Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 11/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xuất bản sửa đổi Nghị định 111/2005/NĐ-CP

Số hiệu: 11/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 11/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2005/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

1. Điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản

1. Bộ Thông tin và Truyền thông giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản trên phạm vi cả nước có nhiệm vụ, quyền hạn:

d) Cấp, thu hồi giấy phép thành lập nhà xuất bản, giấy phép đặt văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam, giấy phép đặt văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm, giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh quy định tại các Điều 16, 24, 40 và 43 của Luật Xuất bản;

2. Cục Xuất bản là cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ, quyền hạn:

c) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài; giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm; giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm quy định tại các Điều 22, 23, 31, 34, 40 và 42 của Luật Xuất bản;

2. Điểm b khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 6. Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản tại địa phương

2. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn:

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức trung ương tại địa phương; giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương; giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh quy định tại các Điều 22, 31, 34, 40 và 42 của Luật Xuất bản;

3. Bãi bỏ Điều 10 quy định về đăng ký kế hoạch xuất bản. Việc đăng ký kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 03 tháng 6 năm 2008.

4. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 18. Đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

1. Việc đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Luật Xuất bản.

2. Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu đã được Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đăng ký là căn cứ để cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm làm thủ tục nhập khẩu với cơ quan hải quan.

3. Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu của cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm được Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đăng ký có giá trị thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đăng ký; trường hợp quá thời hạn trên mà cơ sở nhập khẩu chưa thực hiện thì phải đăng ký lại trước khi nhập khẩu.”

5. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 20. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm quy định tại Điều 43 của Luật Xuất bản được lập thành hai bản có nội dung như sau, một bản bằng tiếng Việt và một bản bằng tiếng Anh.

2. Giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm có thời hạn năm năm, kể từ ngày cấp và được gia hạn mỗi lần không quá năm năm.”

6. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 21. Cấp lại giấy phép trong hoạt động xuất bản

Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, văn phòng đại diện nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm của nước ngoài tại Việt Nam được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép.

Trong thời gian chờ cấp lại giấy phép, cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, văn phòng đại diện nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm của nước ngoài tại Việt Nam được tiếp tục hoạt động.”

7. Thay thế cụm từ “Bộ Văn hóa – Thông tin” bằng cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” tại các Điều 4, 11, 15, 17, 19, 23 và cụm từ “Sở Văn hóa – Thông tin” bằng cụm từ “Sở Thông tin và Truyền thông” tại các Điều 11, 12, 13, 15, 17 và 19; thay thế cụm từ “chuyên ngành văn hóa – thông tin” bằng cụm từ “chuyên ngành thông tin và truyền thông” tại Điều 14 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ.

Điều 2. Bổ sung một số điều mới vào Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

1. Bổ sung Điều 11a như sau:

“Điều 11a. Thông tin ghi trên xuất bản phẩm

1. Việc ghi thông tin trên xuất bản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 26 và không trái với Điều 10 của Luật Xuất bản.

2. Trên bìa một của sách và tài liệu dưới dạng sách (sau đây gọi chung là sách) không ghi tên tác giả, tên người dịch, tên người phiên âm, tên tổ chức, cá nhân liên kết xuất bản trong các trường hợp sau:

a) Sách in nguyên văn từng văn bản Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn kiện của Đảng;

b) Sách in nguyên văn từng văn bản kinh, giáo luật của các tôn giáo đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

3. Đối với bìa một của sách có hình ảnh Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ, bản đồ Việt Nam, chân dung lãnh tụ, người đứng đầu Đảng và Nhà nước thì không ghi tên tác giả, tên người dịch, tên người phiên âm, tên tổ chức, cá nhân liên kết xuất bản trên nền hình ảnh, chân dung đó.

4. Trang cuối sách ghi các thông tin sau:

a) Tên người chịu trách nhiệm xuất bản, tên người biên tập nội dung, tên người trình bày, minh họa, tên người biên tập kỹ thuật, tên người sửa bản in;

b) Số đăng ký kế hoạch xuất bản, số quyết định xuất bản của Giám đốc nhà xuất bản hoặc số giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, khuôn khổ sách, số lượng in, tên cơ sở in, thời gian nộp lưu chiểu.

Trường hợp vì lý do kỹ thuật in mà không thể ghi các thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản này ở trang cuối sách thì ghi ở trang liền sau trang tên sách.”

2. Bổ sung Điều 11b như sau:

“Điều 11b. Xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng thông tin máy tính (mạng internet)

1. Xuất bản trên mạng Internet là việc nhà xuất bản công bố lần đầu tiên toàn bộ tác phẩm, tài liệu trực tiếp trên mạng internet.

Việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng internet phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện từ trên internet.

2. Việc xuất bản trên mạng internet phải do nhà xuất bản thực hiện theo quy định sau:

a) Trước khi xuất bản trên mạng internet, nhà xuất bản phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Cục Xuất bản, trong đó ghi rõ thời gian và địa chỉ website đăng tải xuất bản phẩm và phải được Cục Xuất bản xác nhận bằng văn bản trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản;

b) Ít nhất mười ngày trước khi trực tiếp xuất bản trên mạng Internet, nhà xuất bản phải nộp lưu chuyểu 01 bản xuất bản phẩm được ghi trong thiết bị lưu trữ dữ liệu (CD-ROM, DVD, VCD, USB, riêng thư điện tử có dung lượng không quá 3MB) cho cơ quan nhận lưu chiểu quy định tại Điều 12 Nghị định này;

c) Địa chỉ website đăng tải xuất bản phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (tên miền “.vn”);

d) Trường hợp tái bản, tái bản có sửa chữa, bổ sung xuất bản phẩm thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Việc phát hành tác phẩm, tài liệu đã được xuất bản và đăng lưu hành hợp pháp tại Việt Nam trên mạng internet phải do nhà xuất bản, cơ sở phát hành xuất bản phẩm thực hiện theo quy định sau:

a) Phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

b) Trước khi phát hành xuất bản phẩm trên mạng internet, nhà xuất bản, cơ sở phát hành xuất bản phẩm phải báo cáo bằng văn bản với Cục Xuất bản về tên xuất bản phẩm, tác giả, địa chỉ website và ngày đăng tải.

Trường hợp phát hiện xuất bản phẩm phát hành trên mạng internet vi phạm các quy định của Luật Xuất bản thì Cục Xuất bản có văn bản yêu cầu nhà xuất bản, cơ sở phát hành đình chỉ phát hành xuất bản phẩm đó.

4. Trường hợp phát hành xuất bản phẩm trên mạng internet của nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản đã giải thể, sáp nhập hoặc chia tách phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả, cơ quan, tổ chức được chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự của nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản bị giải thể, sáp nhập, chia tách (nếu có).

3. Bổ sung Điều 18a như sau:

“Điều 18a. Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

1. Việc nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) phải được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

2. Đối với các trường hợp sau đây cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải xin phép khi nhập khẩu xuất bản phẩm vào Việt Nam mà chỉ làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan:

a) Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tổ chức tại Việt Nam;

b) Xuất bản phẩm là tài sản di chuyển của tổ chức, gia đình, cá nhân để sử dụng riêng;

c) Xuất bản phẩm thuộc tiêu chuẩn hành lý mang theo người của người nhập cảnh để sử dụng cho nhu cầu cá nhân;

d) Xuất bản phẩm tặng cho tổ chức, cá nhân gửi qua bưu điện có giá trị không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật.

3. Xuất bản phẩm quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này sau khi sử dụng phải tái xuất; trường hợp để chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác của Việt Nam thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận phải làm thủ tục nhập khẩu quy định tại Điều 18b Nghị định này.

Xuất bản phẩm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này có giá trị vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế thì phải làm thủ tục xin phép nhập khẩu.

4. Việc nhập khẩu xuất bản phẩm của tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

5. Nghiêm cấm nhập khẩu xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Điều 10 của Luật Xuất bản.”

4. Bổ sung Điều 18b như sau:

“Điều 18b. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

1. Cục Xuất bản chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho các cơ quan, tổ chức sau đây có trụ sở tại thành phố Hà Nội:

a) Cơ quan, tổ chức trung ương;

b) Cơ quan, tổ chức nước ngoài;

c) Tổ chức quốc tế.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho các chủ thể sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương;

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức trung ương đóng tại địa phương;

c) Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có trụ sở tại địa phương hoặc đang hoạt động tại địa phương;

d) Cá nhân nước ngoài đến địa phương hoặc đang sinh sống tại địa phương.

3. Trước khi nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, cá nhân, tổ chức phải có đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, trong đó ghi rõ loại hình xuất bản phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích và phạm vi sử dụng xuất bản phẩm nhập khẩu.

Trường hợp xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm để phục vụ cho công tác nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành thì phải có thêm văn bản đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương hoặc cấp tỉnh phụ trách lĩnh vực thuộc chuyên ngành đó.

4. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

5. Khi cơ quan cấp giấy phép cần thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh để quyết định việc cấp phép, thì tổ chức, cá nhân xin phép có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan cấp phép.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mẫu đơn xin phép, mẫu giấy phép và thủ tục thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh”.

