Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 18/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 07/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2020/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12  năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI CÁC DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG (NẰM NGOÀI QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 7/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 10931/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

b) Đối tượng áp dụng

Các di tích được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn 9 huyện, thị xã và thành phố Huế.

Các cơ quan, tổ chức, địa phương được giao trực tiếp quản lý, phối hợp quản lý di tích (Danh mục 123 di tích và phân cấp quản lý di tích nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế - Phụ lục I đính kèm).

2. Mục tiêu

Nâng cao hiệu quả, tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa tham gia vào công tác chống xuống cấp di tích (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế).

Xây dựng kế hoạch chi tiết và phân kỳ đầu tư tu bổ, tôn tạo, bảo quản di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) theo thứ tự ưu tiên, tính cấp thiết trên cơ sở hiện trạng xuống cấp của di tích, trong đó:

Giai đoạn 2021 - 2025, tiến hành bảo quản, tu bổ, phục hồi cho khoảng 66 di tích: 5 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 28 di tích cấp quốc gia, 33 di tích cấp tỉnh; hoàn thành công tác cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích;

Giai đoạn 2026 - 2030, tiến hành bảo quản, tu bổ, phục hồi cho khoảng 57 di tích: 26 di tích cấp quốc gia, 31 di tích cấp tỉnh.

3. Nguyên tắc bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước

a) Các đơn vị, địa phương được giao trực tiếp quản lý di tích phải chủ động cân đối để bố trí kinh phí hỗ trợ hằng năm cho công tác bảo quản định kỳ, tu bổ, phục hồi di tích; kiểm kê, số hóa và bảo quản hiện vật thuộc di tích. Tổ chức huy động kinh phí tu bổ, tôn tạo các di tích do cộng đồng dân cư, dòng họ quản lý, sử dụng hoặc di tích phục vụ đời sống tâm linh.

b) Hỗ trợ cho công tác chuẩn bị đầu tư, tư vấn lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích và ưu tiên đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; di tích lịch sử cách mạng quan trọng; di tích kiến trúc nghệ thuật có giá trị đặc biệt, nổi bật; di tích khảo cổ; các di tích có tiềm năng phát huy giá trị, khai thác phát triển du lịch nhưng bị xuống cấp nghiêm trọng.

c) Xem xét đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thông qua Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa và nguồn khác hàng năm để thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) đối với các di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt và cấp quốc gia.

d) Xem xét bố trí nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các địa phương tập trung nhiều di tích bị xuống cấp; các địa phương có điều kiện kinh tế còn khó khăn; các địa phương có các dự án tu bổ, tôn tạo di tích có quy mô đầu tư lớn nhưng không có khả năng huy động nguồn vốn theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện thực tiễn đối ứng, khả năng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước hợp pháp của địa phương và nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trên tổng mức đầu tư của dự án.

đ) Đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải tập trung, không bố trí kinh phí phân tán, dàn trải cho tất cả các di tích. Trong đó, sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp để hỗ trợ thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích dưới 1 tỷ đồng (sau khi đã cân đối trừ nguồn Trung ương hỗ trợ và nguồn huy động ngoài ngân sách nhà nước); sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn để hỗ trợ thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích từ 1 tỷ đồng trở lên (sau khi đã cân đối trừ nguồn Trung ương hỗ trợ và nguồn huy động ngoài ngân sách nhà nước).

e) Ưu tiên xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước (nguồn ngân sách của Trung ương, ngân sách tỉnh) và áp dụng các chính sách hỗ trợ để thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đã đảm bảo có nguồn vốn đối ứng của địa phương và nguồn huy động ngoài ngân sách nhà nước.

4. Chính sách hỗ trợ

a) Nhóm các di tích gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh; di tích lịch sử cách mạng, lịch sử lưu niệm sự kiện (hoặc loại hình khác nhưng gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh); di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia và có giá trị khảo cổ tiêu biểu; di tích lịch sử lưu niệm (danh nhân) cấp quốc gia và gặp khó khăn trong việc huy động xã hội hóa; di tích khảo cổ; Làng cổ Phước Tích: Hỗ trợ 100% kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với các di tích.

b) Nhóm các di tích thuộc quyền sở hữu tài sản của cộng đồng dân cư; di tích có tính chất tâm linh (di tích lịch sử ngành nghề truyền thống; di tích lịch sử, lịch sử văn hóa, di tích kiến trúc nghệ thuật là đình, chùa, đền, miếu, phủ thờ; di tích lịch sử lưu niệm (danh nhân) cấp tỉnh) và gặp khó khăn trong việc huy động xã hội hóa, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước theo tổng mức đầu tư như sau:

Tổng mức đầu tư dưới 2 tỷ đồng: Hỗ trợ 50%.

Tổng mức đầu tư từ 2 tỷ đến 5 tỷ: Hỗ trợ 70%.

Tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng: Hỗ trợ 80%.

c) Nhóm các di tích thuộc quyền sở hữu tài sản của cá nhân, gia đình, dòng tộc (từ đường, nhà thờ họ) và không thuộc nhóm đối tượng di tích nêu tại mục a, mục b, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước theo tổng mức đầu tư như sau:

Tổng mức đầu tư dưới 01 tỷ đồng: Huy động 100% xã hội hóa.

