Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2016 thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 84/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, XÁC MINH, BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1057/QĐ-LĐTBXH ngày 12/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tạo các điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội cơ bản, hòa nhập cộng đồng; khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân.

2. Mc tiêu c thể

- 100% các trường hp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân và được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

- 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật.

- 100% nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ chế độ theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán ở trong nước hoặc từ nước ngoài trở về và thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng với nạn nhân và người thân thích của họ.

2. Định kỳ thống kê số nạn nhân bị mua bán bao gồm: nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về (qua trao trả chính thức, tự trở về); nạn nhân bị mua bán trong nước (được giải cứu, tự đến trình báo); nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu; hỗ trợ cho nạn nhân tại Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội và tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

5. Đảm bảo cơ sở vật chất để thực hiện tốt công tác tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho nạn nhân theo quy định; Tổ chức các khóa tập huấn, học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và htrợ nạn nhân bị mua bán.

6. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc phối hợp giữa các ngành, địa phương, các tổ chức xã hội về công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; sự tham gia tích cực của các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc thực hiện chính sách trợ giúp và tạo thành phong trào giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.

2. Xây dựng và nâng cấp trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh để thực hiện tốt việc lưu trú và cung cấp các dịch vụ cần thiết hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, hồi hương, hỗ trợ cho các nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài trở v, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đng.

3. Thường xuyên tổ chức, tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cho các cấp.

4. Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách trong công tác hỗ trợ nạn nhân; xây dựng mạng lưới, mô hình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

5. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân: Hỗ trợ y tế, hỗ trợ học văn hóa, học nghề và trợ giúp pháp lý miễn phí... đảm bảo hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; nâng chất lượng hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân, tiếp tục bsung, hoàn thiện quy trình tiếp nhận và hỗ trợ đ thng nhất hoạt động chuyển tuyến nạn nhân trong toàn tỉnh; kết nối thông tin với các tỉnh bạn trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân. Đồng thời thống kê, cập nhật danh sách và lập hồ sơ quản lý nạn nhân bị mua bán trở về để tư vấn, xác định nhu cầu, trình độ, hoàn cảnh gia đình để có kế hoạch trợ giúp thích hợp.

6. Tăng cường hp tác quốc tế, hợp tác giữa các tỉnh, thành trong cả nước và huy động nhiều nguồn lực xã hội sẵn có để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, hỗ trợ dạy nghề, hỗ trợ tín dụng và lồng ghép với chương trình “Xóa đói giảm nghèo” tạo điều kiện cho nhiều lao động có việc làm, ổn định cuộc sống hạn chế rủi ro trở thành nạn nhân của bọn tội phạm mua bán người vì mục đích di cư tìm việc.

7. Kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí:

- Từ nguồn kinh phí Trung ương;

- Từ nguồn kinh phí ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Từ nguồn huy động từ Quỹ Phòng, chống tội phạm; nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế và của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí thực hiện

Dự kiến tổng số kinh phí giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh là: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng); bình quân mỗi năm là: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc xây dựng mới và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân; quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán trở về được xác minh. Phi hp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê danh sách nạn nhân có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, giới thiệu việc làm để ổn định cuộc sống; điều tra thống kê, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình nạn nhân bị mua bán trở về.

- Nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân tại trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội; hướng dẫn trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội, các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành chức năng tổ chức tốt việc tiếp nhận những nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về; hỗ trợ, dạy nghề, dạy văn hóa giúp họ sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo cho cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, huyện, xã và các sở, ngành có liên quan về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong công tác hỗ trợ nạn nhân.

- Lập kế hoạch kinh phí phối hợp thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo chức năng và sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quc tỉnh.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức tiếp nhận, xác minh, lập hồ sơ ban đầu để quản lý nạn nhân; thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân và người chưa thành niên đi cùng nạn nhân. Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành xác minh, xác định nạn nhân, cấp giấy xác nhận cho nạn nhân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng và bảo vệ bí mật thông tin của nạn nhân theo quy định trong quá trình tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ nạn nhân và giải quyết các vụ án mua bán người.

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương thống kê số nạn nhân bị mua bán để thực hiện tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu theo quy định.

- Tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tiếp nhận nạn nhân do nước ngoài trao trả tại cửa khẩu theo thỏa thuận song phương hoặc thông qua đường ngoại giao.

- Xác minh đối với những thông tin về nạn nhân được giải cứu hoặc nạn nhân tự trở về qua biên giới mà không do nước ngoài trao trả và bàn giao nạn nhân cho các ngành chức năng để thực hiện các bước tiếp theo trong việc tiếp nhận, phân loại, hỗ trợ trước khi nạn nhân trở về gia đình.

- Phối hợp các lực lượng chức năng liên quan trong việc ngăn chặn, triệt phá các ổ, nhóm, đường dây mua bán người; và tiếp nhận nạn nhân qua cửa khẩu biên giới.

4. Sở Tư pháp

Chỉ đạo các cơ quan liên quan giúp đỡ, tư vấn, hỗ trợ về pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, hướng dẫn cách thức đăng ký các loại giấy tờ bị mất theo quy định.

5. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương hỗ trợ việc khám, chữa bệnh ban đầu tại điểm tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ y tế cho nạn nhân bị mua bán trở về.

6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào khả năng ngân sách hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định của luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tạo điều kiện thuận lợi để học sinh là nạn nhân học văn hóa, học nghề để hòa nhập cộng đồng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể của tỉnh

- Tham gia giám sát thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư trong việc phòng, chống mua bán người.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại địa phương nơi nạn nhân cư trú; tổ chức cho chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt hội; giúp đỡ cho vay vốn tín chấp từ các nguồn vốn sẵn có ở địa phương, đặc biệt là từ nguồn vốn giúp phụ nữ nghèo.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở nội dung tại Kế hoạch này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) và kế hoạch hàng năm về phòng chống mua bán người; lồng ghép công tác phòng, chống mua bán người vào các chương trình an sinh xã hội của địa phương như kế hoạch giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất cho nạn nhân để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người tại địa phương.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong hệ thống chính trị của địa phương về phòng, chống mua bán người bằng nhiều hình thức phù hợp góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa và tố giác tội phạm trong nhân dân trên địa bàn.

- B trí nguồn kinh phí để thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo nội dung Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể của tỉnh;

- Các thành viên BCĐ 138 tỉnh;
- Lưu VT, VP2, VP5, VP7, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2016 thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


927

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100