Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 55/KH-UBND 2018 báo cáo thông tin gia đình phòng chống bạo lực gia đình Quảng Ngãi

Số hiệu: 55/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 10/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THU THẬP, BÁO CÁO THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng gia đình, làm cơ sở hoạch định chính sách phục vụ quản lý nhà nước về gia đình trên địa bàn tỉnh;

- Thu thập thông tin về thực trạng bạo lực gia đình làm cơ sở xác định phương hướng, giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thông tin về thực trạng gia đình và biến động qua các thời kỳ; thông tin về bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh được thu thập dưới hình thức ghi chép và cập nhật vào sổ theo mẫu biểu, bảo đảm độc lập, không trùng lắp, không chồng chéo;

- Báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh bảo đảm trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời, công khai, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

II. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM THU THẬP THÔNG TIN

1. Nội dung thu nhập thông tin

a) Thông tin về gia đình;

b) Thông tin về bạo lực gia đình;

c) Thông tin về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Trách nhiệm thu thập thông tin

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) có trách nhiệm thu thập, ghi chép thông tin ban đầu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý định kỳ hằng năm (từ ngày 01 tháng 12 năm trước đến ngày 01 tháng 12 năm sau) vào sổ thông tin. Sổ thông tin thực hiện theo mẫu số 01, mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07.

III. BÁO CÁO THÔNG TIN

1. Nội dung báo cáo

a) Các thông tin: về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

b) Đánh giá chung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện hằng năm.

3. Trách nhiệm báo cáo thông tin

a) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý về Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện trước ngày 05 tháng 12 hằng năm. Thông tin báo cáo thực hiện theo mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07

b) Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10 tháng 12 hằng năm. Thông tin báo cáo thực hiện theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình) trước ngày 15 tháng 12 hằng năm. Thông tin báo cáo thực hiện theo mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Tổ chức in ấn và phát hành Sổ thông tin về Gia đình; Sổ thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình, cấp cho các địa phương trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép, cách thức theo dõi, cập nhật thông tin, báo cáo thống kê;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn nghiệp vụ thu thập thông tin về các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình: Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; mô hình hoạt động độc lập; nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy; đường dây nóng;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, tổng hợp kết quả thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thu thập thông tin về bạo lực gia đình: Các biện pháp giáo dục ở cơ sở; hỗ trợ tư vấn tâm lý, tinh thần, pháp luật; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

3. Sở Tư pháp: Hướng dẫn Phòng Tư pháp huyện, thành phố cung cấp số liệu về trường hợp tảo hôn, những vụ ly hôn liên quan đến những vụ bạo lực gia đình, những vụ việc bạo lực gia đình khác đã được hoà giải (đối với trường hợp đã hoà giải tại địa phương, đơn vị thuộc các xã, phường, thị trấn).

4. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo Phòng Y tế các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thu thập thông tin về Bạo lực gia đình: Chăm sóc hỗ trợ sau khi bị bạo lực, hỗ trợ cai nghiện rượu, điều trị rối loạn tâm thần do chất gây nghiện.

5. Sở Tài chính: Trên cơ sở dự toán kinh phí hàng năm của các cơ quan, đơn vị và căn cứ khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt; và hướng dẫn thanh quyết toán đảm bảo theo quy định hiện hành.

6. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thu thập thông tin về bạo lực gia đình: Hộ có bạo lực gia đình; vụ bạo lực gia đình, hình thức bạo lực gia đình (tinh thần, thân thể, tình dục, kinh tế); người gây bạo lực gia đình (giới tính, độ tuổi); áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc; xử phạt vi phạm hành chính; xử lý hình sự; nạn nhân bị bạo lực gia đình (giới tính, độ tuổi).

7. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thu thập thông tin về các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”.

8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc lập sổ và duy trì việc ghi chép thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý;

- Kiểm tra việc ghi chép sổ, mẫu biểu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn quản lý, tổng hợp, lập báo cáo định kỳ và đột xuất gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: Tổ chức thu thập thông tin, số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý; lập sổ và duy trì việc ghi chép sổ, mẫu biểu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý; tổng hợp, lập báo cáo định kỳ và đột xuất gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Văn hoá - Thông tin).

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách tỉnh.

2. Ngân sách huyện.

3. Ngân sách xã.

4. Nguồn xã hội hóa (nếu có)

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 961/KH-UBND ngày 06/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về triển khai thực hiện thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và các hội, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội đoàn thể Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Vụ Gia đình (Bộ VH-TTDL);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các hội, đoàn thể tỉnh;
- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Tư pháp;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: C,PCVP(KGVX), KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt289).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 55/KH-UBND ngày 10/04/2018 về thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.175

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!