KT

- Bộ Nội vụ

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 28/2/2010

43

Tổng hợp, thẩm định và đề nghị cấp có thẩm quyền xét duyệt các hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân tại Đại hội toàn quốc

- PCN Sơn Phước Hoan

- Tiểu ban TĐ - KT

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ Nội vụ

Hoàn thành trước 15/4/2010

44

Thuê thiết kế và đặt làm Bức trướng của BCH TW Đảng tặng Đại hội

- PCN Sơn Phước Hoan

- Tiểu ban TĐ - KT

- Ủy ban Dân tộc

 

Hoàn thành trước 15/4/2010

45

Xây dựng Kế hoạch chi tiết chương trình, nội dung Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho LĐ Đảng, Nhà nước, các đ/c nguyên là LĐ Đảng, Nhà nước; các thành viên BCĐ, BTC Đại hội toàn quốc

- PCN Sơn Phước Hoan

- Tiểu ban TĐ - KT

- Ủy ban Dân tộc

- VPTW

- VPCP

- VPQH

- VPCTN

- Bộ Nội vụ

Trình duyệt trước 30/3/2010

46

Xây dựng chương trình Lễ trao tặng các hình thức khen thưởng tại Đại hội

- PCN Sơn Phước Hoan

- Tiểu ban TĐ - KT

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ Nội vụ

Trình duyệt trước 30/3/2010

VII

Công tác An ninh - Bảo vệ: TT Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn chỉ đạo chung

47

Xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo giao thông, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho các hoạt động trước, trong và sau Đại hội

- TT Nguyễn Khánh Toàn chỉ đạo

- Tiểu ban AN - BV

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Ngoại giao

- Ủy ban Dân tộc

- UBND TP. Hà Nội

- UBND T. Quảng Ninh

- UBND T. Phú Thọ

Trình duyệt trước 30/3/2010

48

Xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế cho đại biểu tham dự Đại hội và cán bộ, học sinh, sinh viên tham dự Festival và các hoạt động phục vụ Đại hội

- TT Nguyễn Bá Thủy

- Tiểu ban AN - BV

- Bộ Y tế

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 30/3/2010

49

Phù hiệu Đại hội và hoa cài ngực

- TT Nguyễn Khánh Toàn chỉ đạo

- Tiểu ban AN - BV

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Ngoại giao

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 30/3/2010

B

CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TỪ 30/4 ĐẾN SÁNG 11/5/2010

I

Ban Tổ chức Đại hội: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử chỉ đạo chung

50

Tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho LĐ Đảng, Nhà nước, các đ/c nguyên là LĐ Đảng, Nhà nước; các thành viên BCĐ, BTC Đại hội toàn quốc

- BT, CN Giàng Seo Phử

- Tiểu ban TĐ - KT

- Ủy ban Dân tộc

- VPTW

- VPCP

- VPQH

- VPCTN

- Bộ Nội vụ

Tổ chức trước 08/5/2010

II

Công tác Văn nghệ và Dạ hội: Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái chỉ đạo chung

51

Tổ chức Hội chợ giới thiệu về văn hóa - thương mại của các DTTS Việt Nam tại TT Hội chợ Quốc gia (Giảng Võ)

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban VN & DH

- Bộ VH-TT&DL

- Ủy ban Dân tộc

- UBND TP. Hà Nội

Từ 05/5 đến 13/5/2010

52

Tổ chức Triển lãm, giới thiệu bản sắc văn hóa và thành tựu của các DTTS Việt Nam (tại TT Triển lãm Vân Hồ)

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban VN & DH

- Bộ VH-TT&DL

- Ủy ban Dân tộc

- UBND TP. Hà Nội

Từ 05/5 đến 13/5/2010

53

Tổ chức Festival học sinh, sinh viên DTTS

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban VN & DH

- Bộ VH-TT&DL

- UBND TP. Hà Nội

- Bộ GD&ĐT

- TW Đoàn TNCSHCM

- Bộ Công an

- Ủy ban Dân tộc

Tổ chức trước 10/5/2010

III

Công tác An ninh - Bảo vệ: TT Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn chỉ đạo chung

54

Thực hiện công tác đảm bảo giao thông, an ninh chính trị trật tự và an toàn xã hội cho các hoạt động trước, trong thời gian diễn ra Đại hội và các công việc của Tiểu ban An ninh - Bảo vệ

- TT Nguyễn Khánh Toàn

- Tiểu ban AN - BV

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Ngoại giao

- Ủy ban Dân tộc

- UBND TP. Hà Nội

- UBND T. Quảng Ninh

- UBND T. Phú Thọ

Từ 30/4/2010 đến Bế mạc Đại hội

IV

Công tác Tổ chức và Nhân sự: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử chỉ đạo chung

55

Tổ chức Họp báo trước Đại hội

- BT, CN Giàng Seo Phử

- Tiểu ban TC & NS

- Tiểu ban TT & KT

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ TT&TT

- VPCP

Trước ngày 09/5/2010

56

Tổ chức Lễ dâng hương Đền Hùng (Tp: Thường trực BCĐ, BTC và đại biểu đại diện: 54 dân tộc, 51 đoàn địa phương - khoảng 100 người)

