Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2013 khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2013 - 2015 định hướng đến năm 2020

Số hiệu: 77/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 14/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 6 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

KHẮC PHỤC CƠ BẢN HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2013- 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch Khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2013 - 2015 định hướng đến năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu tổng quát

a) Giải quyết cơ bản hậu quả của chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và con người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

b) Hình thành Khu chứng tích chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam cấp Quốc gia tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Mục tiêu cụ thể

a) Nâng cao năng lực quản lý của các cấp, các ngành; từng bước khắc phục cơ bản những hậu quả của CĐHH chiến tranh tác động đến môi trường và con người của tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) CĐHH chiến tranh tại các vùng ô nhiễm: sân bay A So, xã Đông Sơn, huyện A Lưới; khu vực Khe Mạ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền và các khu vực tồn lưu hóa chất độc chiến tranh CS tại các huyện A Lưới, Hương Trà, Phong Điền và các địa phương khác được xử lý triệt để, đảm bảo an toàn cho con người và môi trường.

c) Phát hiện sớm, tư vấn tiền sinh sản, giảm thiểu các di chứng đến con người do CĐHH chiến tranh.

d) Hình thành Khu chứng tích chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại huyện A Lưới là công trình văn hóa, có ý nghĩa về lịch sử, chính trị, văn hóa và tư tưởng nhân đạo sâu sắc, với hiện trường ấn tượng, sinh động... nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phản đối chiến tranh và góp phần vào các hoạt động khắc phục hậu quả của chất độc điôxin/da cam đối với môi trường và con người Việt Nam nới chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng; dự kiến hoàn thành vào năm 2020;

e) Xây dựng điểm chứng tích về chất độc hóa học chiến tranh CS tại đồi Xuôi Ngược, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

g) Cơ sở dữ liệu (dữ liệu số, bản đồ...) các điểm bị rải chất độc hóa học chiến tranh của Mỹ trong chiến tranh tại Việt nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng khoa học, phục vụ cho công tác quản lý và quá trình đấu tranh yêu cầu khắc phục hậu quả do chất độc hóa học chiến tranh đã gây ra đối với con người, môi trường tại địa phương và Việt Nam.

3. Nhiệm vụ

- Đánh giá tổng hợp những thiệt hại môi trường và con người do CĐHH chiến tranh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân đối với nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quan trắc tồn lưu dioxin trong môi trường (đất, trầm tích, nước, không khí, thực phẩm) tại các vùng bị tác động do CĐHH chiến tranh, đề xuất các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường và con người.

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sử dụng công nghệ tiên tiến để xử lý, giảm thiểu mức độ tồn lưu và khắc phục cơ bản hậu quả CĐHH chiến tranh trên địa bàn. Xử lý đất, bùn tại các khu vực bị nhiễm dioxin tại các vị trí có nồng độ dioxin vượt ngưỡng cho phép của Quy chuẩn Việt Nam - QCVN.

- 100% người tham gia kháng chiến và con cháu họ bị nhiễm CĐHH chiến tranh được hưởng các chính sách ưu đãi.

- Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở bảo trợ xã hội để đảm bảo tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân CĐHH chiến tranh .

- Xây dựng Khu chứng tích chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Xây dựng điểm chứng tích về chất độc hóa học chiến tranh CS tại đồi Xuôi Ngược, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu (dữ liệu số, bản đồ...) các điểm bị rải chất độc hóa học chiến tranh của Mỹ trong chiến tranh tại Việt nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tăng cường vận động các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH chiến tranh tại địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020

2. Kế hoạch thực hiện: Chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2013 đến năm 2015: Xây dựng Kế hoạch hành động và thực hiện các dự án/đề án ưu tiên.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2015 đến năm 2020: Thực hiện các dự án/đề án còn lại.

3. Để đạt được mục tiêu đề ra, trên cơ sở các chương trình, kế hoạch hành động Quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và tình hình thực tế tại các địa phương, thống nhất xây dựng 03 nhóm dự án/đề án với các dự án/đề án cụ thể như sau (Phụ lục đính kèm)

a) Nhóm dự án/Đề án 1: Điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ phơi nhiễm và những tác động của CĐHH đối với cuộc sống và sinh kế của người dân địa phương.

b) Nhóm dự án/Đề án 2: Xây dựng ứng dụng và triển khai chương trình khoa học, công nghệ nhằm giải quyết hậu quả CĐHH trên địa bàn.

c). Nhóm dự án/Đề án 3: Xây dựng khu chứng tích chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Để thực hiện các chương trình đề án thuộc Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2013 - 2015 định hướng đến năm 2020 dự kiến 801,8 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương): 751,8 tỷ đồng;

- Các nguồn vốn khác (tài trợ quốc tế phi chính phủ) : 50, 0 tỷ đồng;

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập tổ công tác cấp tỉnh

Gồm đại diện các sở, ban ngành, địa phương liên quan: Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại học Y Dược Huế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND: huyện A Lưới, huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

2. Phân công thực hiện (Phụ lục chi tiết kèm theo)

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại học Y Dược Huế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND: huyện A Lưới, huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

- Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và xây dựng chương trình thực hiện cho năm kế tiếp.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí các nguồn kinh phí đảm bảo cho các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ; lồng ghép các dự án, đề án, chương trình khác để Kế hoạch thực hiện đạt kết quả.

c) Các Sở: Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, thể thao và Du lịch; Đại học Y Dược Huế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND: huyện A Lưới, huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ trì, chịu trách nhiệm chính tổ chức thực hiện các dự án, đề án hành động liên quan; phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan lập kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện; tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO.

