Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 do tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 64/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Dương Văn Tiến
Ngày ban hành: 14/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Yên Bái, ngày 14 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

BẢO TỒN, PHÁT HUY, QUẢNG BÁ GIÁ TRỊ CỦA DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

Thực hiện Quyết định số 1954/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Yên Bái năm 2020, trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 33/TTr-VHTTDL ngày 12/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 85-CTr/TU ngày 24/9/2014 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và huy động nhiều nguồn lực để thực hiện. Từ đó thúc đẩy phát triển du lịch khu vực miền Tây và toàn tỉnh nói chung, huyện Mù Cang Chải nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

- Các sở, ngành, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Nội dung, ý nghĩa các hoạt động phải có sự gắn kết chặt chẽ, phát huy vai trò chủ động của cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tôn vinh giá trị di tích, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải; tôn tạo cảnh quan, môi trường nhằm đưa di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mù Cang Chải và của tỉnh Yên Bái.

2. Mc tiêu cthể

Giai đoạn 2020 - 2025:

- Bảo tồn nguyên trạng khu vực vùng lõi di tích, tiếp tục mở rộng diện tích ruộng bậc thang ở những nơi có điều kiện phù hợp; lập quy hoạch vùng huyện Mù Cang Chải (trong đó bao gồm quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải).

- Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ mừng cơm mới của dân tộc Mông, huyện Mù Cang Chải đề nghị xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quc gia; tổ chức bảo tồn 03 nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, gồm: Nghề nấu rượu thóc, nghề chế tác khèn Mông; nghề thêu dệt thổ cẩm; khảo sát, điền dã, tổ chức hội thảo làm rõ giá trị bãi đá cổ huyện Mù Cang Chải.

- Thành lập 05 đội văn nghệ tại các xã nằm trong khu vực Di tích; Tổ chức các hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ dân tộc phục vụ khách du lịch; biên tập, xây dựng, phát hành 02 phim giới thiệu các hình ảnh về di tích và văn hóa truyền thống dân tộc Mông tỉnh Yên Bái.

- Tổ chức các sự kiện quảng bá giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và những nét đặc sắc văn hóa dân tộc Mông tỉnh Yên Bái tại một số địa điểm du lịch nổi tiếng có lượng khách du lịch đông đảo trên toàn quốc và tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, đặc sc tại huyện Mù Cang Chải. Phấn đấu đến năm 2025, lượng khách du lịch đến Mù Cang Chải khoảng 250.000 lượt (tăng 60,3% so với năm 2019), trong đó khách nước ngoài khoảng 50.000 lượt.

Giai đoạn 2025 - 2030

- Phát huy và tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động bảo tồn, phát huy, quảng bá hình ảnh về di sản ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm truyền thống trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và các huyện lân cận phục vụ phát triển du lịch.

- Xây dựng hồ sơ di tích bãi đá cổ huyện Mù Cang Chải đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh.

- Xây dựng hồ sơ danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải trình Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản của chính quyền đối với công tác bảo tồn, phát huy, quảng bá các giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng Mù Cang Chải

- Nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người dân về ý thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị di tích.

- Phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về di tích; tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Thành lập Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải; xây dựng Quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải; cắm mốc giới bảo vệ di tích, gắn bia di tích; lập quy hoạch vùng huyện Mù Cang Chải (trong đó bao gồm cả quy hoạch di tích); hướng dẫn các thôn, bản xây dựng quy ước, tổ chức ký cam kết với từng hộ gia đình có trách nhiệm bảo vệ di tích, không xâm ln, phá hoại di tích, bảo vệ cảnh quan, môi trường, thành lập các tổ, đội tự quản bảo vệ khu vực di tích.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các hoạt động xâm hại tới cảnh quan di tích.

2. Tổ chức các hoạt động bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải

a) Giai đoạn 2020 - 2025

- Tổ chức các hoạt động tu sửa, tôn tạo ruộng bậc thang, khắc phục những diện tích ruộng bị sạt lở, không để xảy ra tình trạng hoang hóa các thửa ruộng bậc thang, đảm bảo cảnh quan khu vực di tích.

- Xây dựng đề án bổ sung các loại giống sinh trưởng, phát triển thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, điều kiện canh tác ruộng bậc thang, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực, gắn với phát triển du lịch.

- Xây dựng kế hoạch khảo sát, thiết kế hệ thống thủy lợi cung cấp nguồn nước cho người dân trong sinh hoạt, phục vụ sản xuất, canh tác lúa nước trên ruộng bậc thang đảm bảo không phá vỡ cảnh quan di tích, phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch khu vực di tích và tập quán canh tác của đồng bào dân tộc Mông.

