Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 09/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 13/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2018 và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2015 - 2017;

Xét Báo cáo số 38/BC-ĐGS ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2015 - 2017; Tờ trình số 29/TTr-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nội dung Báo cáo số 38/BC-ĐGS ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2015 - 2017.

Trong giai đoạn 2015 - 2017, công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội có sự chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội cơ bản được kiểm soát; công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội ngày càng hiệu quả.

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy, các hoạt động đánh bạc, cho vay lãi nặng, băng nhóm, bảo kê, đòi nợ thuê, thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm sử dụng hung khí đâm chém nhau xảy ra còn nhiều nhưng công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao.

Điều 2. Để công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn; Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kết luận số 95-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp; đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo người đứng đầu; có kế hoạch thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội; thường xuyên kiểm tra, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo rà soát, đánh giá các mô hình phòng, chống tội phạm, có kế hoạch đầu tư nguồn nhân lực, nhân rộng mô hình có hiệu quả; đề ra các mô hình mới hiệu quả hơn, thiết thực hơn, thu hút đông đảo Nhân dân tự giác tham gia, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

4. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ của Công an, chủ động điều tra xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội; kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, ma túy và các hoạt động đánh bạc, cho vay lãi nặng, băng nhóm, bảo kê, đòi nợ thuê, thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm sử dụng hung khí đâm chém nhau.

5. Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm: Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 quy định mức hỗ trợ cho người trực tiếp giúp đỡ cho người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 quy định mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với Công an viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện chế độ đối với Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng và mức phụ cấp cho chức danh Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh.

6. Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, củng cố các tổ chức quần chúng ở cơ sở như: Tổ Nhân dân tự quản, Đội Dân phòng, Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, các gương điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm để thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng bền vững.

7. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã kịp thời củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung đã đề ra tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện tại Kỳ họp giữa năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Việc xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết này được đưa vào Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


791

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169