Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020

Số hiệu: 33/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Quốc Cường
Ngày ban hành: 05/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt "Đề án phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020";

Sau khi xem xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 48/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- Khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương trong mối tương quan với du lịch đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Qua đó, xác định mô hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để thúc đẩy du lịch Đồng Tháp phát triển;

- Đẩy mạnh xã hội hóa phát triển du lịch, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng; du lịch trải nghiệm; kêu gọi đầu tư xây dựng các dự án về du lịch với quy mô và chất lượng cao;

- Giai đoạn 2015-2020: Định hình cơ bản mô hình phát triển của du lịch Đồng Tháp với các nét văn hóa, lợi thế đặc trưng tại các tuyến điểm du lịch trọng điểm với từng định vị rõ ràng. Qua đó tạo nên một bức tranh du lịch Đồng Tháp hoàn thiện và có nét riêng phù hợp với điều kiện của Tỉnh, không trùng lặp với các địa phương khác;

- Đến năm 2020: Tăng gấp đôi tổng số lượt khách du lịch đến Đồng Tháp (3,5 triệu lượt khách) và vươn lên tốp đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về tổng lượt khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng và tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch. Đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của kinh tế địa phương, có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, xây dựng Đồng Tháp trở thành 01 trong 03 điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước;

- Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Đồng Tháp.

2. Định hướng phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020:

- Tái định vị về vị trí địa lý trên bản đồ du lịch;

- Định vị về hình ảnh chủ đạo;

- Định vị về sản phẩm du lịch;

- Xác định thị trường mục tiêu.

3. Các nhóm giải pháp thực hiện:

- Phân công và xác định vai trò từng tuyến, điểm du lịch;

- Chuẩn hóa và bổ sung các lễ hội định kỳ;

- Xây dựng hệ thống thông tin du lịch hoàn chỉnh và kế hoạch truyền thông đồng bộ;

- Phát huy và hỗ trợ các doanh nghiệp nồng cốt;

- Thay đổi phương thức kêu gọi đầu tư;

- Phát triển hạ tầng và phương tiện giao thông phục vụ du lịch;

- Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

4. Kinh phí thực hiện Đề án:

- Tổng kinh phí (không bao gồm các hạng mục XDCB và hạ tầng giao thông): 511.160.000.000đ (Năm trăm mười một tỷ, một trăm sáu mươi triệu đồng). Riêng năm 2015 là 62.960.000.000đ (Sáu mươi hai tỷ, chín trăm sáu mươi triệu đồng);

- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

5. Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 đến năm 2020.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I, II), Ban Công tác Đại biểu;
- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, các Phòng nghiệp vụ.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.237

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36