Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 83/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Phạm Quang Ngọc
Ngày ban hành: 25/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-TTG NGÀY 13/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Đáp ứng kịp thời yêu cầu tiếp cận thông tin của tổ chức, công dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự liên tục, thống nhất trong việc xử lý chuyển hướng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật truyền thống được áp dụng tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 sang quy định mới theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang, Tủ sách pháp luật của các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển phải phù hợp với yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

- Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật gắn với mục tiêu, lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử; liên kết, trích xuất với các cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Tổ chức triển khai quán triệt, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg , tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Tủ sách pháp luật trong việc phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu chính sách, pháp luật của cán bộ, nhân dân bằng các hình thức phù hợp, như: Lồng ghép qua các hội nghị, hội thảo có liên quan; ban hành văn bản hướng dẫn triển khai; đăng tải trên bản tin của ngành, lĩnh vực và trang thông tin điện tử của địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố; Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề về nghiệp vụ xây dựng, quản lý khai thác Tủ sách pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

3. Đánh giá hiệu quả, nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị

a) Tổ chức rà soát đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ mà không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ; tham mưu hướng xử lý theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều 15 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg .

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 31/12/2019.

b) Tổ chức rà soát, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân, Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng điều chỉnh tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2019

Kết quả rà soát danh sách số lượng cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang và số lượng xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; các xã thuộc các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, xong trước ngày 25/6/2019)

4. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và quản lý thống nhất, được vận hành, khai thác, sử dụng chung phạm vi toàn quốc theo hướng tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

a) Thường xuyên cập nhật các loại sách, tài liệu pháp luật trong Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; tổ chức rà soát và chịu trách nhiệm tính chính xác, tính hợp hiến hợp pháp và chất lượng các loại sách, tài liệu pháp luật của tỉnh đã được đăng tải trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; Duy trì bảo đảm tốt việc thực hiện cập nhật, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia trên cơ sở tài khoản và phân quyền quản lý được giao.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm (từ 2020 - 2021)

b) Xây dựng dự kiến sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật trong dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

Trên cơ sở rà soát sách, tài liệu pháp luật của các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương, dự kiến sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật trong dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2020-2021).

c) Nghiên cứu giải pháp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia trên địa bàn tỉnh; thực hiện kết nối liên thông đến các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước và tích hợp với Cổng/Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh khi được xây dựng

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

5. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý vi phạm trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (lồng ghép với việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng của ngành, lĩnh vực).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2019 - 2020

- Kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật bao gồm: Ngân sách Nhà nước theo phân cấp quản lý Nhà nước hiện hành; sắp xếp từ nguồn chi thường xuyên trong dự toán NSNN đã giao cho các cơ quan, đơn vị; lồng ghép kinh phí thực hiện Kế hoạch với các chương trình nhiệm vụ có liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; các nguồn hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 22/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đối với kinh phí tăng thêm cho Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, ven biển, bãi ngang; Sở Tư pháp tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

2. Từ năm 2021

- Đối với Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, ven biển, bãi ngang đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tiếp tục duy trì, củng cố theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg. Hàng năm, Sở Tư pháp xây dựng dự toán theo đúng các quy định của pháp luật, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

- Đối với Tủ sách pháp luật quy định tại khoản 2, Điều 1, Quyết định số 14/QĐ-TTg được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Quyết định số 14/QĐ-TTg .

3. Đối với kinh phí cập nhật, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia: Khi có văn bản hướng dẫn thi hành thì triển khai thực hiện theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện Kế hoạch; Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/5), hằng năm (trước ngày 20/11) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

2. Giao Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh): Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Giao Sở Tài chính hàng năm căn cứ vào khả năng ngân sách tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động và phát huy vai trò của nhân dân ở cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh

 


Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP6, VP7.
                
BT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.680

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208