Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 78/KH-UBND về kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Số hiệu: 78/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 12/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay; Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Lạng Sơn; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy vai trò quản lý nhà nước của các sở, ngành và hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm và các tệ nạn xã hội khác tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội Kiểm tra liên ngành 178) các cấp trong việc phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát và quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật, nhằm kiểm soát tình hình, đảm bảo các cơ sở chấp hành nghiêm và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm, hạn chế phát sinh đối tượng, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Qua kiểm tra để nắm bắt, tổng hợp tình hình chấp hành pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, kịp thời đề xuất giải pháp phòng, chống mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ngành và các địa phương; đồng thời hạn chế tối đa việc kiểm tra chồng chéo ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ là đối tượng được kiểm tra.

- Hình thức kiểm tra linh hoạt, nội dung kiểm tra bám sát vào các quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh hướng dẫn, đôn đốc Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện trong việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho cơ sở; Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh quy định trong công tác phòng, chống mại dâm.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tiến hành kiểm tra khoảng 80-90 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật dễ bị lợi dụng, phát sinh hoạt động mại dâm bao gồm: kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar, karaoke; kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage; kinh doanh dịch vụ ăn, uống, phòng trà, sinh nhật, ca nhạc... trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung kiểm tra

2.1. Kiểm tra về hồ sơ pháp lý của cơ sở kinh doanh

- Kiểm tra các loại giấy phép, giấy chứng nhận cho phép hoặc đăng ký hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật; các loại giấy phép chuyên ngành khác có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh do các cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định như: giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; giấy chứng nhận đủ điều kiện (hoặc biên bản kiểm tra điều kiện an toàn) về phòng cháy, chữa cháy; giấy phép kinh doanh karaoke...

- Kiểm tra việc thực hiện nội dung kiến nghị trong các biên bản kiểm tra (nếu có) của Đội Kiểm tra liên ngành 178 và các đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng có liên quan đã lập, kiến nghị trước đó.

2.2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm trong quá trình kinh doanh

- Kiểm tra việc thực hiện thông báo và báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ với cơ quan chức năng; đăng ký thông tin, đăng ký lưu trú, tạm trú đối với người làm việc trong cơ sở kinh doanh dịch vụ và khách đến lưu trú; công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình kinh doanh và các quy định khác đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự.

- Việc chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng lao động, hợp đồng lao động, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lao động, hồ sơ khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, theo dõi, giám sát việc khám sức khỏe cho người lao động trong các cơ sở.

- Việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa và kinh doanh sản phẩm văn hóa, dịch vụ văn hóa; điều kiện, tiêu chuẩn về kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch và hoạt động thương mại tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

- Cam kết của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ với các ngành chức năng, UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kinh doanh về việc không để xảy ra tệ nạn mại dâm, ma túy tại cơ sở và chấp hành quy định khác của pháp luật về phòng, chống mại dâm.

3. Biện pháp thực hiện

- Định kỳ và đột xuất Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật dễ bị lợi dụng, phát sinh hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh. Tập trung kiểm tra tại các địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội.

- Tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật dễ bị lợi dụng, phát sinh hoạt động mại dâm có tính chất phức tạp tại địa phương do UBND các huyện, thành phố đề xuất hoặc có đơn thư tố giác của Nhân dân;

- Tập trung lực lượng tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ vũ trường, quán bar, karaoke, dịch vụ xoa bóp, massage, dịch vụ ăn, uống, phòng trà, sinh nhật, ca nhạc,... có biểu hiện hoạt động mại dâm trá hình, tổ chức kích dục trên địa bàn. Trường hợp cần thiết có thể hỗ trợ Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện tiến hành kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành phần tham gia kiểm tra

Thành viên Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm của tỉnh được kiện toàn theo Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh.

Khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp có thể huy động thêm lực lượng cán bộ của các sở, ngành thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 178, hoặc trong trường hợp thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh vắng mặt có thể cử cán bộ khác đại diện cho sở, ngành thay thế. Cán bộ tăng cường hoặc được cử thay thế có trách nhiệm, quyền hạn như thành viên chính thức và được thanh toán chế độ làm đêm, thêm giờ theo quy định.

2. Phương thức thực hiện

- Kiểm tra theo kế hoạch: Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh lập danh sách và thông báo đến các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ dự kiến kiểm tra, trường hợp cần thiết có thể thông báo lịch kiểm tra với Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn nơi cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động và tổ chức kiểm tra đúng nội dung quy định.

- Kiểm tra đột xuất: Đội trưởng Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh quyết định kiểm tra đột xuất trong các trường hợp: có đơn thư tố giác, phản ánh về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Công Thương, Y tế hoặc khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

3. Thời gian tiến hành kiểm tra

Thực hiện kiểm tra trong năm 2020, trong đó:

- Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch: 50 cơ sở (Dự kiến kiểm tra trong Quý II: 20 cơ sở; Quý III: 20 cơ sở; Quý IV: 10 cơ sở).

- Kiểm tra đột xuất: 40 cơ sở.

4. Kinh phí

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn kinh phí hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh năm 2020 đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; là đầu mối giúp UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tăng cường chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại địa bàn quản lý.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều hành vi vi phạm hành chính, trong đó tổng mức tiền phạt vượt quá thẩm quyền của UBND cấp huyện và Chánh Thanh tra các sở, ngành.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh ban hành quyết định xử phạt các hành vi vi phạm thuộc các lĩnh vực do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch và quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

- Tổng hợp tình hình hoạt động vào báo cáo kết quả hoạt động công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật dễ bị lợi dụng tổ chức hoạt động mại dâm, thực hiện việc đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người lao động làm việc tại cơ sở và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát và xử lý cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm, các vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, theo dõi biến động danh sách nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đề ra biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hoạt động mại dâm trá hình, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

3. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định chuyên môn y tế; chỉ đạo các đơn vị y tế hướng dẫn và phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra phát hiện các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở vi phạm.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh ban hành quyết định xử phạt các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý, theo quy định của pháp luật.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mại dâm; hướng dẫn, kết hợp vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với tích cực tố giác, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện hoạt động mại dâm, tổ chức sử dụng ma túy, kết hợp với phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

- Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trong hoạt động xuất, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán, lưu hành trên thị trường và trong xuất bản các văn hóa phẩm; quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định trong kinh doanh hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Tham gia kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện; xử lý nghiêm đối với các cơ sở có hành vi vi phạm và để xảy ra hoạt động mại dâm trong phạm vi đơn vị quản lý theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh ban hành quyết định xử phạt các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý theo quy định.

5. Sở Công Thương

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm thuộc ngành quản lý.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra với Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, phát hiện xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh hàng hóa sai quy định.

6. Sở Tài chính

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.

7. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật dễ bị lợi dụng, phát sinh hoạt động mại dâm trên địa bàn, kịp thời phát hiện những vi phạm, tồn tại, không để xảy ra tình trạng hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin nâng cao vai trò trong việc thẩm tra, cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke, chỉ cấp phép cho các cơ sở đủ điều kiện theo quy định; tăng cường công tác hậu kiểm sau cấp phép để phát hiện, xử lý kịp thời những cơ sở hoạt động quá phạm vi được cấp phép hoặc không được cấp phép.

- Phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự khi cần thiết; xử lý các cơ sở có hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

- Chủ động cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách theo phân cấp để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KG-VX, TH-NC, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX.(NCD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 78/KH-UBND về kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


66

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217