Tổng mức đầu tư từ 01 tỷ đến 5 tỷ: Hỗ trợ 30%.

Tổng mức đầu tư từ 5 tỷ  đến 10 tỷ đồng: Hỗ trợ 50%.

Tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng: Hỗ trợ 70%.

d) Hỗ trợ nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo mức dự toán kinh phí sau khi đã cân đối trừ nguồn hỗ trợ của Trung ương và nguồn huy động ngoài ngân sách nhà nước (nếu có) như sau:  

Hỗ trợ 100% kinh phí còn lại từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh để thực hiện các dự án chống xuống cấp di tích tại 2 địa phương miền núi, khó khăn là huyện A Lưới và huyện Nam Đông;

Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích với mức dự toán kinh phí từ 200 triệu đồng trở xuống do ngân sách cấp huyện chủ động đảm bảo; dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích với mức dự toán kinh phí trên 200 triệu đồng do ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%.

5. Kinh phí thực hiện

Hàng năm, huy động và cân đối bố trí nguồn lực từ ngân sách để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ đầu tư, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Đồng thời, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện.

Kế hoạch thực hiện cụ thể của từng dự án thực hiện theo Đề án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (nằm ngoài Quần thể di tích cố đô Huế) đến năm 2030 kèm theo Tờ trình số 10931/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Danh mục tu bổ, tôn tạo và bảo quản 123 di tích (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) theo thứ tự ưu tiên - Phụ lục II đính kèm;

Danh mục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) sử dụng nguồn vốn đầu tư công - Phụ lục III đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khoá VII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
-
UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban
Công tác đại biểu QH;
-
Các Bộ: Tài chính, VHTTDL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
-
Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP.Huế;
- Công báo tỉnh;
- VP : LĐ và các CV ;
- Lưu VT, VX.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC 123 DI TÍCH VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI TÍCH NẰM NGOÀI QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18 /2020 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Stt

Tên di tích

Địa điểm

Loại hình

Xếp hạng

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý

Cơ quan, đơn vị phối hợp quản lý

I

Thành phố Huế

1.

Cơ quan Xứ ủy Trung Kỳ 1938-1939

Phường Phú Hòa

Lịch sử

Cấp quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND thành phố Huế

2.

Địa điểm Trường Quốc Học

Phường Vĩnh Ninh

Lịch sử

Cấp quốc gia

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

UBND thành phố Huế

3.

Đình miếu Thế Lại thượng

Phường Phú Hiệp

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

4.

Đình Phú Xuân

Phường Tây Lộc

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND thành phố Huế

TTBTDTCĐ Huế

5.

Khu mộ và Nhà thờ ông tổ nghề Kim Hoàn

Phường Trường An, Phú Cát

Lịch sử  ngành nghề truyền thống

Cấp quốc gia

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

6.

Khu mộ và Từ đường nhà thờ Tuy Lý Vương

Phường Phường Đúc, Phường Vỹ Dạ

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

UBND thành phố Huế

TTBTDTCĐ Huế

7.

Lăng mộ Nguyễn Khoa Đăng, Nguyễn Khoa Chiêm

Phường An Tây

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND thành phố Huế

8.

Lăng mộ Trần Thúc Nhẫn

Phường Thủy Xuân

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

9.

Lăng mộ và Nhà thờ, Nghĩa trang cụ Phan Bội Châu

Phường Trường An

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND thành phố Huế

10.

Mộ và Nhà thờ ông tổ nghề đúc đồng

Phường Phường Đúc

Lịch sử ngành nghề truyền thống

Cấp quốc gia

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

11.

Ngôi mộ chung Thái Phiên – Trần Cao Vân

Phường Thủy Xuân

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

12.

Nhà lưu niệm Bác Hồ tại 112 Mai Thúc Loan

Phường Thuận Lộc

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

UBND thành phố Huế

13.

Khu vực Chín hầm

Phường An Tây

Lịch sử 

Cấp quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND thành phố Huế

14.

Núi Bân

Phường An Tây

Lịch sử văn hóa

Cấp quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND thành phố Huế

15.

Phủ thờ và Lăng mộ  Diên Khánh Vương

Phường Vỹ Dạ, phường An Tây

Lịch sử văn hóa

Cấp quốc gia

UBND thành phố Huế

TTBTDTCĐ Huế

16.

Thành Lồi

Phường Thủy Xuân, phường Thủy Biều

Khảo cổ học

Cấp quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND thành phố Huế

17.

Trường Kỹ Nghệ Thực hành

Phường Vĩnh Ninh

Lịch sử cách mạng

Cấp quốc gia

Trường Cao  đẳng Công nghiệp Huế

UBND thành phố Huế

18.

Địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan tại núi Bân

Phường An Tây

Lịch sử Lưu niệm

Cấp tỉnh

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

UBND thành phố Huế

19.

Địa điểm Toà Khâm Sứ Trung Kỳ

Phường Phú Hội

Lịch sử

Cấp tỉnh

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

UBND thành phố Huế

20.

Địa điểm Trường Thanh niên tiền tuyến Huế

Phường Phú Thuận

Lịch sử Cách mạng

Cấp tỉnh

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND thành phố Huế

21.

