Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 04/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Tuệ Hiền
Ngày ban hành: 23/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2021/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và cha cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BXD-BCA ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh tại Tờ trình s 472/TTr-SXD ngày 02 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Tng giám đốc Công ty Cphần cấp thoát nước Bình Phước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 04 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ
Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND tỉnh
, UBMTTQVN tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm CNTT;
- LĐVP
, P:KT, TH;
- Lưu: VT(Tri).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

QUY ĐỊNH

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0
4/2021/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của y ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưng trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, một số từ ngữ được hiểu như sau:

1. “Doanh nghiệp cấp nước” là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có đăng ký hoạt động chuyên ngành cung cấp nước sạch.

2. “Lực lượng chữa cháy tại ch” bao gồm lực lượng dân phòng, lực lượng chữa cháy cơ sở, lực lượng chữa cháy chuyên ngành được giao nhiệm vụ chữa/ cháy tại địa phương, khu vực, cơ sở.

3. “Mạng lưới cấp nước” là toàn bộ các đường ống cái, ống nhánh, các hầm van, khóa, đồng hồ nước và các thiết bị cấp nước phụ trợ khác do doanh nghiệp cấp nước quản lý.

4. “Trụ nước chữa cháy” còn gọi là trụ cứu hỏa, là thiết bị chuyên dùng được lắp đặt vào hệ thống đường ống nước đlấy nước phục vụ chữa cháy. Trụ nước chữa cháy được chia làm 02 loại: Trụ chữa cháy nổi (trụ nối) và trụ chữa cháy ngầm (trụ ngầm). Trụ chữa cháy bao gồm các bộ phận, màu sắc, kích thước theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6379-1998: Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật.

Điều 4. Sử dụng trụ nước chữa cháy

Ch có doanh nghiệp cấp nước và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh được mở trụ đkiểm tra áp lực nước, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế trụ. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng chữa cháy tại chỗ được mở nắp trụ nước chữa cháy lấy nước đphục vụ công tác chữa cháy và thực tập, diễn tập phương án chữa cháy trong khu vực. Nghiêm cấm mọi hành vi lấy nước từ các trụ nước chữa cháy mà không vì mục đích phục vụ công tác PCCC.

Chương II

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY

Điều 5. Trách nhiệm của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh

1. Tiếp nhận, khai thác sử dụng có hiệu quả các trụ nước chữa cháy; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về tình trạng hoạt động của trụ nước chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh, thông báo doanh nghiệp cấp nước để sửa chữa, duy tu bảo dưỡng, thay thế trụ nước chữa cháy kịp thời nhằm bảo đảm phục vụ tốt công tác cấp nước chữa cháy. Đng thời nhằm phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm, gây hư hỏng làm mất tác dng của trụ nước chữa cháy đxử phạt theo thẩm quyền quy định hoặc chuyn hồ sơ cho cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Phối hợp với Đơn vị cấp nước trong việc dự kiến kế hoạch sử dụng nước cn thiết cho công tác PCCC hàng năm và xác nhận số lượng nước đã sử dụng cho công tác PCCC.

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đhướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện quy định ca Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưng các trụ nước chữa cháy trong phạm vi địa phương.

4. Thm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với hệ thống cấp nước chữa cháy của các dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp đúng quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, lực lượng chữa cháy tại chỗ, tdân phố, các hộ gia đình và từng người dân tổ chức quản lý, bảo vệ an toàn trụ nước chữa cháy.

6. Tham mưu cho Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra năng lực đơn vị thi công, lắp đặt trụ nước chữa cháy mới đảm bảo theo quy định về PCCC.

Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp cấp nước

1. Bảo đảm nguồn nước đầy đủ, liên tục, truyền dẫn đến trụ nước chữa cháy phục vụ cho PCCC, điều phối mạng lưới cấp nước để tăng áp lực nước chữa cháy tại các địa điểm, khu vực khi có yêu cầu của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Trường hợp có sự cđột xuất cn ngưng nước để sửa chữa, doanh nghiệp cấp nước phải thông báo kịp thời cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

2. Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên, định kỳ kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, bổ sung trụ nước chữa cháy theo quy định. Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố hư hỏng trụ nước chữa cháy đ nhanh chóng khắc phục, bảo đảm việc cung cấp nước cho công tác PCCC được đy đủ và liên tục. Bàn giao các trụ nước chữa cháy cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sau khi đã sửa chữa, thay thế, bổ sung đảm bảo đúng theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Chỉ đạo Thanh tra xây dựng trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý những hành vi xâm phạm trụ nước chữa cháy theo thẩm quyền quy định.

2. Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức thực hiện các quy định về PCCC trong quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy.

3. Tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý, bảo quản, bảo dưng nguồn nước sử dụng cho hoạt động PCCC. Rà soát lập, bổ sung quy hoạch các trụ nước chữa cháy tại các tuyến đường, khu dân cư, các bến lấy nước tại các khu vực, địa bàn có ao hồ, sông ngòi chưa được lắp đặt trên địa bàn toàn tỉnh để thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng phục vụ công tác chữa cháy. Phối hợp với Công an tỉnh, doanh nghiệp cấp nước lập dự toán kinh phí đầu tư, xây dựng trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định trình y ban nhân dân tỉnh.

4. Cấp phép xây dựng cho các dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp; dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp sau khi có Giấy chứng nhận thm duyệt thiết kế về PCCC và xác nhận nghiệm thu hoàn thành sau khi có văn bản nghiệm thu của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành và các đơn vị có liên quan

Căn cứ kh năng ngân sách tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí đầu tư, xây dựng trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng, Công an tỉnh và doanh nghiệp cấp nước xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Các cơ quan, ban ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hỗ trợ và tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện tốt Quy định này, đồng thời tổ chức thực hiện việc bảo vệ trụ nước chữa cháy trong phạm vi đơn vị mình.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng để phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền việc thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn, Công an địa phương tổ chức bảo vệ các trụ nước chữa cháy trong phạm vi địa bàn. Xử lý những hành vi vi phạm các quy định về PCCC theo thẩm quyền.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn

1. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức tham gia thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, bảo quản trụ nước chữa cháy. Xử lý những hành vi vi phạm các quy định về PCCC theo thm quyền.

2. Xây dựng phong trào toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an toàn, đồng thời tố giác cho cơ quan Công an truy xét các hành vi xâm phạm, phá hoại trụ nước chữa cháy đcó biện pháp xử lý nghiêm minh.

3. Thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, doanh nghiệp cấp nước về những sự cố, hư hỏng trụ nước chữa cháy để kịp thời sửa chữa, nhằm bảo đảm việc cung cấp nước PCCC được đy đủ, liên tục.

Chương III

KINH PHÍ THỰC HIỆN

Điều 11. Kinh phí kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế trụ nước chữa cháy và kinh phí cấp nước từ trụ nước chữa cháy phục vụ cho hoạt động phòng cháy cha cháy

1. Kinh phí kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, bổ sung trụ nước chữa cháy do ngân sách tỉnh cấp theo cơ chế khoán chi phí hàng năm cho doanh nghiệp cấp nước và có điều chỉnh cho phù hợp khi cần thiết.

2. Kinh phí thi công, lắp đặt trụ nước chữa cháy mới tại các tuyến đường, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành do chủ đầu tư bố trí theo thiết kế dự toán đã được phê duyệt.

3. Nước phục vụ cho hoạt động PCCC bao gồm: Nước dùng cho huấn luyện, diễn tập và chữa cháy. Kinh phí cấp nước từ trụ nước cha cháy phục vụ cho hoạt động PCCC được ngân sách tỉnh cấp hàng năm theo dự trù của doanh nghiệp cấp nước, căn cứ vào nhu cầu của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh. Hàng tháng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh căn cứ vào kết quả công tác hun luyện, diễn tập và chữa cháy thông báo khi lượng nước đã sử dụng cho các doanh nghiệp cấp nước đlàm cơ sở tính chi phí phục vụ cho công tác PCCC và thanh quyết toán theo quy định. Kinh phí sử dụng nước lấy từ hệ thng cấp nước sạch tại cơ sở (sau đồng hồ nước) phục vụ công tác PCCC do cơ sở đó chịu trách nhiệm chi trả cho Doanh nghiệp cấp nước.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật hiện hành./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


67

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.1