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tại các điểm tham quan du lịch trong khu di tích; đầu tư thiết bị thu gom, xử lý rác thải rắn và nước thải.

- Xây dựng kế hoạch khảo sát, điền dã, tổ chức hội thảo làm rõ giá trị bãi đá cổ huyện Mù Cang Chải.

- Xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ mừng cơm mới dân tộc Mông, huyện Mù Cang Chải.

- Bảo tồn, phục dựng các lễ hội (Lễ hội Cầu mùa, Lễ mừng cơm mới); các trò chơi dân gian (ném pao, đánh quay); mở các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ (trình diễn khèn, sáo, khèn lá, đàn môi); các nghề truyền thống (nghề nấu rượu thóc, nghề chế tác khèn Mông, nghề thêu, dệt thổ cẩm).

b) Giai đoạn 2025-2030

- Xây dựng hồ sơ di tích bãi đá cổ huyện Mù Cang Chải đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh.

- Xây dựng hồ sơ di tích danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải trình Unesco công nhận là di sản văn hóa thế gii.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu giá trị, tiềm năng phát triển du lịch của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp du khách và người dân tiếp cận dễ dàng, thuận lợi khi tìm kiếm, tra cứu thông tin du lịch.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về bảo tồn, phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

- Biên tập, xây dựng, phát hành phim giới thiệu các hình ảnh về di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và văn hóa truyền thống dân tộc Mông tỉnh Yên Bái như: Bảo tồn lễ hội Mừng cơm mới, lễ hội Cầu mùa, các làn điệu dân ca, dân vũ và chế tác nhạc cụ dân tộc Mông.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư mời gọi thu hút các nhà đầu tư vào các dự án phát triển sản phẩm du lịch nhằm phát huy di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

- Tổ chức các sự kiện quảng bá giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và những nét đặc sắc văn hóa dân tộc Mông tỉnh Yên Bái tại thủ đô Hà Nội và phcổ Hội An - tỉnh Quảng Nam.

- Tổ chức lễ hội văn hóa du lịch tại huyện Mù Cang Chải, như: Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải; Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” (định kỳ vào tháng 5, 6 hằng năm); Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” (định kỳ vào tháng 9, 10 hằng năm); Hội thi Khèn Mông; Hội “Xuân vùng cao”; Hội thi múa khèn, múa khăn, múa ô trong học sinh phổ thông; Hội diễn nghệ thuật qun chúng, trình diễn trang phục dân tộc huyện Mù Cang Chải ...

- Tổ chức trại sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài: “Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - Kiệt tác của đồng bào dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải”; Cuộc thi ảnh đẹp di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

- Xây dựng 06 điểm du lịch tại các xã: La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình, Mồ Dề, Lao Chải, Kim Nọi.

- Thành lập các đội văn nghệ tại các xã: Mồ Dề, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình, Kim Nọi, Lao Chải. Duy trì hoạt động của đội văn nghệ xã La Pán Tẩn phục vụ du lịch.

- Phát triển các sản phẩm, dịch vụ trải nghiệm du lịch mới: Ra mắt làng du lịch cộng đồng gắn với phát triển sản phẩm OCOP tại xã La Pán Tẩn; trải nghiệm làm ruộng bậc thang, trải nghiệm làm nhạc cụ dân tộc; trải nghiệm sản phẩm du lịch mạo hiểm Dù lượn đèo Khau Phạ; chinh phục đỉnh Púng Luông; thăm đồi mâm xôi và di tích danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải; trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái và thưởng thức ẩm thực tại bản Thái Kim Nọi; khám phá hang động Nậm Khắt; Thác Mơ thị trấn Mù Cang Chải; tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mông tại xã Nậm Khắt; trải nghiệm khu Ecolodge Mù Cang Chải.

- Xây dựng khu lưu trú, khu dịch vụ du lịch tại các xã trong khu vực di tích được xếp hạng đảm bảo không phá vỡ cảnh quan và phù hợp với các quy định của di tích đã được xếp hạng: Hỗ trợ khảo sát, xây dựng khu nghỉ dưỡng ruộng bậc thang La Pán Tẩn, điểm du lịch Thác Mơ, bãi đá cxã Lao Chải.

