Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 12/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2012/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, mục tiêu và những giải pháp chủ yếu năm 2013; báo cáo của các cơ quan bảo vệ pháp luật; Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt mục tiêu và những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của tỉnh Thái Bình với các nội dung sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Tốc độ tăng trưởng GDP từ 10,0% trở lên.

b) Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,2%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,7%, dịch vụ tăng 12,0%.

c) Cơ cấu GDP: Nông nghiệp 37,0%; công nghiệp, xây dựng 33,4%; dịch vụ 29,6%.

d) GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 28,5 triệu đồng/năm.

đ) Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 17,3%.

e) Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 9,4%.

g) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 19,5%.

h) Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 7.340,6 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 2.202 tỷ đồng.

i) Tổng chi ngân sách địa phương 7.094 tỷ đồng.

k) 100% các xã trong toàn tỉnh hoàn thành các quy hoạch chi tiết, dồn điền đổi thửa và đề án xây dựng nông thôn mới.

l) Có 8 xã trong tỉnh cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

m) Mức giảm tỷ lệ sinh là 0,2 0/00; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 15,4 %.

n) Có 71,1% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia.

o) Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50,5%, tạo việc làm mới cho 32.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%.

p) Phấn đấu đạt 86% dân số nông thôn và 95% dân số đô thị sử dụng nước hợp vệ sinh; 90% chất thải rắn ở đô thị, 70% chất thải rắn ở nông thôn được thu gom và xử lý; 85% bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế; 50% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn.

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

a) Đẩy mạnh công tác quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

b) Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

c) Đảm bảo an sinh xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng, phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ.

d) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường kỷ luật tài chính, phấn đấu tăng thu và thực hiện tiết kiệm chi ngân sách. Huy động mọi nguồn lực, kêu gọi nhà đầu tư kiên cố hóa trên 20 km đê xung yếu trực diện với biển và di chuyển chỗ ở của các hộ gia đình từ vùng xung yếu ngoài đê vào khu tái định cư của hai xã: Đông Long, huyện Tiền Hải và Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Phụ.

e) Tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

g) Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ năm thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 về mục tiêu và những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.596

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!