5. Bổ sung Điều 18c như sau:

“Điều 18c. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

1. Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật Xuất bản bao gồm:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

b) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm; nếu tốt nghiệp đại học các ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc diện bị pháp luật cấm kinh doanh.

2. Trường hợp kinh doanh nhập khẩu sách, ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, còn phải có thêm các điều kiện sau đây:

a) Có ít nhất năm nhân viên thẩm định nội dung sách làm việc theo hợp đồng dài hạn và được đóng bảo hiểm xã hội;

Nhân viên thẩm định nội dung sách phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ phù hợp với ngôn ngữ thể hiện của phần lớn số sách nhập khẩu, có thâm niên công tác trong lĩnh vực xuất bản hoặc xuất nhập khẩu xuất bản phẩm từ năm năm trở lên và không thuộc diện bị pháp luật cấm kinh doanh;

b) Có ít nhất bảy cộng tác viên thẩm định nội dung sách làm việc theo hợp đồng lao động theo vụ việc;

Cộng tác viên thẩm định nội dung sách phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để thẩm định nội dung sách nhập khẩu;

c) Có trụ sở làm việc và mặt bằng kinh doanh xuất bản phẩm với diện tích từ một trăm mét vuông trở lên;

d) Có vốn chủ sở hữu từ năm tỷ đồng trở lên”.

6. Bổ sung Điều 18d như sau:

“Điều 18d. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật Xuất bản gồm có:

a) Đơn xin phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm gửi Cục Xuất bản; trường hợp có cơ quan chủ quản thì phải có thêm văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản;

b) Bản sao có chứng thực hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

c) Bản sao có chứng thực hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, lý lịch tư pháp của người đứng đầu cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm.

2. Trường hợp kinh doanh nhập khẩu sách, ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, còn phải có thêm các giấy tờ sau đây:

a) Danh sách nhân viên, cộng tác viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu kèm theo bản sao hợp đồng lao động;

b) Bản sao có chứng thực hợp lệ văn bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ của nhân viên, cộng tác viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu;

c) Bản sao có chứng thực hợp lệ hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm xã hội, lý lịch tư pháp của nhân viên thẩm định nội dung sách;

d) Giấy xác nhận thâm niên công tác của nhân viên thẩm định nội dung sách do cơ quan, tổ chức nơi nhân viên đó đã làm việc cấp;

đ) Giấy xác nhận vốn chủ sở hữu và diện tích mặt bằng kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mẫu đơn; mẫu kê khai danh sách nhân viên và cộng tác viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu; mẫu giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm”.

Điều 3. Bãi bỏ “Mẫu số 1”, “Mẫu số 2” và “Mẫu số 3” Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 11/2009/ND-CP

Hanoi, February 10, 2009

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 111/2005/ND-CP OF AUGUST 26, 2005, DETAILING AND GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE PUBLICATION LAW

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the December 3, 2004 Publication Law, which was amended and supplemented on June 3, 2008;
At the proposal of the Minister of Information and Communication,

DECREES:

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Government's Decree No. 111/2005/ND-CP of August 26, 2005, detailing and guiding a number of articles of the Publication Law

1. To amend and supplement Point d, Clause 1 and Point c, Clause 2, Article 5 as follows:

"Article 5. The Ministry of Information and Communication's tasks and powers concerning state management of publication activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Granting and withdrawing permits to establish publishing houses and Vietnam-based representative offices of foreign publishing houses and foreign publication distributors, and permits for non-commercial import of publications under Articles 16, 24, 40 and 43 of the Publication Law;

2. The Publication Department is a functional agency under the Ministry of Information and Communication and has the following tasks and powers:

c/ Taking responsibility before the Minister of Information and Communication for granting and withdrawing permits for publication of non-commercial documents; printing of publications; subcontract printing of publications for foreign parties; commercial and non-commercial import of publications; and publication exhibitions and fairs under Articles 22, 23, 31, 34, 40 and 42 of the Publication Law.

2. To amend and supplement Point b, Clause 2, Article 6 as follows:

"Article 6. Provincial-level People's Committees' tasks and powers concerning state management of publication activities in localities

2. Provincial-level Information and Communication Services are functional agencies under provincial-level People's Committees and have the following tasks and powers:

b/ Taking responsibility before provincial-level People's Committee presidents for granting and withdrawing permits for publication of non-commercial documents: and publication exhibitions and fairs to local agencies, organizations and individuals, and local branches, representative offices and units of central agencies and organizations: permits for printing of publications and subcontract printing of publications for foreign parties to local printers: and permits for non-commercial import of publications under Articles 22, 31, 34, 40 and 42 of the Publication Law.