Địa điểm Trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba

Phường Phú Hoà

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

22.

Đình An Cựu

Phường An Cựu

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

23.

Đình Dương Xuân Hạ

Phường Thủy Xuân

Lịch sử lưu niệm sự kiện

Cấp tỉnh

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

24.

Đình Kim Long

Phường Kim Long

Lịch sử văn hóa

Cấp tỉnh

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Văn hóa Huế

25.

Đình Phú Hòa

Phường Phú Hòa

Lịch sử văn hóa

Cấp tỉnh

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

26.

Đình Xuân Hoà

Phường Hương Long

Lịch sử văn hoá

Cấp tỉnh

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

27.

Nghĩa địa và chùa Ba Đồn

Phường An Tây

Lịch sử văn hóa

Cấp tỉnh

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

28.

Nhà máy nước Vạn Niên

Phường Thủy Biều

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

UBND thành phố Huế

29.

Nhà thờ cổ nhạc

Phường Thuận Hòa

Lịch sử văn hóa

Cấp tỉnh

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

30.

Nhà vườn Lạc Tịnh Viên

Phường Phú Hội

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp tỉnh

UBND thành phố Huế

TTBTDTCĐ Huế

31.

Trụ sở Tòa soạn Báo Tiếng Dân

Phường Phú Hòa

Lịch sử lưu niệm sự kiện

Cấp tỉnh

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND thành phố Huế

32.

Trụ sở Tổng hội sinh viên Huế

Phường Phú Hội

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND thành phố Huế

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

II

Thị xã Hương Thủy

33.

Cầu Ngói Thanh Toàn

Xã Thủy Thanh

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND thị xã Hương Thủy

TTBTDTCĐ Huế

34.

Đình Dạ Lê

Xã Thủy Vân

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND thị xã Hương Thủy

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

35.

Đình Hòa Phong

Xã Thủy Tân

Lịch sử cách mạng

Cấp quốc gia

UBND thị xã Hương Thủy

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

36.

Đình và chùa Thủy Dương

Phường Thủy Dương

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND thị xã Hương Thủy

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

37.

Đình Vân Thê

Xã Thủy Thanh

Lịch sử  cách mạng

Cấp quốc gia

UBND thị xã Hương Thủy

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

38.

Phủ thờ Tôn Thất Thuyết

Xã Thủy Thanh

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

UBND thị xã Hương Thủy

TTBTDTCĐ Huế

39.

Đền Văn Thánh

Xã Thủy Thanh

Lịch sử LNSK

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Thủy

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

40.

Địa điểm chiến khu Dương Hòa

Xã Dương Hòa

Lịch sử LNSK

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Thủy

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

41.

Địa điểm chiến thắng Đồi Võ Xá

Xã Thuỷ Bằng

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Thủy

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

42.

Địa điểm chợ kháng chiến

Xã Dương Hòa

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Thủy

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

43.

Địa điểm Đền thờ 27 liệt sĩ tại Ấp Tư - Mỹ Thủy

Phường Thủy Phương

Lịch sử lưu niệm sự kiện

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Thủy

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

44.

Đình làng Dạ Lê Thượng

Phường Thuỷ Phương

Lịch sử Cách mạng

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Thủy

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

45.

Đình Phù Bài

Xã Thuỷ Phù

Lịch sử văn hoá

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Thủy

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

46.

Đình Thanh Thuỷ Chánh

Xã Thủy Thanh

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Thủy

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

III

Thị xã Hương Trà

47.

Địa đạo Khu uỷ Trị Thiên Huế

Phường Hương Vân

Lịch sử

Cấp quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND thị xã Hương Trà

48.

Đình Văn Xá

Phường Hương Văn

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND thị xã Hương Trà

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

49.

Nhà thờ Đặng Huy Trứ

Phường Hương Xuân

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND thị xã Hương Trà

50.

Tháp Đôi Liễu Cốc

Phường Hương Xuân

Lịch sử

Cấp quốc gia

UBND thị xã Hương Trà

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

51.

Địa điểm Công binh xưởng Phú Lâm

Phường Hương Chữ

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Trà

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

52.

Địa điểm Dốc Ông Ầm

Phường Hương Chữ

Lịch sử lưu niệm sự kiện

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Trà

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

53.

Đình làng Cổ Lão

Xã Hương Toàn

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Trà

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

54.

Đình Thai Dương Hạ

Xã Hải Dương

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Trà

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

55.

Đình và Chùa La Chử

Phường Hương Chữ

Lịch sử văn hoá

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Trà

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

56.

Miếu thờ và mộ phần Trương Phi Phong

Xã Hương Phong

Lịch sử lưu niệm danh nhân

Cấp tỉnh

UBND thị xã Hương Trà

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

IV

Huyện Phong Điền

57.

Chùa Giác Lương

Xã  Phong Hiền

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

58.

Đoạn cuối đường 71

Xã Phong Mỹ

Lịch sử

Cấp quốc gia

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

59.

Làng Cổ Phước Tích

Xã Phong Hoà

Kiến trúc Nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

60.

Lăng mộ Đặng Huy Trứ

Xã Phong Sơn

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND huyện Phong Điền

61.