- Kết nối với các công ty lữ hành khảo sát, xây dựng và đưa vào thực hiện các tour, tuyến du lịch đến di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

4. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch và phát huy giá trị di tích: Tổ chức tập huấn cho cán bộ văn hóa cơ sở về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích; bồi dưỡng kiến thức về du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho đối tượng tham gia vào các hoạt động du lịch tại huyện Mù Cang Chải.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Lồng ghép các nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương, từ các chương trình, dự án và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đnghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

- Định hướng công tác tuyên truyền cho từng hoạt động tại Kế hoạch này theo quy mô hợp lý, thiết thực hiệu quả.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Là cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban quản lý; xây dựng quy chế bảo vệ, phát huy giá trị di tích quc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

- Tham mưu xây dựng các chính sách liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch này.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ văn hóa cơ sở về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho đối tượng tham gia vào các hoạt động du lịch tại huyện Mù Cang Chải.

- Thực hiện công tác bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc Mông gắn với di tích quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải phục vụ phát triển du lịch theo các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Khảo sát, tổ chức tọa đàm làm rõ giá trị của bãi đá cổ Mù Cang Chải, xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chính phủ cho phép xây dựng hồ sơ di tích danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải trình Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về bo tồn, phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải; tchức các sự kiện quảng bá di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và văn hóa dân Mông tại Thủ đô Hà Nội và phố cổ Hội An - tỉnh Quảng Nam.

- Định kỳ hằng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này theo lĩnh vực Ngành phụ trách; phi hp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với các ban, sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

3. Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải căn cứ tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch này, đồng thời chú trọng thực hiện một số nội dung cụ th sau:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lễ hội văn hóa, du lịch hàng năm trên địa bàn huyện; lồng ghép tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải trong các sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức trên địa bàn huyện trong năm 2020.

- Khảo sát địa điểm, tổ chức cắm mốc giới bảo vệ di tích, gắn bia di tích.

- Khảo sát, xây dựng các điểm du lịch, các tua, tuyến du lịch, tổ chức các lễ hội truyền thống của dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch.

- Tổ chức các hoạt động tu sửa ruộng bậc thang, tiếp tục mở rộng diện tích ruộng bậc thang ở những nơi có điều kiện phù hợp; khắc phục những diện tích ruộng bị sạt lở, không để xảy ra tình trạng hoang hóa ruộng bậc thang, đảm bảo cảnh quan khu vực di tích.

- Chủ động tổ chức tập huấn về công tác bảo tn và phát huy giá trị danh thắng cho các cán bộ văn hóa thôn, bản; kỹ năng tổ chức các hoạt động du lịch cho các hộ gia đình ngoài các chương trình do tỉnh tổ chức.

- Hướng dẫn các thôn, bản xây dựng quy ước, ký cam kết với từng hộ gia đình có trách nhiệm bảo vệ, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải; thành lập các tổ, đội tự quản bảo vệ khu vực di tích.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và du khách về giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, khuyến khích người dân tham gia giữ gìn, phát huy giá trị danh thắng.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyn thông, các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ khác tại Kế hoạch này.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph phi hp lng ghép quảng bá, giới thiệu giá trị của di tích tại các sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra trên địa bàn; đồng thi phi hợp liên kết xây dựng và đưa vào khai các tour, tuyến du lịch tới di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

4. SKế hoạch và Đầu tư

- Phối hp với Sở Tài chính trong việc bố trí, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; phi hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc kế hoạch được phê duyệt.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư vào các dự án liên quan đến du lịch, nhằm phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

5. S Tài chính

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật hiện hành; kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chế độ, chính sách hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tại các điểm tham quan du lịch trong khu di tích, đc biệt đầu tư thiết bị thu gom, xử lý rác thải rắn và nước thải.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Xây dựng kế hoạch khảo sát, nghiên cứu và lựa chọn bổ sung đưa vào cơ cấu cây trồng các loại giống sinh trưởng, phát triển thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, điều kiện canh tác ruộng bậc thang đđảm bảo an ninh lương thực, nâng cao hiệu quả kinh tế, phát triển bền vững và gắn với phát triển du lịch.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát, thiết kế, triển khai hệ thống thủy lợi dẫn nước về ruộng, đảm bảo cung cấp nguồn nước cho người dân trong sinh hoạt, phục vụ sản xuất, canh tác trồng lúa nước trên ruộng bậc thang, phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch khu vực di tích và tập quán canh tác của đồng bào dân tộc Mông.

8. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải tham mưu cho Ủy ban nhân dân xây dựng quy hoạch vùng huyện Mù Cang Chải (trong đó bao gồm quy hoạch di tích quc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, sở, ngành trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

9. SThông tin và Truyền thông

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội... (xin ý kiến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước khi ban hành).

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các nội dung của kế hoạch và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải tổ chức lp học ngoại ngữ cho các đối tượng tham gia hoạt động du lịch tại các xã nằm trong khu vực di tích.

11. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Xây dựng các chương trình chuyên đề, quảng bá trên trang mạng điện tử của đơn vị, liên kết với các báo, tạp chí, các Đài truyền hình Trung ương và đa phương quảng bá di tích.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh biên tập, xây dựng, phát hành phim giới thiệu các hình nh về di tích quc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và văn hóa truyền thống dân tộc Mông tỉnh Yên Bái, như: Bảo tồn lễ hội Mừng cơm mi, lễ hội Cầu mùa, các làn điệu dân ca, dân vũ và chế tác nhạc cụ dân tộc Mông.

12. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh

- Tổ chức trại sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài: “Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - Kiệt tác của đồng bào dân tộc Mông huyện Mù Cang Chi”; tổ chức cuộc thi ảnh đẹp ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

- Tổ chức tuyên truyền tới c tác giả có tác phẩm về di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chi đăng ký bn quyền.

13. Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch: Phi hp thực hiện việc tập huấn cho cán bộ văn hóa cơ sở về công tác bo tồn, phát huy giá trị di tích; bồi dưỡng kiến thc về du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho đối tượng tham gia vào các hoạt động du lịch tại huyện Mù Cang Chi.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các ban, sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chđộng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

(Có biểu phân công nhiệm vụ chi tiết kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch Bảo tồn, phát huy, qung bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chi gắn với phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua S Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 


Nơi nhận:
- Cục Di sn - Bộ VHTT&DL;
- T
T Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND tnh;
- Chủ tịch, c
ác Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giá
o Tnh ủy;
- Báo Y
ên Bái, Đài PTTH tnh, Cng TTĐT tỉnh;
-
UBND các huyện, th xã, thành ph;
- Các b
an, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP;
- Lưu: VT, TH, VX.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Tiến

 

BIỂU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14/3/2020 của UBND tỉnh Yên Bái)

STT

Nhiệm vụ

Chỉ tiêu

Địa bàn

Người chủ trì chịu trách nhiệm

Lãnh đạo phối hợp, cùng chịu trách nhiệm

Lãnh đạo tỉnh phụ trách

Thời gian

I

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền đối với công tác bảo tồn, phát huy, quảng bá các giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng Mù Cang Chải

1

Thành lập Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải

 

Huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Ch tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Đ/c Phó Chủ tịch UBNĐ tnh phụ trách Khối Văn hóa - Xã hội

Quý III/2020

2

Xây Quy chế bảo vệ, phát huy giá trị di tích quc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chi.

 

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải và các đơn vị có liên quan

Quý III/2020

3

Lồng ghép t chc Lễ đón nhận Bằng Công nhận di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải trong các sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức trên địa bàn huyện trong năm 2020

 

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Quý III/2020

4

Khảo sát địa điểm, tổ chc cắm mốc giới bo vệ di tích, gắn bia di tích.

 

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chi

Đ/c Giám đốc Sở Tài ngun và Môi trường; Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Quý IV/2020

5

Xây dựng quy hoạch vùng huyện Mù Cang Chải (trong đó bao gồm quy hoạch di tích quc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải)

 

Đ/c Giám đốc Sở Xây dựng

Đ/c Giám đốc SVHTTDL; Đ/c Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Năm 2020

6

Xây dựng quy ước, tổ chức ký cam kết bảo vệ di tích với từng hộ gia đình, thành lập các tổ, đội tự quản bảo vệ khu vực di tích.

 

Huyện Mù Cang Chải

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

 

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối Văn hóa - Xã hội

Quý II/2020

7

Thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các hoạt động xâm hại tới cảnh quan di tích

 

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Đ/c Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đ/c Giám đốc Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan

 

Hằng năm

II

Tchức các hoạt động bảo tn di tích quc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải

1

Giai đon 2020-2025

 

 

 

 

 

 

1.1

Tổ chức các hoạt động tu sửa ruộng bậc thang; tiếp tục mở rộng diện tích ruộng bậc thang ở những nơi có điều kiện phù hp, đảm bảo cảnh quan khu vực di tích.