- BT, CN Giàng Seo Phử

- Tiểu ban TC & NS

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ Công an

- Bộ Y tế

- UBND T. Phú Thọ

- Bộ VH-TT&DL

Ngày 10/5/2010

57

Tổ chức Lễ viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thành phố Hà Nội (thành phần như Lễ dâng hương Đền Hùng)

- BT, CN Giàng Seo Phử

- Tiểu ban TC & NS

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Y tế

- Ủy ban Dân tộc

- UBND TP. Hà Nội

Sáng 11/5/2010

58

Tổ chức viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- BT, CN Giàng Seo Phử

- Tiểu ban TC & NS

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Y tế

- UBND TP. Hà Nội

Sáng 11/5/2010

59

Tổ chức Chương trình gặp mặt của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện các đại biểu tiêu biểu xuất sắc dự Đại hội

- BT, CN Giàng Seo Phử

- BCĐ Đại hội

- Tiểu ban TC & NS

- Ủy ban Dân tộc

- VPTW

- VPCP

Trước ngày 11/5/2010

V

Công tác Tuyên truyền và Khánh tiết: PCN Ủy ban Dân tộc Hà Hùng chỉ đạo chung

60

Trang trí Hội trường và các điểm diễn ra các hoạt động bên lề Đại hội tại TTHNQG Mỹ Đình

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban TT & KT

- Ủy ban Dân tộc

- UBND TP. Hà Nội

Thực hiện từ ngày 09/5 -13/5/2010

61

Trang trí lôgô, panô, tranh ảnh, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trên các đường phố, các địa điểm biểu diễn văn nghệ tại thành phố Hà Nội

- PCT Đào Văn Bình

- Tiểu ban TT & KT

- UBND TP. Hà Nội

- Ủy ban Dân tộc

Thực hiện từ ngày 09/5 - 13/5/2010

VI

Công tác Văn nghệ và Dạ hội: Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái chỉ đạo chung

62

Tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng ĐH ở các điểm ngoài trời tại thành phố Hà Nội

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Tiểu ban VN & DH

- Bộ VH-TT&DL

- UBND TP. Hà Nội

- Bộ Công an

- Ủy ban Dân tộc

- Các địa phương

Trước ngày 12/5/2010

VII

Công tác Hậu cần - Lễ tân: PCN Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương chỉ đạo chung

63

Bố trí Hội trường tổ chức Đại hội, các địa điểm diễn ra các hoạt động bên lề Đại hội

- PCN Hoàng Xuân Lương

- Tiểu ban HC & LT

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- UBND TP. Hà Nội 

Từ ngày 09/5 - 13/5/2010

64

Tổ chức Đón tiếp đại biểu tham dự Hội nghị; bố trí chỗ ăn, nghỉ và phương tiện đưa đón đại biểu

- PCN Hoàng Xuân Lương

- Tiểu ban HC & LT

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- UBND TP. Hà Nội 

Từ ngày 09/5 - 13/5/2010

65

Tổ chức tham quan Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (cho các đại biểu có nhu cầu)

- PCN Hoàng Xuân Lương

- Tiểu ban HC & LT

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Y tế

- UBND T. Quảng Ninh

Chiều 09/5 đến 10/5/2010

C

CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TỪ CHIỀU 11/5 ĐẾN 13/5/2010

66

Đại hội trù bị

- Ban Chỉ đạo, BTC

- PTTg Nguyễn Sinh Hùng

- Ban Chỉ đạo, BTC

- Tiểu ban TC & NS

- Các Tiểu ban

- Đại biểu chính thức

Chiều 11/5/2010

67

Đại hội chính thức

- Ban Chỉ đạo, BTC

- PTTg Nguyễn Sinh Hùng

- Ban Chỉ đạo, BTC

- Tiểu ban TC & NS

- Các Tiểu ban

- Đại biểu chính thức, đại biểu khách mời

Từ ngày 12/5 - 13/5/2010

68

Tổ chức Dạ hội

- Ban Tổ chức

- Ban Chỉ đạo, BTC

- Tiểu ban VN & DH

- Đại biểu chính thức, đại biểu khách mời

Đêm 12/5/2010

D

CÁC CÔNG VIỆC SAU ĐẠI HỘI (TỪ 16/5 - THÁNG 8/2010)

69

Tổ chức Họp báo thông báo kết quả Đại hội

- BT, CN Giàng Seo Phử

- Tiểu ban TC & NS

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ TT&TT

- VPCP

Sau Bế mạc ĐH

70

Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức Đại hội (có chương trình cụ thể riêng)

- PTTg Nguyễn Sinh Hùng

- Ban Tổ chức

- Ủy ban Dân tộc

- Các Tiểu ban

- VPCP

Sau kết thúc ĐH

71

Biên tập hoàn thiện, in ấn, ban hành Kỷ yếu Đại hội

- PCNTT Bế Trường Thành

- Tiểu ban ND & VK

- Ủy ban Dân tộc

- Các Tiểu ban

- VPCP

Sau Kết thúc ĐH

72

Quyết toán kinh phí

- TT Phạm Sỹ Danh

- Tiểu ban HC & LT

- Bộ Tài chính

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ, ngành liên quan

Sau Kết thúc ĐH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/QĐ-BCĐĐHDTTS ngày 26/02/2010 phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam do Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91