Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 63/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 19/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/KH-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 131-KH/TU NGÀY 07/9/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 45-CT/TW NGÀY 19/5/2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 07/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị) về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chính quyền các cấp và các ngành về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

2. Xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; nhiệm vụ cụ thể của Chương trình, Kế hoạch phải gắn liền với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương; đồng thời tạo thế chủ động trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, chú trọng giữ vững ổn định xã hội, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thể hiện đầy đủ và phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết dân tộc; cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc và lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và mục tiêu chung của mỗi người Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa khoan dung...; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai, xóa bỏ mặc cảm, định kiến; chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc, xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam; đều được khuyến khích tạo điều kiện trở về thăm quê hương, đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch đối với người Việt Nam ở nước ngoài; cần quan tâm, sớm có giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề tồn đọng trên tinh thần cởi mở, chân thành, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Kiên trì vận động, thuyết phục những người còn định kiến, mặc cảm.

3. Người Việt Nam ở nước ngoài là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Khuyến khích, tuyên truyền, vận động kiều bào tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; tôn trọng pháp luật và hội nhập vào xã hội nước sở tại, nơi bà con sinh sống; chăm lo xây dựng cuộc sống, nêu cao tinh thần tự trọng và lòng tự hào dân tộc, giữ gìn phát huy tiếng Việt, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình, dòng tộc và quê hương, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước sở tại, địa phương nơi bà con sinh sống với Tổ quốc, tùy vào khả năng và điều kiện của mỗi người góp phần xây dựng quê hương đất nước; đồng thời chủ động đấu tranh với các biểu hiện cố tình đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc.

4. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện cải cách hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài về làm ăn, sinh sống. Thường xuyên tổ chức và tạo điều kiện cho kiều bào tham gia vào các diễn đàn, sự kiện kinh tế, chính trị - xã hội lớn của tỉnh.

5. Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình, thành tựu đất nước, của tỉnh và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Thông qua người Việt Nam ở nước ngoài, các diễn đàn quốc tế đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và vận động bạn bè quốc tế.

6. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ; mở rộng vận động, tiếp xúc những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng; đồng thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Đảng và Nhà nước ta. Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng đối với người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Sở Ngoại vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương. Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh và kết hôn có yếu tố nước ngoài và các hoạt động có yếu tố nước ngoài khác trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam; làm tốt công tác đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh những biện pháp xử lý các vấn đề nhạy cảm có liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Sở Tư pháp: Chủ trì, phi hợp với Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi hoặc bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài như: Thủ tục xin cấp lại quốc tịch, sở hữu nhà ở tại Việt Nam, thừa kế, hôn nhân gia đình... nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để bà con kiều bào về làm ăn, sinh sống. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo, đài và các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng đến kiều bào Cà Mau đang sinh sống, định cư ở nước ngoài nhằm thu hút đầu tư và đóng góp của các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài cho tỉnh nhà. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người Việt Nam ở nước ngoài nắm và hiểu rõ về tình hình đất nước, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Thông qua người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và vận động bạn bè quốc tế; phối hợp với Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ kịp thời cập nhật thông tin chính xác các vụ việc có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bà con kiều bào, sinh viên du học, người lao động của tỉnh ở nước ngoài...

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, tham mưu việc trin khai chương trình dạy tiếng Việt qua mạng phù hợp với điều kiện tình hình thực tế địa phương; nắm, quản lý số lượng công dân Việt Nam lao động, học tập ở nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về địa phương tuyển dụng lao động hoặc tham gia công tác đào tạo, giảng dạy...

5. Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan có chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực thiết yếu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham mưu, đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp trong công cuộc vận động, xây dựng quê hương, đất nước và công tác cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt các chính sách thu hút, mời gọi hợp tác, đầu tư đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện thông thoáng cho kiều bào về làm ăn, sinh sống trên quê hương, đất nước; khuyến khích, vận động bà con kiều bào tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội.

7. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công tác nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài khi vđịa phương cư trú theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tham gia rà soát, bổ sung, xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng người Việt Nam ở nước ngoài vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, làm cho người Việt Nam ở nước ngoài an tâm khi về địa phương cư trú; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài để vi phạm pháp luật; vận động người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tôn trọng và thực hiện pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh và các đơn vị có liên quan chủ động, thường xuyên liên hệ với bà con kiều bào của tỉnh tổ chức họp mặt hàng năm để gặp gỡ, chia sẻ, động viên, giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật, trin lãm, hội thảo, du lịch về cội nguồn... Chủ động mở rộng tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kể cả những bà con còn giữ thái độ định kiến, mặc cảm. Mở rộng công tác vận động, đặc biệt là thế hệ trẻ, trí thức, tiếp xúc những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện tốt chính sách về tôn giáo, dân tộc, đất đai, lao động, an sinh xã hội...; phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm của các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ).

2. Sở Ngoại vụ tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT Trần Hồng Quân;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- CVP UBND tnh;
- NV(N);
- Lưu: VT. Tr 42/11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 63/KH-UBND ngày 19/11/2015 thực hiện Kế hoạch 131-KH/TU triển khai Chỉ thị 45-CT/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97