Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 96/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 29/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TW, NGÀY 20/01/2018 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Kế hoạch số 61- KH/TU ngày 13/4/2018 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong chỉ đạo thực hiện công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới (BĐG) và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN); tuyên truyền, phổ biến và vận động sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác BĐG và VSTBPN trên địa bàn. Đẩy mạnh lồng ghép giới trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và chị em phụ nữ nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần.

2. Tăng cường sự phối kết hợp hiệu quả giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành với các cơ quan hữu quan để thực hiện các chính sách, chương trình, mục tiêu về BĐG góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư.

3. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong việc phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phụ nữ trong tình hình mới, công tác BĐG và VSTBPN.

II. YÊU CẦU

1. Việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư cần bám sát các quan điểm, mục tiêu của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, BĐG và VSTBCPN.

2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tăng cường trách

nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai công tác phụ nữ, BĐG và VSTBPN.

3. Các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân

- Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 26/5/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị định số 56/2012/NĐ-CP , ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiện Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước; Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 13/4/2018 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ về công tác phụ nữ và công tác BĐG đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, chú trọng các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cơ sở, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng và phát triển các chương trình, sản phẩm truyền thông về công tác phụ nữ, BĐG và VSTBCPN gắn với các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của đơn vị, địa phương trong việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BĐG, công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ; xây dựng, kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và cán bộ, báo cáo viên một số sở, ngành liên quan để tạo thống nhất chung trong triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh và những vấn đề cơ bản tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.

2. Tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG, lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác phụ nữ, BĐG và VSTBPN, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện; thực hiện tốt lồng ghép các mục tiêu chiến lược quốc gia về BĐG; Kế hoạch số 53/KH-UBND , ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động Quốc gia BĐG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 55/KH-UBND , ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động BĐG vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn tỉnh; lồng ghép mục tiêu về BĐG trong đề án, dự án, kế hoạch, chương trình công tác và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tham gia xây dựng hoàn thiện luật pháp, chính sách về BĐG, xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nhân.

3. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, cán bộ nữ trong diện quy hoạch; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ nữ nhằm đảm bảo nguyên tắc BĐG, nhất là những đơn vị có đông cán bộ nữ. Thực hiện việc luân chuyển cán bộ nữ theo quy hoạch, kết hợp luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý. Quan tâm công tác phát triển đảng viên nữ để tạo nguồn cán bộ lâu dài ở các đơn vị, địa phương.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nhân.

- Tổ chức tập huấn kiến thức giới, kỹ năng lồng ghép vấn đề BĐG trong hoạch định và thực thi chính sách; tập huấn nâng cao kiến thức về BĐG, kỹ năng quản lý lãnh đạo và các kỹ năng mềm khác cho đội ngũ nữ cán bộ dân cử, nữ cán bộ lãnh đạo quản lý, nữ cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp tỉnh, huyện và thành phố.

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp và năng lực cho đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch vào các chức danh quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; tạo nguồn cán bộ nữ tham gia các cấp ủy đảng, cơ quan dân cử và ban lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

4. Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để các tầng lớp phụ nữ được tham gia, học tập, đào tạo nghề, tiếp cận thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật tại địa phương

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển nhằm thúc đẩy công tác phụ nữ, BĐG và VSTBPN; hoàn thiện và triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu bạo lực đối với phụ nữ, mua bán người, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và hôn nhân có yếu tố nước ngoài không lành mạnh; nhận thức pháp luật, giải quyết vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

- Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đối với phụ nữ sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, phụ nữ là người dân tộc thiểu số nhằm rút ngắn khoảng cách chênh lệch về cơ hội phát triển của phụ nữ giữa các vùng, miền trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, triển khai mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”; triển khai các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý cho đối tượng của bạo lực trên cơ sở giới.

- Thực hiện mô hình sản xuất, chăn nuôi giúp hộ nghèo giảm nghèo bền vững ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối công tác phụ nữ trong tình hình mới.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo UBND các cấp đối với công tác phụ nữ, tích cực chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do đơn vị, địa phương chủ trì, đề ra giải pháp cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Định kỳ hằng năm, lãnh đạo UBND các cấp chủ trì làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp và tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ nữ để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác Hội, phong trào phụ nữ và hội viên phụ nữ theo Quyết định số 320-QĐ/TU ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia giám sát và phản biện xã hội, trong đó có chính sách liên quan đến phụ nữ, công tác phát triển phụ nữ, BĐG. Các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp, tạo mọi điều kiện để các cấp Hội tham gia quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc đảm bảo các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, công tác phát triển phụ nữ và bình đẳng giới