Lăng mộ Trần Văn Kỷ

Xã Phong Bình

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

62.

Lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Lộ Trạch

Xã Điền Môn

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

63.

Lăng mộ và Nhà thờ Nguyễn Tri Phương

Xã Phong Chương

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

64.

Địa điểm chiến thắng Đồn Đất Đỏ

Xã Phong Mỹ

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

65.

Địa điểm chiến thắng Thanh Hương

Xã Điền Hương

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

66.

Địa điểm đình Lưu Phước

Xã Phong Mỹ

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

67.

Địa điểm Dốc Ba Trục

Xã Phong Xuân

Lịch sử lưu niệm sự kiện

Cấp tỉnh

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

68.

Địa điểm in bạc tài chính cụ Hồ năm 1946

Xã Phong Sơn

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

69.

Địa điểm lưu niệm đồng chí Hoàng Anh

Xã Phong An

Di tích lịch sử

Cấp tỉnh

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

70.

Địa điểm Nhà Đại chúng

Xã Phong Mỹ

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

71.

Đình Hiền Sỹ

Xã Phong Sơn

Lịch sử lưu niệm sự kiện

Cấp tỉnh

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

72.

Lăng mộ Lê Văn Miến

Xã Phong Thu

Lịch sử lưu niệm

Cấp tỉnh

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

73.

Mộ phần Đặng Văn Hòa

Xã Phong Sơn

Lưu niệm danh nhân

Cấp tỉnh

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

74.

Nhà thờ họ Lê Văn

Xã Phong Hoà

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp tỉnh

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

V

Huyện Quảng Điền

75.

Đình Thủ Lễ

Thị Trấn Sịa

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND huyện Quảng Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

76.

Khu Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Xã Quảng Thọ

Lịch sử cách mạng

Cấp quốc gia

UBND huyện Quảng Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

77.

Lăng, mộ và miếu thờ Đặng Hữu Phổ

Xã Quảng Phú

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

UBND huyện Quảng Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

78.

Chùa Thành Trung

Xã Quảng Thành

Lịch sử văn hoá

Cấp tỉnh

UBND huyện Quảng Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

79.

Chùa Thiện Khánh

Xã Quảng Phú

Lịch sử văn hoá

Cấp tỉnh

UBND huyện Quảng Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

80.

Chùa Thủ Lễ

Thị trấn Sịa

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp tỉnh

UBND huyện Quảng Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

81.

Địa điểm đình Thủy Lập

Xã Quảng Lợi

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyện Quảng Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

82.

Địa điểm Hội nghị Nam Dương

Xã Quảng Vinh

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyện Quảng Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

83.

Miếu thờ Nguyễn Hữu Dật

Xã Quảng Thọ

Lịch sử văn hoá

Cấp tỉnh

UBND huyện Quảng Điền

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

VI

Huyện Phú Vang

84.

Đình Dương Nỗ

Xã Phú Dương

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

UBND huyện Phú Vang

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

85.

Đình Lại Thế

Xã Phú Thượng

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND huyện Phú Vang

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

86.

Đình làng An Truyền

Xã Phú An

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND huyện Phú Vang

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

87.

Đình Quy Lai

Xã Phú Thanh

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND huyện Phú Vang

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

88.

Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu

Xã Phú Mậu

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND huyện Phú Vang

89.

Nhà lưu niệm Dương Nỗ

Xã Phú Dương

Lịch sử

Cấp quốc gia

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

UBND huyện Phú Vang

90.

Nhà thờ Nguyễn Khoa Đăng, Nguyễn Khoa Chiêm

Xã Phú Thượng

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND huyện Phú Vang

91.

Tháp Mỹ Khánh (Tháp Phú Diên)

Xã Phú Diên

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

UBND huyện Phú Vang

92.

Chùa Hà Trung

Xã Vinh Hà

Lịch sử văn hóa

Cấp tỉnh

UBND huyện Phú Vang

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

93.

Địa điểm Am Bà

Xã Phú Dương

Lịch sử lưu niệm

Cấp tỉnh

UBND huyện Phú Vang

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

94.

Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến Đá

Xã Phú Dương

Lưu niệm

Cấp tỉnh

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

UBND huyện Phú Vang

95.

Địa điểm chiến thắng Thanh Lam Bồ

Xã Phú Gia

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyện Phú Vang

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

96.

Đình Chiết Bi

Xã Phú Thượng

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp tỉnh

UBND huyện Phú Vang

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

97.

Đình làng Sình

Xã Phú Mậu

Lịch sử văn hóa

Cấp tỉnh

UBND huyện Phú Vang

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

98.

Đình Tây Hồ

Xã Phú Hồ

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp tỉnh

UBND huyện Phú Vang

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

99.

Đình Thai Dương - Miếu Âm Linh

Thị Trấn Thuận An

Lịch sử văn hóa

Cấp tỉnh

UBND huyện Phú Vang

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

100.

Miếu thờ Đặng Tất

Xã Phú Mậu

Lưu niệm danh nhân

Cấp tỉnh

UBND huyện Phú Vang

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

VII

Huyện Phú Lộc

101.

Chùa Thánh Duyên

Xã Vinh Hiền

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND huyệnPhú Lộc

TTBTDTCĐ Huế

102.