1. Căn cứ vào Kế hoạch này Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động triển khai, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện trước ngày 15/7/2013; chậm nhất trước ngày 30/11 hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch (qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp).

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, triển khai thực hiện kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTTU;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị nêu tại mục IV;
- Chi cục BVMT;
- CVP, các PCVP ;
- Lưu: VT, XH, NĐ.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

KẾ HOẠCH

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 77 /KH-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Số TT

Các đề án/dự án

Hành động cụ thể

Kết quả/ Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Chi phí

DK (tỷ)

Th.gian DK

Ưu tiên

I

Nhóm dự án/đề án 1 : Đánh giá mức độ phơi nhiễm và những tác động của CĐHH đối với cuộc sống và sinh kế của người dân

1.

Đánh giá ảnh hưởng của CĐHH chiến tranh đối với môi trường sống của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Lấy các mẫu đất, trầm tích và trong máu người tại các khu bị rải với lượng lớn.

- Đánh giá mức độ tồn lưu dioxin trong đất, trầm tích và trong máu người tại các khu bị rải với lượng lớn.

- Đề xuất một số mô hình khắc phục hậu quả CĐHH và nâng cao đời sống và sức khỏe ;

- Số liệu thu thập được qua quá trình đánh giá để đề xuất phương pháp tổng hợp để xử lý các nguồn ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

- Báo cáo chuyên đề ảnh hưởng của CĐHH đối với môi trường sống ở Thừa Thiên Huế ;

 

Sở TNMT

- Văn phòng BCD 33 ;

- Các Sở: KHCN, Y tế, NN&PTNT, LĐ, TB và XH;

- BCH Quân sự tỉnh;

- BCH Biên phòng tỉnh;

- Các Viện, cơ quan nghiên cứu ở TW;

- Đại học Y dược Huế

3,6

2014-2015

KHHĐ I

2.

Nghiên cứu tác động CĐHH đến đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điều tra, nghiên cứu các tác động của CĐHH chiến tranh đối với đa dạng sinh học.

- Công tác theo dõi và quan trắc đa dạng tại vùng bị rải thảm và nhiễm nặng CĐHH chiến tranh.

- Báo cáo chuyên đề tác động CĐHH đến đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Các giải pháp đề xuất giảm thiệt hại các loài sinh vật hiện tại, khôi phục lại các loài đã mất.

Sở TNMT

- Các sở: KHCN, NN&PTNT;

- UBND các huyện, thị xã và thành phố;

- BCH Quân sự tỉnh;

- BCH Biên phòng tỉnh;

- Đại học Huế;

1,2

2014-2015

KHHĐ II

3.

Điều tra, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về nạn nhân, các vùng có bị rải và nhiễm CĐHH chiến tranh các loại ở Thừa Thiên Huế

- Điều tra về tình hình nạn nhân, các vùng có bị rải và nhiễm CĐHH chiến tranh các loại.

- Tổng hợp, xử lý và xây dựng cơ sở dữ liệu về nạn nhân, các vùng có bị rải và nhiễm CĐHH chiến tranh các loại ở Thừa Thiên Huế

Hình thành cơ sở dữ liệu (dữ liệu số, bản đồ...) các điểm bị rải chất độc hóa học chiến tranh của Mỹ trong chiến tranh tại Việt nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Sở LĐ, TB và XH

- Các sở: KHCN, NN và PTNT, Y tế, TNMT;

- Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Tỉnh ;

- BCH Biên phòng tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã và thành phố;

0,9

2014-2015

KHHĐ III

4.

Điều tra thực trạng đời sống của các nạn nhân, nhân dân tại các vùng có bị rải và nhiễm CĐHH chiến tranh các loại ở Thừa Thiên Huế

- Điều tra về tình hình nạn nhân ;

- Điều tra về thực trạng đời sống của nạn nhân tại các vùng có bị rải và nhiễm CĐHH chiến tranh các loại.

- Tổng hợp và đề xuất các dự án, giải pháp nâng cao đời sống các nạn nhân nhiễm CĐHH chiến tranh các loại.

Báo cáo thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao đời sống của các nạn nhân, nhân dân tại các vùng có bị rải và nhiễm CĐHH chiến tranh các loại ở Thừa Thiên Huế

Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Tỉnh

 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố;

- Các sở: KHCN, NN và PTNT, Y tế, TNMT, LĐ TB và XH;

- BCH Quân sự tỉnh ;

- BCH Biên phòng tỉnh;

0,6

2014-2015

 

II

Nhóm dự án/đề án 2: Xây dựng ứng dụng và triển khai chương trình KHCN và nâng cao nhận thức nhằm giải quyết hậu quả CĐHH

5.

