Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 01/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Hà Ban
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26-11-2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2005/TTLT-BVHTT-BNV, ngày 21-01-2005 của Bộ Văn hoá- Thông tin- Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý Nhà nước về văn hoá- thông tin ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá- Thông tin; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng trực thuộc Sở Văn hoá- Thông tin tỉnh Kon Tum.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Văn hoá- Thông tin; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục điện ảnh (Bộ Văn hoá- Thông tin).

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.

1. Tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm trong công tác phát hành phim, khai thác nguồn cung cấp phim từ Cục Điện ảnh, các nguồn phim từ cơ sở sản xuất phim, phát hành phim trong nước, các chương trình phim dành cho miền núi, phim truyện về đề tài cách mạng...; băng đĩa hình phim Việt Nam, băng đĩa hình phim nước ngoài, phim bộ nhiều tập do công ty FA FIM khu vực phát hành... phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá nghệ thuật của nhân dân trong tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện nhiệm vụ in- sang nhân bản theo quy định của pháp luật đối với băng hình, đĩa hình phim được phép phổ biến của Cục Điện ảnh có chọn lọc phát hành cho các đội chiếu bóng lưu động ở các huyện, thị xã và hệ thống cửa hàng cho thuê, buôn bán băng hình, đĩa hình phim trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức chiếu phim tại rạp phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá nghệ thuật của nhân dân và tổ chức các tuần phim chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới; phục vụ các đối tượng ưu tiên: đơn vị quân đội, cựu chiến binh, lão thành cách mạng, các cháu thiếu niên, nhi đồng, học sinh các trường phổ thông,... theo kế hoạch hàng năm.

5. Hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức chiếu phim theo chủ đề nhân dịp các ngày lễ, tết dân tộc.

6. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm.

Tổ chức bộ máy Trung tâm gồm: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và một số cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định phân cấp quản lý công tác cán bộ hiện hành.

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của Sở Văn hoá- Thông tin đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Văn hoá- Thông tin căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản có liên quan, ban hành quyết định về quy chế hoạt động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các ngành có liên quan; Giám đốc Sở Văn hoá- Thông tin và Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB QPPL);
- Ban TVTU;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- CT, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Ban TCTU;
- UBND các huyện, thị xã;
- Như điều 5;
- Lưu VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.463

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182