Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2017 phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2018

Số hiệu: 53/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 29/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Phú Yên, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2017-2018

Theo Công văn số 08/CV-QPCTHTL ngày 12/01/2017 của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế); UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường việc thực thi Luật PCTH của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Phấn đấu đến năm 2018:

- 100% lãnh đạo địa phương hiểu biết quy định của Luật PCTH của thuốc lá;

- 70% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 60% biết quy định của Luật PCTH của thuốc lá.

2.2. Mục tiêu 2: Xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động PCTH của thuốc lá. Phấn đấu đến năm 2018:

- 80% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà;

- 100% trường mẫu giáo và tiểu học thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; có ít nhất 10 trường trung học cơ sở, 10 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; có ít nhất 01 trường cao đẳng và 01 trường đại học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà;

- 100% các cơ sở y tế thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc lá;

- 100% các công ty xe buýt thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách; các nhà hàng, khách sạn, nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà.

2.3. Mục tiêu 3: Tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia hoạt động PCTH của thuốc lá; thanh tra việc thực thi các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, cụ thể:

- 100% cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị (hành chính, thanh tra, công an…) được tập huấn về tác hại của thuốc lá, thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật PCTH của thuốc lá, hướng dẫn giám sát và xử phạt các vi phạm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Tổ chức ít nhất 01 đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ/năm việc thực thi Luật PCTH của thuốc lá trong lĩnh vực phụ trách và có báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra gửi về các bên liên quan.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Truyền thông tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên; ….

- Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc Ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5 của năm 2017 và năm 2018;

- Cung cấp biển cấm hút thuốc lá, tờ rơi, pano, băng rôn về phòng, chống tác hại thuốc lá đến các cơ sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố;

- Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về xây dựng môi trường không thuốc lá, phổ biến Luật PCTH của thuốc lá, tác hại của thuốc lá, hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc, cách bỏ thuốc lá; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết không hút thuốc lá.

2. Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

- Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua với các tiêu chí: Đơn vị không có cán bộ, công nhân viên hút thuốc tại nơi làm việc; tổ chức cho cán bộ, công nhân viên tham gia ký kết thi đua thực hiện Luật PCTH của thuốc lá; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá

- Triển khai các quy định cấm hút thuốc lá tại các bệnh viện, trường học và trên các phương tiện giao thông công cộng.

3. Công tác đào tạo, tập huấn

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ một số cơ quan, ban, ngành, đơn vị; những người quản lý các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Kiểm tra, giám sát các hoạt động PCTH của thuốc lá

- Tổ chức giám sát việc thực hiện hoạt động PCTH của thuốc lá tại một số cơ quan, đơn vị. Giám sát việc thực hiện các quy định xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá, thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá.

- Thanh, kiểm tra liên ngành về việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Năm 2017, 2018

IV. KINH PHÍ

- Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế;

- Ngân sách tỉnh;

- Nguồn huy động hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh; có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về PCTH của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp tình hình thực hiện các hoạt động về PCTH của thuốc lá trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế theo quy định.

- Phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên, và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCTH của thuốc lá; vận động người dân tích cực tham gia thực thi các quy định của Luật PCTH của thuốc lá.

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát liên ngành về PCTH của thuốc lá.

- Phát động và duy trì phong trào thi đua “Không khói thuốc lá” tại bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn ngành y tế; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng mô hình điểm bệnh viện không khói thuốc.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ không hút thuốc lá và ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5/2016.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các biện pháp PCTH của thuốc lá thông qua các loại hình văn hóa nghệ thuật; hướng dẫn xây dựng nếp sống văn hóa không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo sản phẩm thuốc lá.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, thông tin, tuyên truyền về PCTH của thuốc lá; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các ấn phẩm sách báo xuất bản.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên

Phối hợp với sở Y tế và các cơ quan liên quan tăng thời lượng phát sóng, đưa tin bài nhằm tuyên truyền rộng rãi về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản liên quan.

5. Sở Công Thương

Tăng cường công tác quản lý lưu thông thuốc lá; kiểm soát việc khuyến mại, tiếp thị, tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá; chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát các hành vi buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, dán tem theo quy định.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuyên truyền phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản liên quan cho học sinh, sinh viên và cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục; chỉ đạo xây dựng trường học không khói thuốc lá.

7. Công an tỉnh

Tăng cường hoạt động phòng, chng tác hại thuốc lá trong ngành Công an; ban hành quy định cán bộ, chiến sĩ không hút thuốc khi làm nhiệm vụ; phối hợp với sở Công Thương và các cơ quan chức năng đy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá, tham gia xử phạt các hành vi vi phạm quy định về PCTH của thuốc lá theo quy định.

8. Sở Tài chính

Phối hợp với sở Y tế đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

9. Tỉnh đoàn Phú Yên

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật PCTH của thuốc lá trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, xây dựng các mô hình điểm “Cơ sở đoàn không khói thuốc”...

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc, ngày Thế giới không khói thuốc 31/5. Phát động các phong trào thi đua, hội thi tìm hiểu về phòng chống THTL ở các cơ sở Đoàn do Tỉnh đoàn quản lý.

10. Sở Giao thông - Vận tải

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền tại các công ty xe khách, xe buýt thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.

11. UBND các huyện, thị xã thành phố

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PCTH của thuốc lá ở địa phương. Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách cho công tác PCTH của thuốc lá.

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hội, đoàn thể tỉnh

- Vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên tham gia tích cực vào cuộc vận động PCTH của thuốc lá; thực hiện không hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với UBND các cấp vận động nhân dân không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng dân cư, trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, cuộc vui gia đình…

Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Quỹ PCTH thuốc lá-Bộ Y tế (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;
- Hội, đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Đài PTTH PY, Báo PY;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Chánh, PVP.UBND tỉnh (Ch);
- Lưu: VT,
KGVX(Ty).

KT.CHỦ TỊCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2017 phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


898

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17