Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 649/KH-UBND 2020 Công tác cai nghiện ma túy quản lý sau cai nghiện ma túy Lai Châu

Số hiệu: 649/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 31/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 649/KH-UBND

Lai Châu, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy nhằm kiềm chế gia tăng người sử dụng, người nghiện ma túy mới; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội sau cai nghiện; phòng, chống tái nghiện, tái phạm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020, Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2018 - 2020 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND, Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội cho công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

b) Tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác quản lý người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy năm 2020.

c) Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, địa phương nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đồng thời phải gắn việc thực hiện Kế hoạch với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát:

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe Nhân dân; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị theo hướng tăng dần số người điều trị tự nguyện. Khuyến khích tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện, giảm dần cai nghiện bắt buộc. Thực hiện đồng bộ các giải pháp toàn diện, kiên trì, xác định điều trị lâu dài, liên tục, tăng cường chất lượng cung cấp các dịch vụ tư vấn, tạo việc làm, kết hợp giảm tác hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy gây ra.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đặc biệt là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Xác định công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền; tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu 03 giảm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.

- Trong mọi tình huống phải đảm bảo đủ kinh phí cho công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, tăng cường huy động thêm các nguồn lực tại địa phương và xã hội.

- Nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy và quản lý học viên tại Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc; chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho học viên, giúp đỡ họ có cơ hội tìm việc làm hoặc tạo việc làm khi trở về cộng đồng; thực hiện tốt công tác tiếp cận, quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện tại cộng đồng.

- Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: Cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng Methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có tại địa phương; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia của Nhân dân và gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp; hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy và tại cộng đồng.

2. Chỉ tiêu cụ thể

- Phấn đấu trên 90% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy nói riêng; phấn đấu cuối năm 2020 giảm từ 2% đến 5% số người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy hiện có (trong danh sách quản lý) so cùng kỳ năm 2019.

- Cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc cho 70 người.

- Cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc cho 50 người.

- Cai nghiện tại Trại tạm giam Công an tỉnh cho 100 người.

- 100% người hoàn thành chương trình cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện của tỉnh được quản lý, tư vấn, giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị thay thế bằng Methadone. Trong đó, tiếp tục duy trì điều trị ổn định cho 2.200 người nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị Methadone;

- Phấn đấu giữ vững 80% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn được công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL- UBTƯMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- 80% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và xã, phường, thị trấn được tập huấn, đào tạo cơ bản và nâng cao về kỹ năng, nghiệp vụ.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về phòng chống ma túy, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện.

2. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy, về cai nghiện ma túy bằng nhiều nội dung phong phú, đa dạng, hình thức phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền bề rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền bằng hình ảnh trên đài truyền hình, sử dụng có hiệu quả loa, đài phát thanh, bảng tin xã, phường, thị trấn; chú trọng công tác tuyên truyền chiều sâu tập trung tại các khu dân cư tập trung người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, nơi tập trung đông người sử dụng, người nghiện ma túy.

3. Phát động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, tố giác tội phạm về ma túy; vận động người nghiện tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện; thực hiện đa dạng hình thức huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình có người nghiện, cộng đồng cho công tác cai nghiện ma túy, lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội khác như: Giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

4. Tổ chức rà soát, đánh giá đúng, thực chất kết quả, chất lượng công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh; rà soát, sắp xếp, đa dạng hóa chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc đáp ứng nhu cầu cai nghiện ma túy của người nghiện.

5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

6. Tổ chức rà soát, thống kê chính xác, khoa học số liệu người sử dụng, người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, cập nhật thường xuyên di biến động về người nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết xây dựng cơ sở dữ liệu, chỉ số giám sát, đánh giá, báo cáo về công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; định kỳ đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện, điều chỉnh nội dung, biện pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao kết quả, hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

a) Đổi mới công tác giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về cai nghiện, quản lý sau cai, phòng, chống và kiểm soát ma túy... với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng có hiệu quả loa, đài truyền thanh, bảng tin xã, phường, thị trấn... chú trọng công tác tuyên truyền có chiều sâu và tuyên truyền trực tiếp thông qua các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội như tọa đàm, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ...

b) Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở cai nghiện ma túy, các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn... Chú trọng tuyên truyền đối với những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp. Phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong công tác vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện.

c) Nội dung tuyên truyền: Tác hại của việc sử dụng ma túy và nghiện ma túy; phổ biến các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy

a) Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, cai nghiện, trị bệnh, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách, dạy nghề, tạo việc làm và đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc; thực hiện tốt và bảo đảm về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự, chế độ điều trị, chăm sóc y tế, ăn, ở, sinh hoạt, học nghề, lao động trị liệu, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy.

b) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, người lao động thực hiện công tác quản lý, cai nghiện cho người nghiện ma túy, đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở.

c) Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, các quy định pháp luật về công tác cai nghiện phục hồi.

3. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

a) Thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ sở cai nghiện, chính quyền địa phương với cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người sau cai nghiện ma túy học nghề, lao động sản xuất, giải quyết việc làm.

b) UBND các huyện, thành phố cùng các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ, giúp đỡ, quản lý người sau cai nghiện, đảm bảo 100% số người đã cai nghiện bắt buộc tại cơ sở trở về cộng đồng được quản lý sau cai tại nơi cư trú bằng các hình thức phù hợp; hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện; đẩy mạnh hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, thu nhập cho người sau cai nghiện ổn định cuộc sống.

c) Tổ chức triển khai thực hiện các hình thức liên kết, phối hợp giữa cơ sở cai nghiện, chính quyền địa phương với cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy thuận lợi trong học nghề và lao động sản xuất, giải quyết việc làm.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

a) Thực hiện đào tạo theo chương trình khung, giáo trình, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục...về điều trị nghiện nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

b) Xây dựng kế hoạch tiếp tục mở các lớp đào tạo cơ bản và nâng cao đối với cán bộ làm công tác quản lý, điều trị cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và cộng đồng.

c) Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện do ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện theo Luật Ngân sách và từ các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc hoạt động hiệu quả, duy trì an ninh, trật tự ổn định tại cơ sơ.

b) Phối hợp các ngành chức năng, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ các đơn vị trực thuộc. Phối hợp UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức quản lý sau cai tại nơi cư trú; thực hiện tốt công tác xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

c) Tổ chức dạy nghề cho học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc nghiện ma túy tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện như: Tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích người nghiện cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện.

d) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

e) Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định. Định kỳ, đột xuất đề xuất khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Sở Y tế

a) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản, hướng dẫn triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn cai nghiện ma túy theo quy định.

b) Tiếp tục duy trì hoạt động các cơ sở điều trị Methadone, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu điều trị cho 2.200 bệnh nhân trong năm 2020.

c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; quản lý chặt chẽ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo quy định của pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ sở vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trên. Phối hợp các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện chuyên môn về y, dược tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc tỉnh, Trại tạm giam Công an tỉnh thực hiện tốt việc điều trị, cắt cơn và phục hồi sức khỏe cho người nghiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện tốt việc phối hợp các Tổ công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng và cơ quan Công an trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

e) Tiếp tục tập huấn và cấp chứng chỉ về xác định tình trạng nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ y tế xã, phường, thị trấn chưa được tập huấn trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông lư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an.

f) Chỉ đạo đơn vị y tế các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn phối hợp các đoàn thể, các lực lượng chức năng ở cơ sở, lực lượng Công an cùng cấp, tổ chức xét nghiệm, phát hiện người sử dụng, người nghiện ma túy để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, tổ chức cai nghiện ma túy phù hợp với từng loại đối tượng.

g) Chỉ đạo đơn vị y tế các cấp phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an các cấp quản lý người điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone. Cung cấp danh sách người điều trị Methadone cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, lực lượng Công an các cấp để có biện pháp quản lý phù hợp.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phát huy vai trò của cơ quan Thường trực về phòng, chống ma túy. Hướng dẫn Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, vận động đối tượng đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức, đảm bảo đúng thủ tục, hoàn thành và vượt chỉ tiêu cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện tự nguyện.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý di biến động người nghiện ma túy trên địa bàn để có biện pháp quản lý phù hợp.

c) Tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, giữ vững ổn định địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự, hạn chế gia tăng người nghiện mới. Nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ma túy, thường xuyên rà soát, thống kê, kiểm danh, kiểm diện người nghiện ma túy trên địa bàn để phân loại, áp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm ma túy, thực hiện tốt mục tiêu 03 giảm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy.

d) Thực hiện và chỉ đạo lực lượng Công an các cấp triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy, tập trung bóc gỡ đường dây, ổ nhóm; giải quyết tụ điểm, điểm phức tạp về tệ nạn ma túy.

e) Tổ chức điều tra người sử dụng và người nghiện ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, triển khai kế hoạch chuyên đề quản lý người sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng bạo lực, người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá”, phòng ngừa án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do loại đối tượng này gây ra.

f) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc tỉnh Lai Châu.

4. Sở Tư pháp

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác cai nghiện và quản lý sau cai; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và phòng, chống tệ nạn ma túy.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp các cơ quan liên quan định hướng các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy (cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, quản lý sau cai nghiện; phòng, chống tái nghiện).

6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện; hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chế độ, định mức; kiểm tra quyết toán theo quy định.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

a) Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các cấp, ngành tham mưu Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền đưa nội dung, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy vào chương trình hoạt động chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và là một trong những chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

b) Chỉ đạo hệ thống báo chí tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Mở các chuyên mục về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tham gia phát hiện, phát giác, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện. Vận động gia đình, họ hàng, làng xóm, đoàn thể phụ trách Đội hoạt động xã hội tình nguyện (nếu có), các thành phần kinh tế ở địa phương tham gia giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người thực hiện biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

9. Đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy. Phối hợp lực lượng Công an, các đoàn thể xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát lập danh sách những người có nguy cơ nghiện, nghi nghiện ở địa bàn để tuyên truyền vận động, khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện. Tích cực vận động người nghiện và gia đình người nghiện tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở.

b) Phân công hội viên, đoàn viên đảm nhận, quản lý, giúp đỡ trực tiếp người nghiện sau cai là con hội viên hoặc ở cộng đồng sau 02 năm không tái nghiện. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện của địa phương như: Tạo việc làm, hỗ trợ người sau cai nghiện vay vốn sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống...

c) Tiếp tục phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tốt các hoạt động theo quy định.

10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện công tác kiểm sát việc lập hồ sơ, tham gia phiên họp, kiểm sát quyết định của Tòa án, thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

11. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện đẩy nhanh tiến độ trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp đơn vị thẩm định hồ sơ và các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

12. Các sở, ban, ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

13. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Mở chuyên mục riêng về gương điển hình cai nghiện ma túy trên sóng phát thanh và truyền hình, tăng cường tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền bằng hình ảnh về tác hại của các loại ma túy, nghiện ma túy nhằm cảnh báo, răn đe, phòng ngừa. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

14. UBND các huyện, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy năm 2020 đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản công tác cai nghiện và quản lý sau cai theo Kế hoạch này.

b) Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn định kỳ, đột xuất tổ chức các đợt rà soát, thống kê người nghiện ma túy, nhất là số người nghiện trong diện thực hiện Nghị định số111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người sử dụng ma túy tổng hợp, Nghị định số 56/2016/NĐ- CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP; đồng thời, thường xuyên rà soát, điều tra cơ bản về địa bàn đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy phục vụ công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; chỉ đạo việc tổ chức tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định.

c) Tiếp tục vận động người nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện tự nguyện. Phân công lực lượng và có giải pháp quản lý người sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, vận động những gia đình có người thân nghiện ma túy đi cai nghiện với những hình thức phù hợp.

d) Bố trí nguồn lực, kinh phí để đảm bảo phục vụ cho công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương.

e) Tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy theo kế hoạch chuyên đề của Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan.

f) Phối hợp các ngành, đơn vị chức năng tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc tại cơ sở, cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương phối hợp Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các đoàn thể liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình người nghiện trong và sau quá trình cai nghiện; vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc hoặc tham gia liên kết tổ chức sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

g) Kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của địa phương. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng, Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

Trên đây là Kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, đề nghị các đoàn thể tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các cấp cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo định kỳ 06 tháng, năm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Bộ Lao động - TBXH;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 649/KH-UBND về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy ngày 31/03/2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


985

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!