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ, BĐG và các trường hợp vi phạm pháp luật về BĐG.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ và BĐG. Thường xuyên kiểm tra hoạt động Ban VSTBCPN các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Ban VSTBCPN; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu BĐG hằng năm, giữa kỳ và cuối kỳ theo kế hoạch 5 năm của các cấp. Thông qua các cuộc kiểm tra nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị sửa đổi, bổ sung và thực hiện đúng các chính sách, pháp luật liên quan đến BĐG và VSTBCPN.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ nguồn dự toán chi thường xuyên hằng năm được cấp có thẩm quyền giao cho các đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nội dung trong Kế hoạch có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí hoạt động gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nội dung của kế hoạch; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố bảo đảm thực hiện lồng ghép nội dung hoạt động với các kế hoạch liên quan do sở, ban, ngành khác chủ trì.

- Tổ chức tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, BĐG và VSTBCPN nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xóa bỏ định kiến giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng đơn vị, địa phương.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với công tác phụ nữ, BĐG và VSTBCPN; phối hợp nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển nhằm thúc đẩy BĐG.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo.

- Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban VSTBCPN các cấp; hướng dẫn lồng ghép giới trong các lĩnh vực. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ nữ, cán bộ làm công tác BĐG và VSTBCPN từ tỉnh đến cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra hoạt động Ban VSTBCPN các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Ban VSTBCPN các ngành, các cấp; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu BĐG hằng năm, giữa kỳ và cuối kỳ theo kế hoạch 5 năm của các cấp.

2. Sở Nội vụ

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm tỷ lệ nữ ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

- Phối hợp tham mưu cơ chế thực hiện, đảm bảo nguyên tắc BĐG trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm nữ cán bộ, công chức theo quy định.

- Phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh trong đề xuất các biện pháp với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đảm bảo tỷ lệ nữ lãnh đạo quản lý, quy hoạch chức danh nữ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị, địa phương nhằm đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh đưa các nội dung công tác phụ nữ và BĐG vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

Thẩm định, tham mưu trình UBND hỗ trợ kinh phí hằng năm theo khả năng nguồn ngân sách địa phương, đảm bảo kinh phí hằng năm để thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn và kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí của các đơn vị theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, gắn với BĐG và VSTBCPN lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xuất bản, phát hành các ấn phẩm mang tính định kiến, phân biệt đối xử về giới.

6. Sở Tư pháp

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành. huyện, thành phố lồng ghép công tác phụ nữ và BĐG trong xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp. Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý đối với phụ nữ khi có yêu cầu.

- Hằng năm, đánh giá việc thực hiện lồng ghép vấn đề BĐG với công tác phụ nữ trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND các cấp.

7. Sở Y tế

Lồng ghép BĐG trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành, triển khai thực hiện các biện pháp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng xây dựng mối quan hệ hôn nhân, gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó chú trọng đến bạo lực trên cơ sở giới.

9. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến phụ nữ, BĐG, bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật đối với nạn nhân là phụ nữ, trẻ em gái; phối hợp lựa chọn, đưa một số vụ án điểm ra xét xử lưu động để phòng ngừa chung.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang có nội dung về BĐG và VSTBCPN; tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền các hoạt động, tình hình thực hiện BĐG và VSTBCPN của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

11. Ban Dân tộc tỉnh

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Hỗ trợ hoạt động BĐG vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chính sách, pháp luật về BĐG nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ xã, các già làng, trưởng các thôn, bản, khối phố và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

12. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BĐG, VSTBCPN theo chức năng, nhiệm vụ.

13. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác nữ và BĐG; rà soát, cập nhật danh sách cán bộ nữ, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ tại địa phương có chất lượng cho các cấp ủy đảng, chính quyền, giới thiệu kết nạp đảng cho phụ nữ ưu tú.

- Thực hiện giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện quy định, chính sách đối với cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp theo tỷ lệ quy định; giám sát phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách bảo đảm hiệu quả, thực chất, gắn với các vấn đề thiết thân của phụ nữ.

- Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với phụ nữ để nắm bắt tâm tư và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ ở địa phương, đơn vị.

14. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các chính sách về BĐG và hoạt động của Ban VSTBCPN phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Bố trí cán bộ, kinh phí bảo đảm các hoạt động và thực hiện thu thập, xử lý thông tin, số liệu về BĐG và VSTBCPN theo quy định.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho Nhân dân; tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về BĐG và VSTBCPN hằng năm, giai đoạn; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về BĐG trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung công việc tại Kế hoạch này; hàng năm Báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu thấy cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đề xuất, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: KGVX, TH, TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX (PT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


789
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132