Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 68/KH-UBND tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 68/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 01/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2013

Căn cứ Văn bản số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộ Tư pháp về tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

2. Yêu cầu

Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc triển khai Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị; đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2013 VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề Ngày Pháp luật

"Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

2. Khẩu hiu tuyên truyền

"Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

"Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

"Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bng, văn minh".

"Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân".

"Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân".

"Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật".

Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với lĩnh vực của sở, ngành, địa phương.

III. NỘI DUNG, NH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Nội dung

- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật.

- Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và những đạo luật có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 6, như: Luật đất đai (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi)...

- Các sở, ngành tập trung phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị; chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, kinh tế, trong đó có các nghị định xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội vừa được Chính phủ ban hành, nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật.

- Lựa chọn phổ biến, thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực, như: Biển đảo; bảo vệ chủ quyền quốc gia; phòng, chống tham nhũng; an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ người tiêu dùng; giải quyết các tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo...; qua đó, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật.

- Đánh giá về công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013 của sở, ngành, địa phương. Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

- Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hình thức

- Tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội nghị, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật.

- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới", "Năm an toàn giao thông", triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở.

- Kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật; chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2013 qua hệ thống áp phích, panô, băng zôn, cờ trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng; triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về thực hiện pháp luật.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các đơn vị, tổ chức tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Ngày Pháp luật đảm bảo hiệu quả. Riêng trong ngày 09/11/2013, tập trung thực hiện một trong các hình thức, như: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, hội thảo về Ngày Pháp luật và các nội dung liên quan tới chủ đề Ngày Pháp luật.

3. Thời gian

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 09/11/2013.

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo việc tổ chức thực hiện, gửi Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2013 để tổng hợp chung.

2. Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông địa phương tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng việc trin khai Ngày Pháp luật theo Kế hoạch này.

3. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày Pháp luật theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật cho các tổ chức thành viên; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên vận động nhân dân chấp hành pháp luật, theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh
;
- Lưu VT, NC. (Hà-65)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Bích Việt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 68/KH-UBND tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.422
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30