Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2020-2025

Số hiệu: 71/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 13/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHĂM SÓC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 2020-2025

Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm cho trẻ em dưới 8 tui được phát triển toàn diện về thchất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận vi các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp vi độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phấn đấu 90% các huyện, thành phố, thị xã xây dựng mạng lưi kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng:

- Trẻ em đến 8 tui trên địa bàn tnh;

- Các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan.

2. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

3. Thi gian thực hin: Từ năm 2020 đến năm 2025.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đi cho các cấp, các ngành, cha mẹ, ngưi chăm sóc trẻ em và cộng đồng.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em của các ngành, đoàn thể các cấp, các cơ sở cung cấp dịch vụ về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

3. Tư vấn, hướng dẫn cho cha mẹ, ngưi chăm sóc trẻ em các kiến thức thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi. Xây dựng chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

4. Trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi. Ưu tiên tư vấn, hưng dẫn việc chăm sóc trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời và phụ nữ mang thai, hỗ trợ giáo dục sớm, chăm sóc nuôi dưng trong môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm phúc lợi xã hội và bảo vệ khỏi bị xâm hại, bạo lực.

5. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, mạng lưới liên kết chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng. Thí điểm triển khai các mô hình hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng.

6. Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch, chất lượng các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trem và môi trường hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ cho trẻ em.

7. Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách các cấp theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

- Lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác.

- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành cấp tnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch này, phối hợp vi các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức trin khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn tnh.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Xây dựng mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội.

- Triển khai thí điểm mô hình kết nối chuyển tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; xây dựng chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tchức tổng kết, định kỳ báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; hướng dẫn giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng.

- Triển khai thí điểm các mô hình giáo dục phát triển toàn diện trẻ em theo chức năng của ngành; phối hợp thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; tư vấn, hướng dẫn tư vấn các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em.

- Xây dựng, triển khai thực hiện thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đảm bảo cho sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ đảm bảo các điều kiện cho trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, du lịch phù hợp với đặc điểm lứa tuổi đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em;

- Lồng ghép nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no m, tiến bộ, hạnh phúc và trong giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan vận động các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, dự án về chăm sóc phát trin toàn diện trẻ em.

- Hướng dẫn việc đưa mục tiêu, chỉ tiêu chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của đơn vị, địa phương.

6. Sở Tài chính

Hàng năm căn cứ khả năng cân đối ngân sách, chủ trì phối hợp vi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vliên quan tham mưu, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tnh đoàn và các tổ chức thành viên của MTTQ tnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch. Đẩy mnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhm nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; trin khai các mô hình; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia xây dựng và triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ vchăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương theo hưng dẫn của các sở, ngành liên quan. Triển khai mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại cộng đồng; hỗ trợ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện; triển khai chương trình tư vấn, hướng dẫn giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời. Lồng ghép với các chương trình, đề án khác có liên quan của địa phương để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; chủ động bố trí ngân sách để thực hiện Kế hoạch. Kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân tnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trin khai thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả. SLao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TBXH;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ban Th
ường trực UBMTTQ tnh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Ban VHXH HĐND t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn th cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2020-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


104

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140