Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 94/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 04/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/KH-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (Chỉ thị số 05/CT-TTg); Quyết định số 886/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT- TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

2. Đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục trong việc cưới, việc tang.

3. Xác định những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT- TTg trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nhân rộng các mô hình, điển hình trong tổ chức lễ cưới, lễ tang văn minh, tiến bộ, tiết kiệm. Phê phán những trường hợp tổ chức lễ cưới, lễ tang linh đình, phô trương, lãng phí, vụ lợi, dài ngày.

2. Thực hiện nghiêm các tiêu chí về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong công tác xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xây dựng khu dân cư văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

3. Phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg .

4. Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg đúng quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương hướng dẫn thực hiện hương ước, quy ước văn hóa có nội dung về việc cưới, việc tang.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở các cơ quan, ban, ngành, các địa phương; định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả thực hiện theo quy định.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, vận động, nêu gương mô hình tốt, cách làm hay; phản ánh những hành vi, biểu hiện tiêu cực trái thuần phong, mỹ tục trong việc cưới, việc tang.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức thành viên

Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; phát huy vai trò người đứng đầu, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ; lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác.

5. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với việc thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm; các gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống.

- Tập trung công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội; khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí cho việc hỏa táng.

- Quán triệt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức. Không lạm dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân.

- Các địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang.

Các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ tại Kế hoạch này, có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện. Hàng năm, gắn với việc báo cáo kết quả thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, báo cáo về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ VN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các thành viên BCĐ phong trào
TDĐKXDĐSVH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K5.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


69

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253