Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2018 triển khai Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL về Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 78/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 16/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 718/QĐ-BVHTTDL NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH

Thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch; Thông báo số 11/TB-VPCP ngày 10/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch tại cuộc họp Ban chỉ đạo và các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quyết định số 718/QĐ- BVHTTDL ngày 02/3/2017 về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch, Công văn số 1354/BVHTTDL-TCDL ngày 04/4/2017 về việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ Quy tắc ng xử văn minh du lịch nhằm thay đổi, nâng cao nhận thức, thái độ của cán bộ, công chức trong ngành du lịch và các ngành liên quan đến du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; khách du lịch; người dân thành phố và cộng đồng dân cư tại các khu, điểm du lịch về ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch; cung cấp thông tin, khuyến cáo cho khách du lịch, người dân những hành vi nên và không nên khi đi du lịch nhằm xây dựng và nâng cao hình ảnh văn minh lịch sự của du khách, đặc biệt là du khách Việt Nam; nâng cao ý thức, thái độ trong việc đón tiếp, tạo bước chuyển biến, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng của dịch vụ du lịch Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng.

2. Yêu cầu:

- Phát động toàn ngành về ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch; triển khai hoạt động tuyên truyền về ứng xử văn minh du lịch trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng và lồng ghép, đưa nội dung về ứng xử văn minh du lịch vào một số chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghề du lịch.

- Tổ chức tuyên truyền tới các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan từ thành phố đến các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; khách du lịch; người dân thành phố và cộng đồng dân cư tại các khu, điểm du lịch.

- Tạo sự chuyển biến tích cực và đến hết năm 2018 và các năm tiếp theo có kết quả rõ rệt về một môi trường du lịch văn minh trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đối tượng tuyên truyền:

Tuyên truyền các điều cần làm, Quy tắc ứng xử và Thông điệp về ứng xử văn minh du lịch đối với các đối tượng:

- Khách du lịch.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch.

- Doanh nghiệp lữ hành.

- Hướng dẫn viên.

- Cơ sở lưu trú du lịch.

- Đơn vị vận chuyển khách du lịch.

- Nhà hàng và các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống.

- Điểm mua sắm phục vụ khách du lịch.

- Điểm tham quan, điểm du lịch.

- Cộng đồng dân cư.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Tuyên truyền về ứng xử văn minh du lịch trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng của thành phố và trên địa bàn các quận, huyện.

- Đặt pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu tại các điểm du lịch, điểm tham quan, khu vực cộng đồng dân cư, bãi tắm, bến xe, bến tàu, nhà ga, trường học...

- Lồng ghép, đưa nội dung về ứng xử văn minh du lịch vào các hội nghị, chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghề du lịch và các hoạt động của học sinh các trường phổ thông và sinh viên cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố.

3. Nội dung tuyên truyền:

Tuyên truyền các nội dung Quy tắc ứng xử hoặc tóm tắt Quy tắc ứng xử và Thông điệp về ứng xử văn minh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành phù hợp với các đối tượng nêu trên.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch được thực hiện thường xuyên, liên tục từ năm 2018 đến hết năm 2020. Sau đó, tùy theo kết quả đạt được và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch sẽ tiếp tục được thực hiện để môi trường du lịch thành phố thật sự xanh, sạch, đẹp, thân thiện và mến khách.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Các đơn vchủ động cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán năm 2018 đã được duyệt và từ kinh phí xã hội hóa để thực hiện.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Giao Sở Du lịch chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch và chịu trách nhiệm chính triển khai tới các đối tượng: Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú du lịch.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ trì triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch tới đối tượng là khách du lịch, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, mua sắm, điểm tham quan, điểm du lịch, cộng đồng dân cư tại địa phương.

3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch tới đối tượng là các đơn vị vận chuyển khách du lịch đường thủy, đường bộ, các bến tàu, nhà ga, bến xe.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong các trường học phổ thông.

5. Thành đoàn Hải Phòng chủ trì tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch đối với đoàn viên, thanh niên trong các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố chủ trì tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên đài, báo của đơn vị mình.

7. Hiệp hội Du lịch Hải Phòng phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

VI. TCHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu thủ trưởng các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Du lịch trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (gửi kèm Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp khắc phục, nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL, Tổng cục DL;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban Chỉ đạo PT DL TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoà
n thể;
-
Đài PT&TH Hải Phòng;
- Báo An ninh HP, Báo H
P;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP UBND;

- Các Phòng chuyên viên…
-
Cổng Thông tin điện tử…
-
Các Chuyên viên UBND
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2018 triển khai Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL về Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


370

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209