Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND về quy định tên gọi Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 34/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2016/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TÊN GỌI HUY HIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN TẶNG HUY HIỆU TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi b sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một s điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Xét Tờ trình s: 5358/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tnh Gia Lai về việc ban hành Nghị quyết quy định Huy hiệu tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhânn tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tên gọi Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

1. Tên gọi: Huy hiệu tnh Gia Lai.

2. Đối tượng áp dụng:

Huy hiệu tỉnh Gia Lai xét tặng cho: Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài và người không quốc tịch có thành tích hoặc có quá trình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai.

3. Tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai

a) Cá nhân là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo của các bộ, ban, ngành, đoàn th Trung ương có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Gia Lai.

b) Cá nhân là cán bộ lão thành cách mạng hoạt động tại tỉnh Gia Lai; cá nhân tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước tại tỉnh Gia Lai được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, có thời gian tham gia công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể thuộc tỉnh Gia Lai từ 5 năm trở lên, hiện đang sinh sống tại tỉnh Gia Lai.

c) Cá nhân công tác ở tỉnh Gia Lai đã và đang giữ các chức vụ sau:

- Bí thư, Phó Bí thư, y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đại biểu Quốc hội các khóa thuộc Đoàn Đi biểu Quốc hội tỉnh.

- y viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, y viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và tương đương; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo các Chi cục và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư, y viên Ban Thường vụ Huyện ủy (Thị ủy, Thành ủy và tương đương); Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thị xã, thành phố và tương đương có thời gian giữ chức vụ đủ một nhiệm kỳ (5 năm) trở lên, đã được tặng thưởng từ Huân chương Lao động hạng Ba trở lên.

- Cá nhân có thời gian công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức kinh tế thuộc tỉnh Gia Lai ít nhất 10 năm, đã nghỉ hưu hoặc chuẩn bị nghỉ hưu và trong thời gian công tác hoàn thành xuất sc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai, đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Cá nhân là chủ doanh nghiệp (người đại diện theo pháp luật, người điều hành doanh nghiệp) trong và ngoài tỉnh có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; chấp hành tốt pháp luật nhà nước, quy định của địa phương và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước liên tục t10 năm trở lên tính đến thời điểm xét tặng.

đ) Cá nhân là người Việt Nam định cư nước ngoài, người nước ngoài và người không quốc tịch có đóng góp lớn góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các vùng, địa phương trong và ngoài nước hoặc có các công trình, đề tài, sáng kiến... được công nhận và áp dụng có hiệu quả trên tt cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai, đã được ghi nhận và tôn vinh.

e) Cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

f) Cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân.

g) Cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất góp phn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai, được cấp có thẩm quyền công nhận và đề nghị.

4. Các trường hợp không xét, chưa xét tặng Huy hiệu:

a) Không xét tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai đối với cá nhân có hành vi chống phá Đảng, Nhà nước hoặc có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và công dân đã bị tòa án tuyên án có tội; cá nhân bị kỷ luật khai trừ Đảng, buộc thôi việc; bị tước quân tịch, danh hiệu quân nhân, quân hàm.

b) Chưa xét tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai đối với cá nhân đang bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính; cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang được cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2016.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; Ban Thi đua khen thư
ng TW;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các VP: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và UBND tỉnh (đăng công báo);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng
Tổng hợp;
- Lưu: VT-HĐND.

CHỦ TỊCH
D
ương Văn Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND về quy định tên gọi Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


650

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55