Địa đạo Bạch Mã

Thị trấn Phú Lộc

Lịch sử cách mạng

Cấp quốc gia

UBND huyệnPhú Lộc

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

103.

Đình Bàn Môn

Xã Lộc An

Lịch sử

Cấp quốc gia

UBND huyệnPhú Lộc

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

104.

Đình Mỹ Lợi

Xã Vinh Mỹ

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp quốc gia

UBND huyệnPhú Lộc

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

105.

Lăng mộ Nguyễn Cư Trinh

Xã Lộc Sơn

Lịch sử lưu niệm

Cấp quốc gia

UBND huyệnPhú Lộc

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

106.

Ngã Ba Ràng Bò và Bến Cây đa Đá Bạc, Địa điểm mũi Né

Xã Lộc Điền

Lịch sử

Cấp quốc gia

UBND huyệnPhú Lộc

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

107.

Chùa Cảnh Phước

Thị trấn Phú Lộc

Kiến trúc nghệ thuật

Cấp tỉnh

UBND huyệnPhú Lộc

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

108.

Địa đạo Xuân Lộc

Xã Xuân Lộc

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyệnPhú Lộc

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

109.

Địa điểm chiến thắng Hói Mít

Thị trấn Lăng Cô

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyệnPhú Lộc

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

110.

Địa điểm Trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy Lâm thời Thừa Thiên Huế 1942 - 1945 tại nhà đồng chí Lê Minh

Xã Giang Hải

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyệnPhú Lộc

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

111.

Hang Đá Nhà - Núi Giòn

Xã Lộc Vĩnh

Lịch sử cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyệnPhú Lộc

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

VIII

Huyện A Lưới

112.

Chỉ huy Sở Binh tạm 42 tại Địa đạo thôn A Lê Ninh (Địa đạo Động So - A Túc)

Xã Hồng Bắc

Lịch sử

Cấp quốc gia

UBND huyện A Lưới

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

113.

Dốc Con Mèo

Xã Hồng Vân

Lịch sử

Cấp quốc gia

UBND huyện A Lưới

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

114.

Ngã Ba đầu đường 71 đường 14B

Xã Hồng Vân

Lịch sử

Cấp quốc gia

UBND huyện A Lưới

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

115.

Ngã Ba đầu đường 72 và địa điểm Bốt Đỏ

Xã Phú Vinh

Lịch sử

Cấp quốc gia

UBND huyện A Lưới

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

116.

Ngã Ba đầu đường 73 đường 14B

Xã Hương Phong

Lịch sử

Cấp quốc gia

UBND huyện A Lưới

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

117.

Địa điểm chứng tích chiến tranh hóa học của đế quốc Mỹ tại Sân bay A So

Xã Đông Sơn

Lịch sử

Cấp quốc gia

UBND huyện A Lưới

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

118.

Động Tiên Công

Xã Hồng Kim

Lịch sử

Cấp quốc gia

UBND huyện A Lưới

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

119.

Ngã Ba đầu đường 74 đường 14B

Xã Lâm Đớt

Lịch sử

Cấp quốc gia

UBND huyện A Lưới

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

120.

Địa đạo A Don-Trụ Sở Đài phát thanh giải phóng Huế

Xã Quảng Nhâm

Lịch sử Cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyện A Lưới

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

121.

Địa điểm chiến thắng sân bay đồi A Bia

Xã Hồng Bắc

Lịch sử Cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyện A Lưới

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

IX

Huyện Nam Đông

122.

Địa điểm chiến thắng đồn Khe Tre

Thị trấn Khe Tre

Lịch sử Cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyện Nam Đông

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

123.

Địa điểm chiến thắng Trung tâm huấn luyện Biệt kích Nam Đông

Xã Hương Hữu

Lịch sử Cách mạng

Cấp tỉnh

UBND huyện Nam Đông

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC TU BỔ, TÔN TẠO VÀ BẢO QUẢN 123 DI TÍCH NẰM NGOÀI QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18 /2020 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Stt

Tên di tích

Địa điểm

Thời gian thực hiện

 

 

 

I

Giai đoạn 2021 - 2025

 

1

Đình-Miếu Thế lại Thượng

 Phường Phú Hiệp, thành phố Huế

2021 - 2024

 

2

Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế

 Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

2021-2022

 

3

Làng cổ Phước Tích

Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền

2021-2025

 

4

Tháp Mỹ Khánh (Tháp Phú Diên)

Xã Phú Diên, huyện Phú Vang

2021

 

5

Đình Phú Xuân

Phường Tây Lộc, thành phố Huế

2021 - 2023

 

6

Thành Lồi

Phường  Thủy Biều và phường Thủy Xuân, thành phố Huế

2021 - 2022

 

7

Đình - Chùa Thủy Dương

Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ

2021-2022

 

8

Đình Mỹ Lợi Xã Vinh Mỹ

Xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc

2021 - 2022

 

9

Đình An Cựu

Phường An Cựu, thành phố Huế

2021- 2023

 

10

Đình làng Cổ Lão

Xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà

2021-2022

 

11

Ngã Ba đầu đường 72 - đường 14B và địa điểm Bốt Đỏ

Xã Phú Vinh, huyện A Lưới

2021

 

12

Ngã Ba đầu đường 73 đường 14B

Xã Hương Phong, huyện A Lưới

2021

 

