Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 81/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Thị Lĩnh
Ngày ban hành: 12/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/KH-UBND

Thái Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách, báo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người Việt Nam nói chung và nhân dân trong tỉnh Thái Bình nói riêng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển đất nước. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và toàn xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nhằm xây dựng, hình thành, giữ gìn và phát triển thói quen, nhu cầu đọc, kỹ năng đọc sách và lan tỏa rộng rãi phong trào đọc sách của nhân dân.

- Phát triển văn hóa đọc phải được gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Học tập sut đời” của Chính phủ, được triển khai rộng khắp tại các vùng đông cư dân sinh sống, vùng nông thôn, vùng xa, vùng còn khó khăn về kinh tế - xã hội, giúp cho mọi người dân được tiếp cận thông tin, phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, giải trí, áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến tới mọi người dân trên địa bàn tỉnh nội dung Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải gắn liền với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, đồng thời lồng ghép việc thực hiện đề án với quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án khác liên quan tại địa phương.

- Cấp ủy Đảng các cấp, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục, các tổ chức khác liên quan và toàn thể cộng đồng có trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Làm cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhận thức được ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng về văn hóa đọc; xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử). Đặc biệt là trong đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bi dưỡng nhân cách, tâm hồn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020

a) Về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức

- Phấn đấu 80% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Phấn đấu 15-20% người dân ở khu vực nông thôn, 10-15% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã.

b) Về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc

- Phấn đấu 20% - 30% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời.

- Phấn đấu 85% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 90%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cu và giải trí.

c) Về tăng cường hoạt động thư viện, xuất bản:

- Phấn đấu đến năm 2020 đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 5 bản sách/người dân và đạt 0,6 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng, mỗi người dân trung bình đọc 04 cuốn sách/năm.

- Phấn đấu số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện trong tỉnh đạt 5.000.000 lượt/năm.

- Phấn đấu 75% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện, với vốn tài liệu phù hợp; trong đó, 100% cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, 50% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định; 80% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp, tài liệu chuyên sâu đủ khả năng phục vụ mọi đối tượng người đọc, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật.

- Thư viện cấp tỉnh tổ chức luân chuyển sách 100 lượt/1 năm; tổ chức xe ô tô phục vụ lưu động 30 lượt/1 năm, tới các điểm đọc sách ở cấp cơ sở phù hợp với từng địa bàn cư dân, trong đó đặc biệt chú trọng phục vụ lưu động các phòng đọc sách nhà văn hóa, ở thôn, làng, nơi có gần dân cư sinh sống, ở các trường học nơi học sinh có nhu cầu đọc lớn.

2.2. Định hướng đến năm 2030

a) Về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức

- Phấn đấu 90% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Phấn đấu 20-30% người dân ở khu vực nông thôn, 15-20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã.

b) Về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc

- Phấn đấu 30% - 40% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời.

- Phấn đấu 90% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 95%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

c) Về tăng cường hoạt động thư viện, xuất bản:

- Phấn đấu đến năm 2030 đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 6 bản/người dân và đạt 1 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng, mỗi người dân trung bình đọc 05 cuốn sách/năm.

- Phấn đấu số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện trong tỉnh đạt 8.000.000 lượt/năm.

- Phấn đấu 90% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện, với vốn tài liệu phù hợp; trong đó, 90% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định; 90% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp, tài liệu chuyên sâu đủ khả năng phục vụ mọi đối tượng người đọc, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật.

- Thư viện cấp tỉnh tổ chức luân chuyển sách 200 lượt/1 năm; tổ chức xe ô tô phục vụ lưu động 60 lượt/1 năm

- Môi trường đọc tiếp tục được cải thiện; hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân (bao gồm cả xuất bản phẩm in và điện tử).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, dòng họ, nhà trường, lực lượng vũ trang, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc, hình thành thói quen đọc sách, báo.

- Huy động sự tham gia có hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức thực hiện đa dạng, phù hợp. Khuyến khích các phương tiện thông tin đại chúng mở chuyên mục thường kỳ về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc, trong đó có trang tin giới thiệu sách hay, sách quý.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc; có hình thức tôn vinh người đọc có hiệu quả.

- Tích cực tuyên truyền, giới thiệu sách, triển lãm sách, tổ chức các Hội thi giới thiệu sách; giới thiệu sách thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, các kênh truyền hình của Trung ương và địa phương; điểm sách mới, sách hay, tọa đàm với bạn đọc, trưng bày sách mới, sách theo chuyên đề kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương.

2. Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc

- Tăng cường vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang hình thành, duy trì thói quen đọc (xuất bản phẩm in và điện tử, trong đó tiếp tục chú trọng sách in) phù hợp với điều kiện của mi cá nhân; xây dựng, phát triển các nhân tố cấu thành văn hóa đọc.

- Huy động sự tham gia, phối hợp triển khai có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xây dựng, duy trì thói quen đọc trong nhà trường, thư viện, nhà sách, thư viện tư nhân, tủ sách gia đình, dòng họ, trung tâm học tập cộng đồng, tủ sách quốc phòng, an ninh trong lực lượng vũ trang...; tăng cường vai trò của gia đình trong việc phát triển văn hóa đọc.

- Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng học sinh, sinh viên; định hướng và thúc đẩy xu hướng, thị hiếu đọc lành mạnh trong xã hội.

3. Về cơ chế, chính sách và xã hội hóa

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với địa phương để tạo môi trường đọc thuận lợi; xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư cho phát triển văn hóa đọc.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có nội dung liên quan đến phục vụ phát triển văn hóa đọc, trong đó xác định các nội dung liên quan để triển khai việc lồng ghép phù hợp, hiệu quả.

- Đẩy mạnh và khuyến khích việc duy trì, phát triển thư viện tư nhân, tủ sách gia đình, dòng họ, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực, vốn tài liệu sách báo trong hệ thống thư viện tư nhân, các loại hình tủ sách, điểm Bưu điện - văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng.

- Phát huy vai trò của các doanh nghiệp và cơ sở hoạt động trong lĩnh vực phát hành, kinh doanh xuất bản phẩm đối với phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

- Xây dựng và phát triển hệ thống thư viện hiện đại, xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất hỗ trợ phát triển văn hóa đọc; bổ sung nhiều tài liệu phục vụ và đáp ứng người sử dụng, xây dựng thư viện trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục của cộng đồng, nơi giao lưu giữa tác giả - tác phẩm và người đọc, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Chú trọng phát triển thư viện công cộng, thư viện trường học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục đầu tư cho dự án “Xây dựng thư viện điện tử/thư viện số tỉnh Thái Bình phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương”, trong đó chú trọng xây dựng bộ tài liệu squý hiếm đang lưu trữ tại kho sách Thư viện tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức nhanh chóng, thuận tiện.

- Đa dạng hóa các dịch vụ thư viện; tăng cường phổ biến, hướng dẫn về phương pháp sử dụng thư viện có hiệu quả; đẩy mạnh dịch vụ thư viện lưu động tại các địa phương; liên kết giữa thư viện với thư viện; thư viện với điểm Bưu điện - văn hóa xã tăng cường công tác luân chuyển sách, báo, tài liệu; chú trọng luân chuyển sách từ Thư viện tỉnh tới vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, các trường học, trại tạm giam, các thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, Trung tâm học tập cộng đồng ...

5. Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm

- Nâng cao số và chất lượng các xuất bản phẩm của địa phương; đa dạng hóa xuất bản phẩm, trong đó có cả tài liệu in và tài liệu điện tử; chú trọng sách, tài liệu về giáo dục kỹ năng sống, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống lành mạnh, thái độ ứng xử văn minh, giàu lòng nhân ái; phổ biến kiến thức; sách thiếu nhi; sách tri thức phổ thông, sách văn hóa - văn hóa học, giáo dục dạy nghề, khoa học công nghệ; các tác phẩm của nước ngoài có chất lượng, đạt giải thưởng quốc tế uy tín.

- Đảm bảo cơ cấu xuất bản phẩm hợp lý, đặc biệt là sách báo phù hợp với thị hiếu và đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng cao và đa dạng của nhân dân; chú trọng hỗ trợ, đầu tư, khuyến khích sáng tác xuất bản sách phục vụ trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng thiệt thòi khác trong xã hội.

- Phát triển đa dạng các loại sách (bỏ túi, sách nói, sách điện tử) có nội dung phong phú dành cho các nhóm đối tượng, tập trung vào các nội dung phổ cập kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng làm việc.

6. Chú trọng nguồn lực cho hoạt động thư viện

- Tăng cường nguồn nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ thư viện, trong đó chú trọng công tác cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới, áp dụng các chuẩn nghiệp vụ mới trong lĩnh vực hoạt động thư viện, đặc biệt kiến thức về công nghệ thông tin, ngoại ngữ.

- Tập trung nguồn lực tài chính cho thư viện, trong đó đặc biệt chú trọng kinh phí bổ sung sách báo (gồm tài liệu số và tài liệu in) để đẩy nhanh mức hưởng thụ sách báo của người dân trong hệ thống thư viện nói chung và trong hệ thống thư viện công cộng nói riêng (bởi hiện nay mức hưng thụ bình quân sách của người dân còn quá thấp, chỉ đạt mức 0,2 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng).

7. Mở rộng giao lưu trong nước và hợp tác quốc tế

- Thường xuyên giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động thư viện viện, xuất bản, phát hành của các tỉnh bạn, đặc biệt là các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng về phát triển văn hóa đọc; tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm chọn lọc, có giá trị của tỉnh với các tỉnh bạn; chọn lựa các tác phẩm có giá trcủa các tỉnh bạn, của các nước bổ sung thêm vào kho sách của các thư viện trong tỉnh, quảng bá và phục vụ người đọc. Tăng cường hoạt động kết nối liên thông, chia sẻ nguồn lực thông tin qua phần mềm ứng dụng phục vụ nhân dân.

- Tham dự các hội nghị, hội thảo, sự kiện văn hóa đọc do nước ngoài tổ chức để tăng cường sự giao lưu học hỏi kinh nghiệm, triển khai áp dụng thực hiện trong tỉnh đạt hiệu quả.

- Tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt của các nước, các tổ chức cá nhân ở nước ngoài trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng từ ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn huy động hp pháp khác; trong đó nguồn kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chiếm tỷ trọng lớn trong tng kinh phí thực hiện Đề án.

- Ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ:

+ Phát triển mạng lưới thư viện, nhà sách, tủ sách trên địa bàn tỉnh.

+ Tăng cường vốn tài liệu cho hệ thống thư viện công cộng (gồm tài liệu in và tài liệu điện tử), trong đó chú trọng nguồn tài liệu số, nguồn tài liệu dành để luân chuyển và phục vụ lưu động.

+ Trang bị xe ô tô lưu động và kinh phí cho Thư viện tỉnh để thực hiện công tác luân chuyển sách và phục vụ lưu động về các thư viện ở cơ sở, các phòng đọc sách; tủ sách; các Điểm bưu điện - văn hóa xã; các Trung tâm học tập cộng đồng trong tỉnh.

- Nguồn kinh phí được sử dụng lồng ghép thông qua việc thực hiện những nội dung liên quan của các chương trình, đán khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành căn cứ vào nguồn kinh phí được giao chủ động lập dự toán thực hiện Kế hoạch, nội dung thực hiện bảo đảm sự gắn kết với các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đến phát triển văn hóa đọc khác.

- Kinh phí thực hiện giai đoạn 2017 - 2020: Khoảng 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).

- Kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 - 2030: Tùy theo tình hình thực tế và công việc cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành btrí kinh phí triển khai thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, xây dựng kế hoạch cho từng giai đoạn hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương.

- Trực tiếp chỉ đạo Thư viện tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể từng năm với những hình thức, nội dung phù hợp tình hình thực tế tại địa phương; tổ chức có hiệu quả hoạt động luân chuyển sách, báo về cơ sở đạt hiệu quả cao.

- Phối hợp với các Sở Thông tin và truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh truyền hình, Báo Thái Bình và các sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền làm cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thấy được mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc đọc sách và tham gia tích cực vào phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng ở địa phương.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tham mưu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh về trụ sở hoạt động thư viện, trước mắt đề nghị xây dựng mới trụ sở Thư viện tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động lồng ghép với các chương trình, đề án khác liên quan thuộc lĩnh vực quản lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, triển khai phù hợp với chương trình của từng bậc học, cấp học.

- Chỉ đạo, rà soát kiện toàn hệ thống thư viện trường học; xây dựng và phát triển nguồn tài liệu, nâng cao slượng, chất lượng các tủ sách, chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. Thu hút giáo viên, cán bộ công nhân viên, học sinh trong trường tích cực tham gia hoạt động đọc sách, tham gia các Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. S Thông tin và Truyn thông

- Triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng việc xây dựng và triển khai chương trình tuyên truyền, quảng bá phát triển văn hóa đọc; chủ động lồng ghép với các chương trình, đề án khác liên quan thuộc lĩnh vực quản lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc.

4. SKế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư thực hiện Kế hoạch và các chương trình, đề án khác có nội dung liên quan lồng ghép với Kế hoạch này và phù hp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh trong từng thời kỳ; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Tài chính

- Căn cứ nguồn kinh phí của địa phương trong từng giai đoạn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch.

- Hướng dẫn thủ tục thu chi tài chính, cơ chế chính sách quản lý kinh phí đầu tư cho các hoạt động của Kế hoạch; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan: Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động lồng ghép với các chương trình, đề án khác liên quan thuộc lĩnh vực quản lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham gia tích cực vào hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

7. Đài Phát thanh truyền hình, Báo Thái Bình: Thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa đọc trong đời sống; những hoạt động về phát triển văn hóa đọc được tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

8. y ban nhân dân huyện, thành phố

- Lập kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm và từng giai đoạn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; btrí ngân sách, huy động nguồn lực lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch với quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án liên quan khác, trong đó chú trọng phát triển mạng lưới thư viện công cộng và các loại hình thư viện khác, quan tâm đặc biệt đến việc phát triển thư viện cấp xã, Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng phòng đọc sách cấp thôn tại Nhà văn hóa thôn để nhân dân được tiếp cận với sách báo nhanh và thuận tiện nhất.

- Thường xuyên phối hợp với các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tại địa phương và các cơ quan liên quan khác trong việc xây dựng phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc, gắn kết với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa, phong trào học tập suốt đời, học tập mọi lúc, mọi nơi, phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao va Du lịch và các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch, nhất là trong việc tuyên truyền, định hướng phát triển văn hóa đọc, gn với các chương trình, đề án khác liên quan.

10. Đ nghMặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp liên quan trong tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc; triển khai lng ghép với các hoạt động, phong trào do tổ chức mình chủ trì hoặc phối hợp thực hiện có liên quan hoặc hỗ trợ việt phát triển văn hóa đọc; chú trọng triển khai đối với các nhóm đối tượng phụ nữ, trẻ em, công nhân, nông dân nông thôn, các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tnh (qua Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch) để chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan;
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


740

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116