Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 7742/KH-UBND năm 2013 xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 7742/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Thành Trí
Ngày ban hành: 20/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7742/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

“XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX); Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 21/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc thực hiện Thông báo kết luận số 26-TB/TW về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 49-CT/TW).

2. Tập trung giải quyết những hạn chế, yếu kém; xác định những nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện trong việc thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW (sau đây viết tắt là Thông báo số 26-TB/TW) nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 45-KH/TU).

II. YÊU CẦU

1. Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW, Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (sau đây viết tắt là Quyết định số 629/QĐ-TTg) nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện công tác gia đình của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh.

2. Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nội dung Kết luận tại Thông báo số 26-TB/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, bảo đảm về kinh phí, nhân sự, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức để thực hiện hiệu quả Quyết định số 629/QĐ-TTg ; các chương trình, đề án, dự án về công tác gia đình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW, Kế hoạch số 45-KH/TU và Quyết định số 629/QĐ-TTg .

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí, vai trò trách nhiệm của gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến rộng rãi Thông báo số 26-TB/TW, Quyết định số 629/QĐ-TTg , các chính sách, pháp luật về gia đình; đổi mới nội dung và giải pháp truyền thông về gia đình phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của từng địa bàn và tầng lớp nhân dân; xây dựng sản phẩm văn hóa lành mạnh nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của gia đình, biểu dương các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực gia đình.

b) Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương kịp thời tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả; phê phán các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về gia đình, những biểu hiện lệch lạc, không lành mạnh trong cuộc sống gia đình.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; lồng ghép kiến thức xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với các cấp học, bậc học.

d) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về thực hiện Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia bình đẳng giới; tổ chức triển khai công tác điều tra, khảo sát về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về gia đình và xây dựng gia đình trong nhân dân, đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp và các địa bàn có tỷ lệ bạo lực gia đình cao.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 629/QĐ-TTg .

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ nhiệm vụ được giao, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình, xóa dần các hủ tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg thuộc cấp mình quản lý.

3. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác gia đình

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về gia đình và công tác gia đình tại địa phương.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

c) Các cơ quan, đơn vị, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện những quy định hiện hành về công tác gia đình, đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành quy định mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành quy định mới cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đặt ra nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình.

4. Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện các chỉ số về gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình thống nhất trong toàn tỉnh. Thu thập, xử lý và cung cấp kịp thời, chính xác những thông tin cần thiết phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động về công tác gia đình. Quản lý và phổ biến thông tin, số liệu về gia đình theo quy định của Nhà nước.

5. Tăng cường hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện các chức năng của gia đình; thực hiện các chính sách, chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình; tạo điều kiện để các hộ gia đình chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi.

a) Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình an sinh xã hội; tăng cường hỗ trợ gia đình thực hiện các chức năng của gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

b) Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững.

c) Ban Công tác Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp Ban Đại diện Hội người cao tuổi giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi.

6. Chủ động kiểm soát và giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới trong gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em, ly hôn, tình dục, lựa chọn giới tính thai nhi và hôn nhân đồng giới, tiêu cực trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình.

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đánh giá tình trạng xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực đối với trẻ em; đề xuất, xây dựng các chính sách can thiệp giảm thiểu tình trạng nêu trên; đánh giá tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới và đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trên các lĩnh vực.

c) Sở Y tế chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các cơ sở y tế, nghiêm cấm việc siêu âm xác định và thông báo giới tính thai nhi cho thai phụ và thân nhân thai phụ.

d) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo Nhà xuất bản, các trang thông tin điện tử trong tỉnh không tuyên truyền, không xác nhận kế hoạch, không cấp phép xuất bản và không đưa vào đăng ký kế hoạch xuất bản những xuất bản phẩm có nội dung hướng dẫn sinh con theo ý muốn, lựa chọn giới tính thai nhi; thường xuyên kiểm tra, thanh tra và xử lý theo quy định của pháp luật đối với Nhà xuất bản, các trang thông tin điện tử trong tỉnh có hành vi vi phạm các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn lựa chọn giới tính thai nhi, các nội dung thông tin, quảng cáo mang tính định kiến giới, phân biệt đối xử giới trong gia đình.

đ) Sở Tư pháp tăng cường công tác quản lý đăng ký hộ tịch, xây dựng các giải pháp hạn chế tình trạng tảo hôn, không đăng ký kết hôn, kết hôn vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình; đẩy mạnh các hoạt động can thiệp, giảm tình trạng tiêu cực trong hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

e) Công an tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng công an các cấp, đặc biệt cấp cơ sở trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình; kịp thời xử lý hành vi vi phạm nhằm bảo vệ hợp pháp nạn nhân bạo lực gia đình. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong quần chúng nhân dân về thủ đoạn hoạt động phạm tội mua bán người, đồng thời ban hành các văn bản kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng.

g) Các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ giai đoạn 2010- 2015 thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”.

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tăng cường chỉ đạo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình; đẩy mạnh các hoạt động can thiệp nhằm giảm tỷ lệ bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân, mua bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em, ngược đãi người cao tuổi, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, giảm thiểu tiêu cực của tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài, tình dục và hôn nhân đồng giới.

7. Nghiên cứu tham mưu, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác gia đình; kiện toàn cơ quan chuyên trách làm công tác gia đình các cấp.

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác gia đình tại địa phương.

b) Các Sở, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định, chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác gia đình.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo soát xét cán bộ chuyên trách làm công tác gia đình của Phòng Văn hóa và Thông tin; bố trí, tuyển dụng người có đủ năng lực làm công tác gia đình trẻ em cấp xã theo quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP .

8. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp; huy động toàn xã hội tham gia công tác gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả công tác gia đình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tiếp tục phổ biến Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW, Quyết định số 629/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu nêu trên.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn việc tổ chức hoạt động, đảm bảo nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch hành động này; xây dựng và trình phê duyệt các chương trình, đề án, dự án về gia đình đến năm 2015 và thời gian tiếp theo.

2. Sở Tài chính chủ trì, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân đối và bố trí ngân sách hàng năm cho công tác gia đình; tăng cường đầu tư các nguồn lực và những điều kiện đảm bảo để thực hiện có hiệu quả công tác gia đình; ưu tiên cho vùng khó khăn, vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

a) Căn cứ Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng Kế hoạch hành động của địa phương và chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định. Hàng năm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 01 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác gia đình; lồng ghép các chỉ tiêu về gia đình vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo, hỗ trợ Phòng Văn hóa và Thông tin - cơ quan chuyên trách về công tác gia đình và các cơ quan liên quan thống kê rà soát số liệu về gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách, xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, trung hạn và dài hạn của địa phương.

4. Các Sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Tổ chức thực hiện Kế hoạch; hàng năm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất các giải pháp điều hành gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 01 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực hiện cùng với dự toán ngân sách hàng năm, tổng hợp gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình phát động, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình đáp ứng nhu cầu của hội viên, đoàn viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo môi trường để cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Trên đây là Kế hoạch hành động “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 7742/KH-UBND năm 2013 xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.340
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236