Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 29/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 05/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2012/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 05 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN, XỬ LÝ TỘI PHẠM TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG, GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị ban hành Nghị quyết về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2012 - 2015; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2012 - 2015, gồm những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về hành vi trộm cắp tài sản, ý thức về việc bảo vệ tài sản và tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm trộm cắp tài sản trong nhân dân.

2. Kiềm chế và kéo giảm số vụ tội phạm trộm cắp tài sản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn, tạo môi trường lành mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể:

a) Năm 2012 phấn đấu làm giảm 5% số vụ phạm tội trộm cắp tài sản so với năm 2011; tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 60% số vụ phạm tội trộm cắp tài sản;

b) Năm 2013 phấn đấu làm giảm từ 5% đến 10% số vụ phạm tội trộm cắp tài sản so với năm 2012, tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 65% số vụ phạm tội trộm cắp tài sản;

c) Năm 2014 - 2015 phấn đấu làm giảm 10% số vụ phạm tội trộm cắp tài sản so với năm trước liền kề; tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 70% số vụ phạm tội trộm cắp tài sản.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp nghiên cứu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các giải pháp về phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đặc biệt phải tập trung vào việc thuyết phục cảm hóa các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân luôn có ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản, tự phòng ngừa và tham gia phát hiện, tố  giác, truy bắt tội phạm trộm cắp tài sản.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy chế, kế hoạch liên tịch, liên ngành đã ký kết với các ngành, đoàn thể. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch liên tịch theo chiều sâu, chuyên đề về phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

3. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh đào tạo nghề, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, sản xuất tạo nhiều việc làm, ổn định thu nhập cho nhân dân; xây dựng nơi vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên… để chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản.

4. Tập trung xây dựng lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn xóm ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn với lực lượng công an làm nồng cốt. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ có hiệu quả để phát hiện kịp thời và ngăn chặn các vụ trộm cắp tài sản. Chính quyền cơ sở phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tiếp nhận, quản lý giúp đỡ người có tiền án, tiền sự để họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Kiên quyết xử lý hành chính bằng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục; trường giáo dưỡng đối với những người có hành vi trộm cắp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Cơ quan công an phải thực hiện tốt công tác điều tra, kịp thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân để truy tố, xét xử tội phạm trộm cắp tài sản.

6. Kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, phong trào phòng chống tội phạm có hiệu quả.

7. Ủy ban nhân dân các cấp phải đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết. Định kỳ hàng năm sơ kết việc tổ chức thực hiện, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi tại kỳ họp thường kỳ cuối năm.

Giao Ban Pháp chế và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của mặt trận tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, vận động theo hội, theo giới… nhằm góp phần phòng, chống tội phạm, tội phạm trộm cắp tài sản có hiệu quả, đảm bảo ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND ngày 05/07/2012 về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2012 - 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.568

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!