Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác Dân số, Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 61/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Vương Mí Vàng
Ngày ban hành: 14/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2012/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Chỉ thị số: 23/2008/CT-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình;

Căn cứ Quyết định số: 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011- 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 35/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về mức hỗ trợ cho công tác Dân số và Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ công tác Dân số, Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Người trực tiếp vận động, tư vấn cho đối tượng chấp nhận áp dụng các biện pháp tránh thai (Trừ công chức, viên chức làm công tác Dân số và Kế hoạch hoá gia đình);

b) Người chấp nhận áp dụng các biện pháp tránh thai;

c) Cộng tác viên dân số thôn, bản không do nhân viên y tế thôn, bản kiêm nhiệm; cộng tác viên dân số tổ dân phố.

d) Cán bộ làm công tác Dân số, Kế hoạch hoá gia đình ở xã, phường, thị trấn.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ người vận động, tư vấn cho đối tượng chấp nhận áp dụng các biện pháp tránh thai:

+ Triệt sản: 50.000 đồng/ca.

+ Đặt dụng cụ tử cung: 20.000 đồng/ca.

b) Hỗ trợ người chấp nhận áp dụng các biện pháp tránh thai:

- Hỗ trợ trực tiếp cho người chấp nhận áp dụng các biện pháp tránh thai:

+ Đặt dụng cụ tử cung: 30.000 đồng/trường hợp.

+ Cấy thuốc tránh thai: 20.000 đồng/trường hợp.

+ Tiêm thuốc tránh thai: 20.000 đồng/mũi tiêm.

- Hỗ trợ người chấp nhận áp dụng biện pháp triệt sản để chi trả cho các xét nghiệm cơ bản và giường bệnh phục vụ cho phẫu thuật triệt sản: Mức hỗ trợ bằng mức giá dịch vụ theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh.

c) Hỗ trợ cộng tác viên dân số thôn, bản không do nhân viên y tế kiêm nhiệm và cộng tác viên tổ dân phố: Hệ số 0,15 mức lương tối thiểu/người/tháng.

d) Hỗ trợ cán bộ làm công tác Dân số, Kế hoạch hoá gia đình ở xã, phường, thị trấn: Hệ số 0,6 mức lương tối thiểu/người/tháng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012. Bãi bỏ Nghị quyết số: 44/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số: 24/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Giang đến năm 2010.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khoá XVI - Kỳ họp thứ năm thông qua ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII;
- Chính phủ;
- Các bộ: Tài chính; Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Hà Giang;
- Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Trung tâm T.tin – VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác Dân số, Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.630
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33