Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 107/2013/NQ-HĐND Quy định chế độ, chính sách đối với đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 107/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Niê Thuật
Ngày ban hành: 20/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/2013/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VVIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư liên lịch số 24/2012/TTLT/BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra s 75/BC-HĐND ngày 29/11/2013 của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh và ý kiến đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành, thông qua Nghị quyết về quy định chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Nghị quyết này quy định về chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện:

a) Mức thù lao hàng tháng đối với đội trưởng, đội phó và thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn như sau:

- Đội trưởng: 0,4 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

- Đội phó: 0,3 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

- Thành viên: 0,2 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

b) Đội trưởng, đội phó và thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn được hỗ trợ 01 (một) lần tiền mua trang phục với mức là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

3. Kinh phí hoạt động ca Đội công tác xã hội tình nguyện:

a) Đội công tác xã hội tình nguyện được hỗ trợ kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên để chi cho công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, tham vấn cho đối tượng, văn phòng phẩm, sơ kết, tổng kết. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí của Đội công tác xã hội tình nguyện, chế độ hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện, thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện, UBND cấp xã lập dự toán cùng với dự toán chi ngân sách xã hàng năm để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh cân đối, phân bổ hàng năm cho cấp huyện, cấp xã để chi trả.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp.

Giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND ngày 11/10/2006 của HĐND tỉnh về quy định mức phụ cấp hàng tháng cho tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH; TC; Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT, Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở: LĐTBXH; TC; Nội vụ; Tư pháp;
- TT. HĐND các huyện, TX, TP;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk;
- Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Trưởng, phó P. CT.HĐND.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 107/2013/NQ-HĐND Quy định chế độ, chính sách đối với đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106