 

Huyện Mù Cang Chải

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

 

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối Văn hóa - Xã hội

Hằng năm

1.2

Xây dựng đề án bsung các loại giống sinh trưởng, phát triển thích hp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, điều kiện canh tác ruộng bậc thang.

 

Đ/c Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

 

Năm 2020-2021

1.3

Xây dựng kế hoạch khảo sát, thiết kế hệ thống thủy lợi cung cấp nguồn nước cho người dân trong sinh hoạt, phục vụ sản xuất, canh tác lúa nước trên ruộng bậc thang

 

Đ/c Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải và các đơn vị có liên quan

 

Năm 2020-2021

1.4

Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tại các điểm tham quan du lịch trong khu di tích

 

Huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Đ/c Phó Chủ tch UBND tỉnh phụ trách Khối Văn hóa - Xã hội

Năm 2020-2021

1.5

Xây dựng kế hoạch khảo sát, điền dã bãi đá cổ Mù Cang Chải.

 

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Quý IV/2020

1.6

Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo làm rõ giá trị bãi đá cổ Mù Cang Chải.

01 hội thảo

Quý II/2021

1.7

Xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di sản văn hóa phi vật thquốc gia Lễ mừng cơm mới của dân tộc Mông, huyện Mù Cang Chải.

01 hồ sơ

Năm 2020

1.8

Tổ chức bảo tồn lễ hội của dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch

 

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

 

 

Lễ hội cầu mùa của dân tộc Mông

 

Các xã thuộc huyện Mù Cang Chải

Năm 2020

 

Lễ mừng cơm mới của dân tộc Mông

 

Năm 2021

1.9

Bảo tồn trò chơi dân gian của dân tộc Mông

 

 

 

Ném pao

 

Năm 2022

 

Đánh quay

 

Năm 2023

1.10

Tổ chức các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ

 

 

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối Văn hóa - Xã hội

 

 

Truyền dạy, trình diễn khèn, sáo, khèn lá, đàn môi của dân tộc Mông

01 lớp/năm (30 học viên/lớp)

Xã Mồ Dề

Năm 2020

 

Truyền dạy dân ca Mông

01 lớp (30 học viên/lớp)

Xã La Pán Tẩn

Năm 2021

 

Truyền dạy dân ca Mông

01 lớp (30 học viên/lớp)

Xã Chế Cu Nha

Năm 2022

 

Truyền dạy dân ca Mông

01 lớp (30 học viên/lớp)

Xã Lao Chải

Năm 2024

1.11

Bảo tồn nghề truyền thống của dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch

 

 

 

 

Nghề nấu rượu thóc (Đăng ký thương hiệu làng nghề)

 

Xã La Pán Tẩn

Năm 2022

 

Nghề chế tác khèn Mông

 

Xã Mồ Dề

 

 

Duy trì nghề thêu dệt thổ cm (hình thức hợp tác xã thêu dệt thổ cẩm)

 

Xã Chế Cu Nha

Hằng năm

2

Giai đoạn 2025-2030

 

 

 

 

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối Văn hóa - Xã hi

 

2.1

Xây dựng hồ sơ di tích bãi đá cổ Mù Cang Chải đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh.

 

 

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Quý I/2025

2.2

Xây dựng hồ sơ di tích danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải trình Unesco công nhân là di sản văn hóa thế giới

 

 

Từ năm 2025

2.3

Khảo sát, triển khai dự án bảo tồn bản truyền thống La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải...

 

 

Quý II/2026

III

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch

1

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di tích và các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mng xã hi

 

 

Đ/c Giám đốc SThông tin và Truyền thông

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL; Đ/c Giám đốc, Trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể; Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối Văn hóa - Xã hội

Quý I/2020

2

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về bảo tồn, phát huy giá trcủa di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải

 

 

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan

 

Năm 2021

3

Biên tập, xây dựng, phát hành phim giới thiệu các hình ảnh vdi tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và văn hóa truyền thống dân tộc Mông tỉnh Yên Bái.