13

Dốc Con Mèo - Trọng điểm đường B45

Xã Hồng Vân, huyện A Lưới

2021

 

14

Khu Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

2021

 

15

Nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ

Xã Phú Dương, huyện Phú Vang

2021

 

16

Ngã Ba Ràng Bò và Bến Cây đa Đá Bạc, Địa điểm mũi Né

Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc

2021

 

17

Đình Thủ Lễ

Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

2021

 

18

Trụ sở Tòa soạn Báo Tiếng Dân

Phường Phú Hòa, thành phố Huế

2021 - 2022

 

19

Địa điểm Nhà Đại Chúng

Xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền

2021

 

20

Địa điểm Am Bà

Xã Phú Dương, huyện Phú Vang

2021

 

21

Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Đá

Xã Phú Dương, huyện Phú Vang

2021

 

22

Địa điểm chiến thắng Trung tâm Huấn luyện Biệt kích Nam Đông

Xã Hương Hữu, huyện Nam Đông

2021

 

23

Lăng Mộ Trần Văn Kỷ

Xã Phong Bình, huyện Phong Điền

2021

 

24

Địa điểm Dốc Ông Ầm

Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà

2021

 

25

Phủ thờ và Lăng mộ Diên Khánh Vương

Phường Vỹ Dạ và phường An Tây, thành phố Huế

2022

 

26

Tháp đôi Liễu Cốc

Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà

2022-2024

 

27

Nhà thờ họ Lê Văn

Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền

2022-2024

 

28

Lăng mộ Nguyễn Cư Trinh

Xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc

2022

 

29

Địa điểm chiến thắng sân bay đồi A Bia

Xã Hồng Bắc, huyện A Lưới

2022

 

30

Ngã Ba đầu đường 71 đường 14B

Xã Hồng Vân, huyện A Lưới

2022

 

31

Miếu thờ Đặng Tất

Xã Phú Mậu, huyện Phú Vang

2022

 

32

Đình Phù Bài

Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ

2022

 

33

Địa điểm chiến thắng Đồn Đất Đỏ

Xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền

2022

 

34

Đền Văn Thánh

Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ

2022

 

35

Địa điểm Đình Thủy Lập

Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền

2022

 

36

Địa điểm chiến thắng Đồn Khe Tre

Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

2022-2023

 

37

Lăng mộ và nhà thờ, nghĩa trang cụ Phan Bội Châu

Phường Trường An, thành phố Huế

2023

 

38

Địa điểm chứng tích chiến tranh hóa học của đế quốc Mỹ tại sân bay A So

Xã Đông Sơn, huyện A Lưới

2023

 

39

Đình Dương Xuân Hạ

Phường Thủy Xuân, thành phố Huế

2023 - 2024

 

40

Đình làng Dương Nỗ

Xã Phú Dương, huyện Phú Vang

2023-2025

 

41

Đình Kim Long

Phường Kim Long, thành phố Huế

2023-2025

 

42

Đình Lại Thế

Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang

2023

 

43

Hang Đá Nhà - Núi Giòn

Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

2023-2025

 

44

Địa điểm Hội nghị Nam Dương

Xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền

2023

 

45

Địa điểm Chợ Kháng chiến

Xã Dương Hòa, thị xã Hương Thuỷ

2023

 

46

Đình Thanh Thủy Chánh

Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ

2023

 

47

Khu mộ và Nhà thờ ông Tổ nghề kim hoàn

Phường Trường An, thành phố Huế

2023

 

48

Địa điểm Đình Lưu Phước

Xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền

2023

 

49

Địa điểm In bạc Tài chính Cụ Hồ năm 1946

Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền

2023

 

50

Địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan tại Núi Bân

Phường An Tây, thành phố Huế

2024

 

51

Nhà thờ Cổ nhạc

Phường Thuận Hòa, thành phố Huế

2024

 

52

Địa điểm Trường Quốc Học

Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

2024

 

53

Địa đạo Động So - A Túc

Xã Hồng Bắc, huyện A Lưới

2024-2025

 

54

Chùa Thành Trung

Xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền

2024

 

55

Địa điểm Chiến khu Dương Hòa

Xã Dương Hòa, thị xã Hương Thuỷ

2024

 

56

Địa điểm Đền thờ 27 liệt sĩ tại Ấp Tư - Mỹ Thủy

Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thuỷ

2024

 

57

Đình Vân Thê

Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ

2024

 

58

Lăng mộ Lê Văn Miến

Xã Phong Thu, huyện Phong Điền

2024

 

59

Phủ thờ Tôn Thất Thuyết

Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ

2025

 

60

Nhà lưu niệm Bác Hồ tại 112 Mai Thúc Loan

Phường Phú Hòa, thành phố Huế

2025

 

61

Đình Văn Xá

Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà

2025

 

62

Đình làng Sình

Xã Phú Mậu, huyện Phú Vang

2025

 

63

Chùa Giác Lương

Xã Phong  Hiền, huyện Phong Điền

2025

 

64

Miếu thờ Nguyễn Hữu Dật

Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

2025

 

65

Đình Phú Hòa

Phường Phú Hòa, thành phố Huế

2025

 

66

Địa đạo A Đon - Trụ Sở Đài phát thanh giải phóng Huế

Xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới

2025

 

II.