3. To annul Article 10 on registration of publication plans. Publishing houses' publication plan registration complies with Article 18 of the December 3, 2004 Publication Law. which was amended and supplemented on June 3, 2008.

4. To amend and supplement Article 18 as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Registration of commercial import of publications complies with Article 39 of the Publication Law.

2. The list of registered imported publications certified by the Ministry of Information and Communication serves as a basis for an importer to carry out customs procedures.

3. An importer's list of registered imported publications certified by the Ministry of Information and Communication is valid through December 31 of the year of registration; past this time limit, an importer which fails to import registered publications shall re-register them prior to import."

5. To amend and supplement Article 20 as follows:

"Article 20. Permit application dossiers of representative offices of foreign publication distributors

1. A permit application dossier of a representative office of a foreign publication distributor under Article 43 of the Publication Law shall be made in two versions, one in Vietnamese and one in English.

2. An operation permit for a representative office of a foreign publication distributor is valid for five years from the date of issue and may be extended, with each extension not exceeding five years."

6. To amend and supplement Article 21 as follows:

"Article 21. Re-grant of permits for publication activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Pending the receipt of new permits, publication importers and Vietnam-based representative offices of foreign publishing houses and publication distributors may continue operation."

7. To replace the phrase "Ministry of Culture and Information" with the phrase "Ministry of Information and Communication" in Article 4; Point a, Clause 2, Article 5; Points d and e, Clause 1, Article 6; Point e and f, Clause 2, Article 6; and Articles 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19 and 23; to replace the phrase "provincial-level Culture and Information Service" with the phrase "provincial-level Information and Communication Service" in Articles 11, 12, 13, 15, 17 and 19; to replace the phrase "culture and information" with the phrase "information and communication" in Article 14 of the Government's Decree No. 111/2005/ND-CP of August 26, 2005.

Article 2. To add a number of articles to the Government's Decree No. 111/2005/ND-CP of August 26, 2005, detailing and guiding a number of articles of the Publication Law

1. To add the following Article 11a:

"Article 11a. Information printed on publications

1. Information shall be printed on publications in accordance with Article 26 and not in contravention of Article 10 of the Publication Law.

2. On the front cover of a book or a document in book form (below collectively referred to as book), the name of the author, translator, transcriber or joint publisher shall not be printed in the following cases:

a/ Books of the full texts of laws and resolutions of the National Assembly: ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee, or documents of the Party;

b/ Books of the full texts of prayers or rules of religions lawfully practiced in Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. To print on the last page of a book the following information:

a/ The names of the person responsible for publication, content editor, designer, illustrator, technical editor and proof reader;

b/ The serial number of the publication plan registration, the serial number of the publishing house director's decision or the publication permit issued by a publication state management agency, the book's size, number of copies, the printer's name and the time of depositing.

When it is technically impossible to print the information specified at Points a and b of this Clause on the last page, the above information shall be printed on the page following the one printed with the book title."

2. To add the following Article 11b: "Article 11b. Online publication and distribution

1. Online publication means a publishing house's first presentation of the full text of a work or document on the Internet.

Online publication and distribution must comply with the Government's Decree No. 97/2008/ND-CP of August 28, 2008, on management, provision and use of Internet services and online information.

2. Publications shall be published on the Internet by publishing houses according to the following regulations:

a/ Prior to online publication, a publishing house shall register its publication plan with the Publication Department, which must specify the time and website for publication. The Publication Department shall certify in writing such registration within 10 days after receiving the publishing house's publication plan;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The website on which the publication is posted must have the domain name (".vn") granted by a competent Vietnamese agency:

d/ Subsequent edition or edition with modifications and supplements of a publication complies with Clause 3 of this Article.

3. Works and documents which have been published and circulated lawfully shall be published on the Internet by publishing houses or publication distributors according to the following regulations:

a/ Such publication is subject to written approval of the author or copyright owner under the intellectual properly law;

b/ Prior to online publication, a publishing house or distributor shall submit to the Publication Department a report on the publication's title, the author's name, the website address and the date of posting.

When detecting an online publication violating the Publication Law, the Publication Department shall request in writing the publishing house or distributor to stop the distribution of such publication.

4. Online distribution of a publication of a publishing house, agency or organization which has been dissolved, merged or split, is subject to written approval of the author, agency or organization which is transferred civil rights and obligations of the dissolved, merged or split publishing house, agency or organization (if any).

