Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP

Số hiệu: 33/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2010/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2010/NĐ-CP),

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

1. Điểm b Khoản 6 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Sau khi đã hoàn tất việc trù bị thành lập hội, ban vận động thành lập hội gửi một bộ hồ sơ đến: Bộ Nội vụ đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh; Sở Nội vụ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã; Phòng Nội vụ (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã).

Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu ra ban lãnh đạo của hội.”

2. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP khi nhận hồ sơ xin phép thành lập hội phải có giấy biên nhận. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.

3. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quyết định phê duyệt điều lệ hội khi điều lệ đã được đại hội thông qua.

2. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày đại hội kết thúc, ban lãnh đạo hội gửi một bộ hồ sơ báo cáo kết quả đại hội theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

3. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp pháp theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quyết định phê duyệt điều lệ.

Trường hợp điều lệ hội có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP có quyền từ chối phê duyệt và yêu cầu, hướng dẫn ban lãnh đạo hội hoàn chỉnh điều lệ hội phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Điều lệ hội có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt”.

4. Bổ sung Điều 25a sau Điều 25 như sau:

“Điều 25a. Thủ tục, hồ sơ chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

1. Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, các quy định pháp luật có liên quan và nghị quyết đại hội của hội.

2. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội:

a) Hội thực hiện việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện một bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hội hoạt động;

b) Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP xem xét, quyết định cho phép việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

c) Các hội chia, sáp nhập, hợp nhất (trừ trường hợp tách hội) chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP cho phép chia, sáp nhập, hợp nhất hội. Các quyền và nghĩa vụ của hội chia, sáp nhập, hợp nhất được chuyển giao cho các hội mới. Đối với trường hợp tách hội, thì hội tách và hội thành lập mới do tách hội phải cùng nhau chịu trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của hội trước khi tách.

3. Hồ sơ chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội, gồm:

a) Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính);

b) Đề án chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội, trong đề án phải có phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện (bản chính);

c) Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính);

d) Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập, hợp nhất hội;

đ) Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Ban lãnh đạo lâm thời do đại hội bầu, số lượng thành viên do đại hội quyết định, ban lãnh đạo lâm thời tự giải thể sau khi đại hội bầu ban lãnh đạo của hội;

e) Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời (bản chính);

g) Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính).

4. Thu hồi con dấu

Việc thu hồi con dấu đối với các hội chia, sáp nhập, hợp nhất chấm dứt tồn tại, hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng con dấu và các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Tổ chức đại hội và phê duyệt điều lệ hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

a) Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

b) Các hội mới được hình thành do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất lập một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để xem xét, phê duyệt điều lệ hội.”

5. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 27. Trách nhiệm của ban lãnh đạo hội khi hội tự giải thể

1. Lập hồ sơ tự giải thể, gồm:

a) Đơn đề nghị giải thể hội (bản chính);

b) Nghị quyết giải thể hội (bản chính);

c) Bản kê tài sản, tài chính (bản chính);

d) Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ (bản chính).

2. Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số liên tiếp ở báo Trung ương đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước và liên tỉnh, năm số liên tiếp ở báo địa phương đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

3. Giải quyết tài sản, tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày hội tự giải thể theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, hội thực hiện các quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này và gửi một bộ hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chính hội hoạt động.”

Điều 2. Bãi bỏ các quy định

1. Bãi bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

2. Bãi bỏ quy định tại Điều 4 và Điều 11 Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP .

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 33/2012/ND-CP

Hanoi, April 13, 2012

 

DECREE

AMENDING, SUPPLEMENTING SOME ARTICLES OF THE DECREE NO. 45/2010/ND-CP, DATED APRIL 21, 2010, OF THE GOVERNMENT, ON THE ORGANIZATION, OPERATION AND MANAGEMENT OF ASSOCIATIONS

Pursuant to the Order No. 102/SL/L004 of May 20, 1957, promulgating the Law providing on the right to establish associations;

Pursuant to the Law on Organization of the Government, of December 25, 2001;

Pursuant to the Civil Code, of June 14, 2005;

At the proposal of the Minister of Home Affairs;

The Government promulgates Decree amending and supplementing some articles of the Decree No. 45/2012/ND-CP of April 21, 2010, of Government on the organization, operation and management of associations (hereinafter abbreviated as the Decree No. 45/2010/ND-CP),

Article 1. Amending and supplementing some articles of the Decree No. 45/2010/ND-CP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"b/ Completing the dossier of application for the association establishment as prescribed in Article 7 of the Decree No. 45/2010/ND-CP. After completing preparations for the association establishment, Board to campaign for the establishment of associations shall submit a set of dossier to the Ministry of Home Affairs, for associations operating nationwide or in inter provinces; to a provincial-level Departments of Home Affairs , for associations operating within a province, district or commune; or to district-level Home Affairs Divisions (when the chairperson of provincial-level People's Committee has authorized the chairperson of district-level People's Committee to license the establishment of associations operating within a commune).

Board to campaign for the establishment of association shall automatically dissolve upon the association congress elects the association's leadership board."