Xử lý triệt để các vùng đất bị rải nhiều, các khu vực tồn lưu và chịu ảnh hưởng CĐHH chiến tranh ở Thừa Thiên Huế

- Điều tra diện tích và đánh giá thực trạng vùng bị nhiễm CĐHH nặng và Lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

- Đề xuất các giải pháp phục hồi các vùng đất bị nhiễm CĐHH và nâng cao sức khỏe, đời sống nhân dân trong vùng

- Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý triệt để các vùng đất bị rải nhiều, các khu vực tồn lưu và chịu ảnh hưởng CĐHH chiến tranh ở Thừa Thiên Huế

 

Viện hóa học – Bộ Quốc phòng

- Văn phòng BCĐ 33 ;

- Các Sở : TNMT, KHCN, Y tế ;

- BCH Quân sự tỉnh ;

- BCH Biên phòng tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã ;

37,5

2014- 2016

KHHĐ IV

6.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân về CĐHH đối với môi trường sống trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Xây dựng các chương trình truyền thông, phóng sự truyền hình các chuyên mục về CĐHH qua phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Tăng cường vận động các tổ chức trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu khắc phục hậu quả CĐHH ;

- Xây dựng hệ thống các panô, bảng diện tự tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân về CĐHH đối với môi trường sống

- Các phóng sự, chuyên đề, panô tuyên truyền;

- Chính quyền các cấp nhận thức được các tác động của CĐHH và có định hướng đúng về chính sách cũng như các hoạt động;

- Cộng đồng dân cư các khu vực nhận thức được và có hành vi ứng xử thích hợp với người nhiễm CĐHH chiến tranh

Sở TNMT và sở TT và Truyền thông

- Các tổ chức đoàn thể xã hội;

- Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo TTH, HTV, TRT, tạp chí, các huyện, thị xã và thành phố ;

- Các Sở, ban ngành, các chương trình, tổ chức, dự án;

- BCH Biên phòng tỉnh;

6,0

2014-2020

 

7.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý và cải thiện môi trường vùng bị phơi nhiễm CĐHH chiến tranh ở Thừa Thiên Huế.

- Điều tra về thực trạng công tác quản lý bị phơi nhiễm CĐHH tại địa phương

- Xây dựng kế hoạch và giải pháp.

- Giới thiệu một số mô hình quản lý;

 

 

- Báo cáo về các giải pháp nâng cao năng lực quản lý và cải thiện môi trường khu vực nhiễm CĐHH chiến tranh ở Thừa Thiên Huế.

 

Sở TNMT

- Văn phòng BCĐ 33

- Các Sở: NN và PTNT, KHCN, Y tế, LĐ TBXH, KHCN;

- BCH Quân sự tỉnh;

- BCH Biên phòng tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã;

0,3

2014-2015

 

III

Nhóm dự án/đề án 3: Xây dựng khu chứng tích chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại huyện A Lưới.

8.

Xây dựng khu chứng tích chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quy hoạch khu chứng tích CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại huyện A Lưới;

- Các Bộ, ngành chức năng xây dựng các dự án thành phần;

- Tổng hợp Đề án chi tiết Khu chứng tích chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và trình Chính phủ phê duyệt trong năm 2013;

- Theo Đề án chi tiết được duyệt, căn cứ phân kỳ đầu tư và các dự án thành phần, các bộ ngành, Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện các dự án thành phần;

- Kết nối Khu chứng tích với các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn, trong nước

Khu chứng tích chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại huyện A Lưới là công trình văn hóa, có ý nghĩa chính trị, tư tưởng nhân đạo, với hiện trường sinh động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phản đối chiến tranh và góp phần vào các hoạt động khắc phục hậu quả của chất độc điôxin/da cam đối với môi trường và con người Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng;

UBND tỉnh, đầu mối tham mưu là sở TNMT

- Các Bộ : Q.Phòng, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Lao động TB và XH, Văn hóa TT và D.Lịch;

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học CN, Y tế, Lao động TBXH;

- BCH Quân sự tỉnh;

- BCH Biên phòng tỉnh;

- UBND huyện A Lưới ;

747,2

2013- 2020

 

9.

Xây dựng điểm chứng tích về chất độc hóa học chiến tranh CS tại đồi Xuôi Ngược, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Khảo sát, thiết kế điểm chứng tích về chất độc hóa học chiến tranh CS;

- Xây dựng điểm chứng tích về chất độc hóa học chiến tranh CS tại đồi Xuôi Ngược, Hương Thủy;

- Kết nối với các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn

Điểm chứng tích về chất độc hóa học chiến tranh CS tại đồi Xuôi Ngược, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND thị xã Hương Thủy

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, X.Dựng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- BCH Quân sự tỉnh;

2,5

2015-2016

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2013 khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2013 - 2015 định hướng đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199