3. To add the following Article 18a:

"Article 18a. Non-commercial import of publications

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Organizations and individuals shall only carry out customs procedures under the customs law without having to apply for a permit when importing the following publications into Vietnam:

a/ Documents for international seminars and conferences which arc permitted to be held in Vietnam by competent Vietnamese authorities;

b/ Publications being movable assets of organizations, families and individuals for private

use;

c/ Publications included in personal effects of people on entry for personal use;

d/ Publications as presents to organizations and individuals which are delivered by post and have a value not exceeding the duty-free level prescribed by law.

3. Publications specified at Points a and b, Clause 2 of this Article shall be re-exported after use; if they are transferred to other Vietnamese agencies, organizations or individuals, those agencies, organizations or individuals shall carry out import procedures under Article 18b of this Decree.

Publications specified at Point d, Clause 2 of this Article are subject to import licensing procedures if they have a value exceeding the prescribed duty-free level.

4. The import of publications by organizations and individuals entitled to privileges and immunities complies with the customs law and treaties to which Vietnam is a contracting party.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. To add the following Article 18b:

"Article 18b. Licensing of non-commercial import of publications

1. The Publication Department shall take responsibility before the Minister of Information and Communication for licensing non-commercial import of publications for the following Hanoi-based agencies and organizations:

a/ Central agencies and organizations;

b/ Foreign agencies and organizations;

c/ International organizations.

2. Provincial-level Information and

Communication Services shall take responsibility before provincial-level People's Committee presidents for licensing non-commercial import of publications for the following entities:

a/ Local agencies, organizations and individuals;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Foreign agencies and organizations and international organizations based or operating in localities;

d/ Foreigners coming to or living in localities.

3. Before importing non-commercial publications, an individual or organization shall submit an import permit application to a competent licensing agency specified in Clause 1 or 2 of this Article, which specifies the type of publication, content, quantity, origin and purpose and scope of use of the imported publication.

For publications imported for professional research, a written request of a minister, or head of a ministerial-level agency, government-attached agency, or central or provincial-level agency or organization in charge of such professional domain is required.

4. Within 10 working days after receiving a valid and complete dossier, a competent agency under Clause 1 or 2 of this Article shall grant an import permit; in case of refusal, it shall issue a reply clearly stating the reason.

5. When the licensing agency needs to evaluate the content of a publication before licensing, the applicant must satisfy the requirements of the licensing agency.

6. The Ministry of Information and Communication shall prescribe application and permit forms and procedures for evaluating non-commercial imported publications."

5. To add the following Article 18c:

"Article 18c. Conditions for obtaining publication import permits

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Possessing a business registration certificate or investment certificate;

b/ The head of the business must permanently reside in Vietnam; possess a university diploma in publication distribution or a certificate in publication distribution training issued by a competent Vietnamese agency if he/she possesses a university diploma in another discipline; have full civil act capacity and face no business ban under law.

2. For book import, in addition to the conditions specified in Clause 1 of this Article, the following conditions must be met:

a/ Having at least five book content evaluators who work under long-term contracts and buy social insurance;

These evaluators must possess a university or higher degree in a foreign language relevant to the language used in most of imported books, have five or more years working in publication or publication import and face no business ban under law;

b/ Having at least seven book content evaluation collaborators working under job-based labor contracts;

These collaborators must possess a university or higher degree in a foreign language and relevant professional knowledge and skills of evaluating imported books;

c/ Having an office and business venue of at least 100 square meters;

d/ Having owner capital of at least VND 5 billion."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."Article 18d. Publication import permit application dossiers

1. A publication import permit application dossier under Clause 3, Article 38 of the Publication Law comprises:

a/ An application for commercial import of publications addressed to the Publication Department; and a written request of the managing agency (if any);

b/ Valid authenticated copies of the business registration certificate or investment certificate;

c/ A valid authenticated copies of the diploma or certificate and judicial record of the head of the publication importer.

2. For commercial import of books, in addition to the papers specified in Clause 1 of this Article, the following papers are required:

a/ A list of book content evaluation staff and collaborators enclosed with copies of their labor contracts;

b/ Valid authenticated copies of foreign-language diplomas of book content evaluation staff and collaborators;

c/ Valid authenticated copies of labor contracts, social insurance books and judicial records of book content evaluators;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ Written certifications of owner capital and the area of the business venue issued by competent state agencies.

3. The Ministry of Information and Communication shall promulgate forms of the application, list of book content evaluation staff and collaborators and permit for commercial import of publications."

Article 3. To annul Forms No. 1, 2 and 3 attached to the Government's Decree No. 111/2005/ND-CP of August 26, 2005.

Article 4. Implementation provisions

1. This Decree takes effect 45 days from the date of its signing.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial-level People's Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 sửa đổi Nghị định 111/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Xuất bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.030

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!