02 phim

 

Đ/c Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL; Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải và các đơn vị có liên quan

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối Văn hóa - Xã hội

Quý II/2020

4

Tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư vào các dự án liên quan đến du lịch trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

 

 

Đ/c Giám đốc SKế hoạch và Đầu tư

Đ/c Giám đốc, Trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể; Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

 

5

Tổ chức sự kiện quảng bá di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

 

Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

6

Tổ chức sự kiện quảng bá về di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

 

Hà Nội

Năm 2022

7

Tổ chức Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải

 

Huyện Mù Cang Chải

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

 

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL và các đơn vị có liên quan

Tháng 9 hằng năm

8

Tổ chức Festiaval dù lượn Bay trên mùa nước đổ; Bay trên mùa vàng

 

Huyện Mù Cang Chải

hằng năm

9

Tổ chức Hội ’’Xuân vùng cao”

 

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL và các đơn vị có liên quan

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối Văn hóa - Xã hội

Từ năm 2021

10

Tchức Hội thi múa khèn, múa khăn, múa ô trong học sinh phổ thông

 

Hằng năm

11

Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc huyện Mù Cang Chi

 

02 lần/năm

12

Tổ chức Hội thi khèn Mông

 

 

 

 

13

Tổ chức trại sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài: “Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - Kiệt tác của đồng bào dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải”.

 

Đ/c Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL; Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Năm 2020 và 2025

14

Tổ chức cuộc thi ảnh đẹp di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

 

Đ/c Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL; Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Năm 2022

15

Xây dựng điểm du lịch tại các xã: Chế Cu Nha; La Pán Tẩn; Dế Xu Phình; Mồ Dề, Lao Chải; Kim Nọ

06 điểm (01 điểm/xã)

 

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm 2020

16

Thành lập các đội văn nghệ phục vụ du lịch tại các xã: Mồ D; Chế Cu Nha; Dế Xu Phình; Kim Nọi; Lao Chải

05 đội (01 xã/đội)

 

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Năm 2020

17

Duy trì hoạt động của đội văn nghệ phục vụ du lịch

01 đội

Xã La Pán Tẩn

 

 

Hằng năm

18

Tổ chức các điểm trình diễn dân ca, dân vũ dân tộc phục vụ khách du lịch tại các xã: Chế Cu Nha; La Pán Tẩn; Dế Xu Phình; Mồ Dề, Lao Chải; Kim Nọi

06 điểm (01 xã/điểm)

 

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối Văn hóa - Xã hội

Từ năm 2020

19

Tổ chức các điểm trưng bày và bán các sản phẩm rượu thóc, khèn Mông, sản phẩm thêu dệt thổ cẩm cho khách khách du lịch tại các xã: La Pán Tẩn; Mồ Dề; Chế Cu Nha

03 điểm

 

Từ năm 2020

20

Phát triển các sản phẩm, dịch vụ trải nghiệm du lịch mới

 

 

Đ/c Giám đốc các Sở: VHTTDL, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số cơ quan, đơn vị có liên quan

 

21.1

Ra mắt làng du lịch cộng đồng gắn với phát triển sản phẩm OCOP tại xã La Pán Tẩn

 

Huyện Mù Cang Chải

Năm 2020

21.2

Trải nghiệm làm ruộng bậc thang tại các xã: Chế Cu Nha; La Pán Tẩn; Dế Xu Phình; Mồ Dề, Lao Chải; Kim Nọi

 

 

Từ năm 2020

21.3

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm làm nhạc cụ dân tộc cho khách du lịch

 

Xã Mồ Dề

Từ năm 2020

21.4

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghề nấu rượu thóc cho khách du lịch

 

Xã La Pán Tẩn

Từ năm 2020

21.5

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm du lịch; tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải

 

Huyện Mù Cang Chải

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối Văn hóa - Xã hội

Năm 2020

22

Hỗ trợ khảo sát, xây dựng khu nghỉ dưỡng ruộng bậc thang La Pán Tẩn, điểm du lịch Thác Mơ, bãi đá cổ xã Lao Chải.

 

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, VHTTDL và các sở, ngành có liên quan

Năm 2020

23

Kết nối với các công ty lữ hành khảo sát, xây dựng các tour, tuyến du lịch, đưa vào thực hiện các tour, tuyến du lịch tới di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

 

 

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL; các Công ty lữ hành

Năm 2024-2025

24

Lồng ghép quảng bá, giới thiệu giá trị của di tích tại các sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra trên địa bàn; đồng thời phi hợp liên kết xây dựng và đưa vào khai các tour, tuyến du lịch tới di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

 

 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Hằng năm

IV

Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực để khai thác giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải

1

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ văn hóa cơ sở.

01 lớp/năm

Huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tnh phụ trách Khối Văn hóa - Xã hội

Hằng năm

2

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng, kỹ năng hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

02 lớp/năm

Huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Hằng năm

3

Tổ chức lớp học ngoại ngữ cho đối tượng tham gia hoạt động du lịch.

02 lớp/năm

Huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Hằng năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


531

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62