Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 10/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/2011/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN NGHÈO, CẬN NGHÈO THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 14/12/2004;
Căn cứ Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011 – 2015;
Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn Trung ương và phục vụ xây dựng chuẩn nghèo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015;
Căn cứ ý kiến kết luận của UBND thành phố Hà Nội tại Hội nghị tập thể UBND Thành phố phiên họp ngày 24/12/2010 về thống nhất mức chuẩn nghèo và cận nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015;
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Trợ giúp người nghèo Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 16/TTr-BCĐ ngày 6/01/2011 về việc đề nghị ban hành Chuẩn nghèo, cận nghèo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 của Thành phố Hà Nội như sau:

1. Chuẩn nghèo:

- Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 750.000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo.

- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 550.000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo.

2. Chuẩn cận nghèo:

- Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 751.000 đồng/người/tháng đến 1.000.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 551.000 đồng/người/tháng đến 750.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo tổ chức lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo chính thức.

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 sau khi UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành liên quan đề xuất bố trí ngân sách phục vụ kế hoạch giảm nghèo và các cơ chế, chính sách liên quan đối với hộ nghèo, cận nghèo, trình UBND Thành phố quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 7/4/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTB&XH; Tư pháp;
- Chủ tịch UBND TP;
- TT: Thành ủy, HĐND TP;
- VP: HĐND, Đoàn ĐB QH TPHN;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Các ban HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thành viên UBND TP;
- Như điều 5;
- Sở Tư pháp;
- Các đoàn thể TP;
- Trung tâm Công báo;
- Đài PTTH HN, Báo HNM, KT&ĐT;
- CPVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, Sơn (LĐCSXH).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 về chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71