2. Article 9 is amended and supplemented as follows:

"The competent state agencies specified in Article 14 of the Decree No. 45/2010/ND-CP shall issue a receipt upon receiving dossier of application for association establishment. Within thirty working days since receiving a complete and lawful dossier, the competent state agency shall consider and license the establishment of an association. In case of refusal, it shall issue a written reply and clearly stating the reason."

3. Article 13 is amended and supplemented as follows:

"1. The competent state agencies specified in Article 14 of the Decree No. 45/2010/ND-CP shall decide for approval of association charters which have already passed by congresses.

2. Within 30 working days from the day of congress conclusion, the association's leadership board must send a set of dossier reporting result of congress as prescribed in Article 12 of the Decree No. 45/2010/ND-CP, and a written request for approval of the association charter to a competent state agency specified in Article 14 of the Decree No. 45/2010/ND-CP.

3. Within 30 working days, from the day of receiving a complete and lawful dossier as prescribed in Clause 2 of this Article, the competent state agency specified in Article 14 of the Decree No. 45/2010/ ND-CP decides on approval of the charter.

If the charter has content which is inconformity with law, a competent state agency specified in Article 14 of the Decree No. 45/2010/ ND-CP may refuse for approval and request, guide the association's leadership board to amend such charter in conformity with provisions of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Supplementing Article 25a below Article 25 as follows:

“Article 25a. Procedures and dossiers for division, separation, consolidation, merger of associations

1. The division, separation, consolidation, or merger of associations complies with the Civil Code, the Decree No. 45/2010/ND-CP, relevant laws and congress's resolution thereof.

2. Procedures for division, separation, consolidation, merger of associations:

a/ An association implementing the division, separation, separation, consolidation, merger shall send directly or by post a set of dossier as prescribed in Clause 3 of this Article to the competent state agency specified in Article 14 of the Decree No. 45/2010/ND-CP and state management agencies in charge of its operation fields;

b/ Within 30 working days after receiving a complete and valid dossier, the competent state agency specified in Article 14 of the Decree No. 45/ 2012/ND-CP shall consider and permit the division, separation, consolidation, merger of the association;

c/ The associations implementing division, consolidation, merger (except case of separation) shall terminate their existence and operation after the competent state agencies specified in Article 14 of the Decree No. 45/2012/ND-CP issue decisions to permit the division, consolidation, merger of such associations. The rights and obligations of the associations implementing division, consolidation, or merger shall be transferred to the new associations. In case of separation of an association, the separated association and the association newly established from such separation must take joint responsibility for the rights and obligations of the pre-separation association.

3. A dossier of association division, separation, consolidation or merger comprises:

a/ An application for division, separation, consolidation, merger of association (the original);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Resolution of association's congress on division, separation, consolidation, merger of association (the original);

d) Draft of charter of associations new established by division, separation, consolidation, merger of association;

dd) List of members in provisional leadership board of associations new established by division, separation, consolidation, merger of association; The provisional leadership board is elected by Congress; quantity of members is decided by Congress, the provisional leadership board shall automatically dissolve upon Congress elects leadership board of association;

e) Curriculum vitae and legal record of head of provisional leadership board (the original);

g) Confirmation document on scheduled place of head office of association new established by division, separation, consolidation, merger of association (the original);

4. Withdrawal of seal

Withdrawal of seal with respect to associations that implement division, consolidation, merger and terminate their existence and operation after having decisions of competent state agencies specified in Article 14 of the Decree No. 45/2010/ND-CP shall comply with provisions of law on management, use of seal and other relevant laws.

5. Organizing congress and approving charter of associations new established by division, separation, consolidation, merger of association;

a) Within 30 working days, since having decision of competent state agencies specified in Article 14 of the Decree No. 45/2010/ND-CP permitting division, separation, consolidation, merger of association, new established associations must organize a congress to pass contents specified in Article 11 of Decree No. 45/2010/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Article 27 is amended and supplemented as follows:

“Article 27. Responsibilities of the leadership board of an association dissolving on its own

1. Making the dossier of dissolution on its own, comprising:

a) Application for dissolution of the association (the original);

b) Resolution on the association dissolution (the original);

c) Statement of assets and finance (the original);

d) Scheduled method to handle assets, finance, employees and deadlines to pay debts (the original).

2. Informing involved organizations and individuals of its debt payment deadlines (if any) as prescribed by law in 5 consecutive issues of a central newspaper, for associations operating nationwide or in inter provinces; or of a local newspaper, for associations operating within a province.

3. Solving assets, finance as prescribed in clause 1, Article 31 of the Decree No. 45/2010/ND-CP and provisions of relevant law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Annulling provisions

1. Annulling provision in clause 3, Article 7 of the Decree No. 45/2010/ND-CP

2. Annulling provision in Article 4 and Article 11 of the Circular No. 11/2010/TT-BNV of November 26, 2010, detailing implementation of the Government's Decree No. 45/2010/ND-CP.

Article 3. Effect

This Decree takes effect from June 01, 2012.

Article 4. Implementation responsibilities

1. The Minister of Home Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with other relevant Minister to guide implementation of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies and government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People's Committees, and relevant organizations, individuals shall implement this Decree.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


67.045

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!