Giai đoạn 2026 - 2030

 

67

Khu vực Chín hầm

 Phường An Tây, thành phố Huế

2026-2028

 

68

Cầu ngói Thanh Toàn

 Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ

2026

 

69

Cơ quan Xứ ủy Trung Kỳ

 Phường Phú Hoà, thành phố Huế

2026 - 2027

 

70

Ngã Ba đầu đường 74 đường 14B

 Xã Lâm Đớt, huyện A Lưới

2026-2027

 

71

Đình An Truyền

 Xã Phú An, huyện Phú Vang

2026-2029

 

72

Chùa Thủ Lễ

 Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

2026-2027

 

73

Đình Dạ Lê

 Xã Thủy Vân, thị xã Hương Thuỷ

2026

 

74

Địa đạo Bạch Mã

 Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc

2026

 

75

Khu mộ và Từ đường Nhà thờ Tuy Lý Vương

 Phường Đúc và phường Vỹ Dạ, thành phố Huế

2026

 

76

Nhà thờ Đặng Huy Trứ

 Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà

2026

 

77

Lăng mộ Đặng Huy Trứ

 Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền

2026

 

78

Lăng mộ và Nhà thờ Nguyễn Lộ Trạch

 Xã Điền Môn, huyện Phong Điền

2026

 

79

Đình Xuân Hoà

 Phường Hương Long, thành phố Huế

2026- 2027

 

80

Địa điểm Tòa Khâm sứ Trung Kỳ

 Phường Phú Hội, thành phố Huế

2026 - 2027

 

81

Lăng  mộ Trần Thúc Nhẫn

 Phường Thủy Xuân, thành phố Huế

2026

 

82

Ngôi mộ chung Thái Phiên - Trần Cao Vân

 Phường Thủy Xuân, thành phố Huế

2026

 

83

Trụ sở Tổng hội sinh viên Huế

 Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

2026

 

84

Nhà máy nước Vạn Niên

 Phường Thủy Biều, thành phố Huế

2026

 

85

Nhà vườn Lạc Tịnh Viên

 Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

2026

 

86

Đình Hòa Phong

 Xã Thủy Tân, thị xã Hương Thuỷ

2027

 

87

Động Tiên Công

 Xã Hồng Kim, huyện A Lưới

2027-2029

 

88

Đình Dạ Lê Thượng

 Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thuỷ

2027

 

89

Chùa Hà Trung

 Xã Vinh Hà, huyện Phú Vang

2027-2028

 

90

Địa điểm Trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy Lâm thời Thừa Thiên Huế 1942 - 1945 tại nhà đồng chí Lê Minh

Xã Giang Hải, huyện Phú Lộc

2027

 

91

Địa điểm chiến thắng Thanh Hương

 Xã Điền Hương, huyện Phong Điền

2027

 

92

Miếu thờ và Mộ phần Trương Phi Phong

 Xã Hương Phong, thị xã Hương Trà

2027

 

93

Đoạn cuối đường 71

 Xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền

2027

 

94

Mộ phần Đặng Văn Hòa

 Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền

2027

 

95

Đình Thai Dương Hạ

 Xã Hải Dương, thị xã Hương Trà

2027

 

96

Mộ và Nhà thờ ông Tổ đúc đồng

 Phường Phường Đúc, thành phố Huế

2028

 

97

Địa điểm chiến thắng Thanh Lam Bồ

 Xã Phú Gia, huyện Phú Vang

2028-2029

 

98

Địa điểm chiến thắng đồi Võ Xá

 Xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thuỷ

2028

 

99

Địa điểm Công binh xưởng Phú Lâm

 Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà

2028

 

100

Nghĩa địa và Chùa Ba Đồn

 Phường  An Tây, thành phố Huế

2028

 

101

Chùa Cảnh Phước

 Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc

2028

 

102

Chùa Thiện Khánh

 Xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

2028-2030

 

103

Đình Chiết Bi

 Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang

2028

 

104

Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu

 Xã Phú Mậu, huyện Phú Vang

2028

 

105

Nhà thờ Nguyễn Khoa Đăng, Nguyễn Khoa Chiêm

 Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang

2028

 

106

Đình Hiền Sỹ

 Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền

2028

 

107

Đình Thai Dương - Miếu Âm Linh

 Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

2028

 

108

Địa điểm lưu niệm đồng chí Hoàng Anh

 Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền

2028

 

109

Núi Bân

 Phường An Tây, thành phố Huế

2029 - 2030

 

110

Địa điểm trường Tiểu học Pháp Việt - Đông Ba

 Phường Phú Hòa, thành phố Huế

2029

 

111

Đình và Chùa La Chữ

 Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà

2029

 

112

Đình Tây Hồ

 Xã Phú Hồ, huyện Phú Vang

2029

 

113

Lăng mộ và Miếu thờ Đặng Hữu Phổ

 Xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

2029

 

114

Đình Bàn Môn

 Xã Lộc An, huyện Phú Lộc

2029

 

115

Địa điểm chiến thắng Hói Mít

 Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

2029

 

116

Lăng mộ Nguyễn Khoa Đăng, Nguyễn Khoa Chiêm

 Phường An Tây, thành phố Huế

2029

 

117

Mộ và Nhà thờ Nguyễn Tri Phương

 Xã Phong Chương, huyện Phong Điền

2029

 

118

Địa điểm dốc Ba Trục

 Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền

2029

 

119

Địa đạo Xuân Lộc

 Xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc

2030

 

120

Trường Kỹ Nghệ Thực hành Huế

 Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

2030

 

121

Chùa Thánh Duyên

 Xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc

2030

 

122

Đình Quy Lai

 Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang

2030

 

123

Địa điểm Trường Thanh niên tiền tuyến Huế

 Phường Phú Thuận, thành phố Huế

2030

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH NẰM NGOÀI QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Stt

Tên di tích

Địa điểm

Thời gian thực hiện

 

A

Giai đoạn 2021 - 2025

 

 

 

1.

Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế

Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

2021-2022

 

2.

Đình-Miếu Thế lại Thượng

Phường Phú Hiệp, thành phố Huế

2021 - 2024

 

3.

Đình - Chùa Thủy Dương

Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

2021-2022

 

4.

Làng cổ Phước Tích

Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền

2021-2025

 

5.

Thành Lồi

Phường Thủy Biều và phường Thủy Xuân, thành phố Huế

2022 - 2023

 

6.

Đình Phú Xuân

Phường Tây Lộc, thành phố Huế

2022 - 2024

 

7.

Tháp đôi Liễu Cốc

Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà

2022-2024

 

8.

Đình làng Cổ Lão

Xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà

2022-2023

 

9.

Đình An Cựu

Phường An Cựu, thành phố Huế

2022- 2024

 

10.

Trụ sở Tòa soạn Báo Tiếng Dân

Phường Phú Hòa, thành phố Huế

2022 - 2023

 

11.

Ngã Ba Ràng Bò và Bến Cây đa Đá Bạc, địa điểm mũi Né

Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc

2022

 

12.

Nhà thờ họ Lê Văn

Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền

2022-2024

 

13.

Đình Mỹ Lợi

Xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc

2022 - 2023

 

14.

Địa điểm chiến thắng sân bay đồi A Bia

Xã Hồng Bắc, huyện A Lưới

2022

 

15.

Đình Thủ Lễ

Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

2022

 

16.

Địa điểm Chợ Kháng chiến

Xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy

2023

 

17.

Đình làng Dương Nỗ

Xã Phú Dương, huyện Phú Vang

2023-2025

 

18.

Hang Đá Nhà - Núi Giòn

Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

2023-2025

 

19.

Đình Dương Xuân Hạ

Phường Thủy Xuân, thành phố Huế

2023 - 2024

 

20.

Đình Kim Long

Phường Kim Long, thành phố Huế

2023-2025

 

21.

Địa điểm chiến thắng Đồn Khe Tre

Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

2023-2024

 

22.

Địa điểm Chiến khu Dương Hòa

Xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy

2024

 

23.

Địa điểm Đền thờ 27 liệt sĩ tại Ấp Tư - Mỹ Thủy

Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

2024

 

24.

Đình Phú Hòa

Phường Phú Hòa, thành phố Huế

2025

25.

Miếu thờ Nguyễn Hữu Dật

Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

2025

26.

Địa đạo Động So - A Túc

Xã Hồng Bắc, huyện A Lưới

2024-2025

27.

Địa đạo A Đon - Trụ Sở Đài phát thanh giải phóng Huế

Xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới

2025

B

Giai đoạn 2026 - 2030

 

 

28.

Cầu ngói Thanh Toàn

Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

2026

29.

Địa đạo Bạch Mã

Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc

2026

30.

Khu vực Chín hầm

Phường An Tây, thành phố Huế

2026-2028

31.

Cơ quan Xứ ủy Trung Kỳ

Phường Phú Hoà, thành phố Huế

2026 - 2027

32.

Đình An Truyền

Xã Phú An, huyện Phú Vang

2026-2029

33.

Ngã Ba đầu đường 74 đường 14B

Xã Lâm Đớt, huyện A Lưới

2026-2027

34.

Đình Xuân Hoà

Phường Hương Long, thành phố Huế

2026- 2027

35.

Chùa Thủ Lễ

Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

2026-2027

36.

Khu mộ và Từ đường Nhà thờ Tuy Lý Vương

Phường Phường Đúc và phường Vỹ Dạ

2026

37.

Động Tiên Công

Xã Hồng Kim, huyện A Lưới

2027-2029

38.

Đình Dạ Lê Thượng

Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

2027

39.

Chùa Hà Trung

Xã Vinh Hà, huyện Phú Vang

2027-2028

40.

Địa điểm chiến thắng đồi Võ Xá

Xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy

2028

41.

Đình Chiết Bi

Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang

2028

42.

Địa điểm chiến thắng Thanh Lam Bồ

Xã Phú Gia, huyện Phú Vang

2028-2029

43.

Chùa Thiện Khánh

Xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

2028-2030

44.

Nhà thờ Nguyễn Khoa Đăng, Nguyễn Khoa Chiêm

Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang

2028

45.

Núi Bân

Phường An Tây, thành phố Huế

2029 - 2030

46.

Địa điểm trường Tiểu học Pháp Việt - Đông Ba

Phường Phú Hòa

2029

47.

Địa đạo Xuân Lộc

Xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc

2030

48.

Trường Kỹ Nghệ Thực hành Huế

Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

2030

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.344

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96