Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 71/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 23/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN VỀ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ CỦA LIÊN HỢP QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH, GIAI ĐOẠN 2017-2020

Thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hp quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (sau đây gọi tắt là Công ước CEDAW) và triển khai Khuyến nghị của Ủy ban Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (sau đây gọi là Ủy ban CEDAW).

Tăng cường sự tham gia của các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo triển khai các hoạt động trong Kế hoạch được đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.

2. Yêu cầu

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban CEDAW phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch được lồng ghép trong quá trình thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của đơn vị, địa phương, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Rà soát hệ thống văn bản luật pháp, chính sách

Thực hiện rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ làm cơ sở để tham mưu đề xuất các chính sách của địa phương đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái phù hợp với Công ước CEDAW như: các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; quy định chính sách về cấm phân biệt đối xử trong Bộ Luật Lao động, Luật hôn nhân gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình...

Rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi và hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ tiêu phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã.

Hằng năm, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm đảm bảo nguyên tắc xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ.

2. Tăng cường truyền thông, giáo dục, vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái

Tổ chức các hoạt động, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các tổ chức và người dân về Hiến pháp, Công ước CEDAW và luật pháp chính sách về bình đẳng giới dưới nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng như: hội nghị truyền thông; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; in ấn, xuất bản các ấn phẩm truyền thông (tờ rơi, tài liệu), xây dựng cụm pano, băng zôn tuyên truyền..

Tổ chức tập huấn, truyền thông về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em.

Thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục về bình đẳng giới trong các hoạt động giáo dục tại nhà trường, chú trọng nội dung giáo dục kỹ năng sống, các kiến thức về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực học đường trong các cấp học; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.

3. Thực hiện lồng ghép công tác bình đẳng gii với các chương trình, kế hoạch, đề án

Lồng ghép công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của các sở, ngành, địa phương. Chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; kịp thời phát hiện sớm, can thiệp và xử lý các vụ bạo lực giới, mua bán phụ nữ và trẻ em, mô giới hôn nhân bất hợp pháp...

4. Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đng gii và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở

Kịp thời kiện toàn bộ máy Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, các ngành khi có sự thay đổi nhân sự.

Hàng năm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, địa phương.

III. KINH PHÍ

Được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của các đơn vị và các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

Tăng cường công tác định hướng nghề nghiệp đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới trong lao động, việc làm; thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trên các lĩnh vực.

Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. S Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm góp phần xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật hòa giải cơ sở; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Thông tư số 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới phù hợp với từng địa bàn và đối tượng; chú trọng công tác trợ giúp pháp lý cho phụ nữ nghèo, phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình; phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của mua, bán người và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức triển khai thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục về giới, bình đng giới trong các môn học phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tế của mỗi nhà trường.

6. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; đẩy mạnh công tác truyền thông về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tích cực triển khai thực hiện Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên.

7. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, chú trọng giám sát, đánh giá việc đảm bảo quyền của phụ nữ khi thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên cả vợ và chng nhằm đảm bảo quyền bình đẳng giới của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

9. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành tăng cường các biện pháp công tác, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các vụ liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới ngay từ cơ sở; triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm mua bán người, môi giới hôn nhân bất hợp pháp, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

10. Cục Thống kê tỉnh

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan đề xuất kế hoạch thu thập các chỉ tiêu không tổng hợp được từ các cuộc điều tra và thực hiện lồng ghép các chỉ số giới trong các cuộc điều tra, khảo sát; thu thập, tổng hợp số liệu thống kê có tách biệt giới theo quy định tại Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; thông tư số 07/2012/TT-BKHĐT ngày 22/10/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã.

11. Các Sở, ban, ngành khác

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; đẩy mạnh thực hiện phối hợp liên ngành trong công tác bình đẳng giới; tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị.

12. UBND các huyện, thành phố

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; bố trí đủ cán bộ, kinh phí triển khai có hiệu quả các hoạt động của kế hoạch; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động về bình đẳng giới; hình thành và phát triển đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới tại cơ sở; thường xuyên kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình; tham gia thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho hội viên phụ nữ, thành viên các câu lạc bộ, các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhân rộng mô hình “ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”, “địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh cộng đồng”, hình thành đội ngũ cộng tác viên nòng cốt để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hp quốc. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên;
- UBND các huyện, thành phố.
ĐN05/KHLĐ2017

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 71/KH-UBND ngày 23/06/2017 thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.084

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86