Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 213/2015/NQ-HĐND17 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 09/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/2015/NQ-ND17

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYT

V/V QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NGHỆ NHÂN TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ; HỖ TRỢ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ NGHIỆP VÀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009;

Căn cứ Quyết định s 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 283/Tr-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Quy định chế độ đãi ngộ đi với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh; hỗ trợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bi dưỡng đi với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh; htrợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bi dưỡng đi với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Chế độ đãi ngộ đối vi Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh:

Người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh được cấp Bằng công nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng một lần bằng 07 (bẩy) lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Trong đó:

1.1. Trường hợp người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bc Ninh thuộc loại hình di sản văn hóa đã đưc UNESCO ghi danh thì được hưởng thêm chế độ đãi ngộ gồm:

- Được hưởng số tiền trợ cấp hàng tháng bằng 01 (một) lần mức lương cơ sở;

- Được ngân sách tỉnh hỗ trợ mức phí tham gia Bảo hiểm y tế hàng năm;

- Khi chết, được hưởng chế độ mai táng phí áp dụng như đối với công chức, viên chức nhà nước.

1.2. Trường hợp người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh khi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", "Nghệ nhân nhân dân" mà nhà nước không có chế độ đãi ngộ thì được áp dụng thụ hưởng một mức (một lần) chế độ đãi ngộ của tỉnh. Cụ th như sau:

1.2.1. Đối với "Nghệ nhân ưu tú":

- Được hưởng số tiền trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 (một phẩy năm) lần mức lương cơ sở;

- Được ngân sách tỉnh hỗ trợ mức phí tham gia Bảo hiểm y tế hàng năm;

- Khi chết, được hưởng chế độ mai táng phí áp dụng như đối với công chức, viên chức nhà nước.

1.2.2. Đối với "Nghệ nhân nhân dân":

- Được hưởng số tiền trợ cấp hàng tháng bằng 2 (hai) lần mức lương cơ sở;

- Được ngân sách tnh hỗ trợ mức phí tham gia Bảo hiểm y tế hàng năm;

- Khi chết, được hưởng chế độ mai táng phí áp dụng như đối với công chức, viên chức nhà nước.

1.3. Chế độ đãi ngộ quy định tại điểm 1.1 và điểm 1.2 của khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những người đang hưởng tiền lương từ ngân sách nhà nước, những người đang hưởng trợ cấp chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định.

2. Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh:

2.1. Phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp: Được tính trên tổng mức lương hiện hưởng và các phụ cấp (nếu có), được áp dụng theo các mức sau:

2.1.1. Mức phụ cấp 50%, áp dụng với Nghệ sĩ nhân dân;

2.1.2. Mức phụ cấp 40%, áp dụng với: Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát, Nghệ sĩ ưu tú, diễn viên chính, nhạc công chính, người biểu diễn nhạc cụ hơi, chhuy dàn nhạc, chđạo nghệ thuật;

2.1.3. Mức phụ cấp 30%, áp dụng với: Trường đoàn, Phó Trưởng đoàn và tương đương; diễn viên chính thức; nhạc công; kỹ thuật viên chính âm thanh, kỹ thuật viên chính ánh sáng; chỉ huy đêm diễn, tổ chức biểu diễn;

2.1.4. Mức phụ cấp 20%, áp dụng với: Diễn viên phụ, kỹ thuật viên âm thanh, kỹ thuật viên ánh sáng;

2.1.5. Mức phụ cấp 15%, áp dụng với các đối tượng còn lại đang hưng lương từ ngân sách nhà nưc.

2.2. Chế độ bồi dưỡng luyện tập đối với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bc Ninh (Tính theo số buổi luyện tập thực tế), gồm các mức:

2.2.1. Mức 100.000 đồng/buổi tập, áp dụng với Nghệ sĩ nhân dân;

2.2.2. Mức 80.000 đồng/buổi tập, áp dụng với: Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát, Nghệ sĩ ưu tú, diễn viên chính, nhạc công chính, chỉ huy đàn nhạc, chỉ đạo nghệ thuật;

2.2.3. Mức 60.000 đồng/buổi tập, áp dụng với: Trưởng đoàn, Phó Trưng đoàn và tương đương; diễn viên chính thức; nhạc công; kỹ thuật viên chính âm thanh, kỹ thuật viên chính ánh sáng; chỉ huy đêm diễn, tổ chức biểu diễn;

2.2.4. Mức 50.000 đồng/buổi tập, áp dụng với: Diễn viên phụ, kỹ thuật viên âm thanh, kỹ thuật viên ánh sáng;

2.2.5. Mức 35.000 đồng/buổi tập, áp dụng với các đối tượng thuộc bộ phận phục vụ, bao gồm: Hậu đài (sân khấu, cảnh trí); đạo cụ, phục trang, hóa trang, lái xe...

2.3. Chế độ bồi dưỡng biểu diễn đối với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bc Ninh (Tính theo sbuổi biểu diễn và phục vụ biểu diễn thực tế), gồm các mức sau:

2.3.1. Mức 250.000 đồng/buổi diễn, áp dụng với Nghệ sĩ nhân dân;

2.3.2. Mức 200.000 đồng/buổi diễn, áp dụng với: Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát, Nghệ sĩ ưu tú, diễn viên chính, nhạc công chính, chỉ huy dàn nhạc, chỉ đạo nghệ thuật;

2.3.3. Mức 160.000 đồng/buổi diễn, áp dụng với: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và tương đương; din viên chính thức; nhạc công; kỹ thuật viên chính âm thanh, kỹ thuật viên chính ánh sáng; chỉ huy đêm diễn, tổ chức biểu diễn;

2.3.4. Mức 120.000 đồng/buổi diễn, áp dụng với: Diễn viên phụ, kỹ thuật viên âm thanh, kỹ thuật viên ánh sáng;

2.3.5. Mức 80.000 đồng/buổi diễn, áp dụng với các đối tượng thuộc bộ phận phục vụ, bao gm: Hậu đài (sân khu, cảnh trí); đạo cụ, phục trang, hóa trang, lái xe...

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại khọp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tnh có trách nhiệm đôn đc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, các Bộ: TP, VH-TT-DL, TC (b/c);
-
TT Tỉnh ủy (b/c);
-
TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- VKSND, TAND tnh;
-
VP TU, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tnh;
- Các huyện ủy, thị y, thành ủy;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban HĐND tnh, các đại biểu HĐND tnh;
- Công báo tnh; Báo BN, Đài PTTH tỉnh, TTXVN tại Bắc Ninh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh
- VP: LĐVP. các phòng CM, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 213/2015/NQ-HĐND17 ngày 09/12/2015 về Quy định chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.244.12