Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới do tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 53/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 14/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Thái Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 25/CT-TTG NGÀY 05/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chng và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống và cai nghiện ma túy; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, giảm tỷ lệ người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, tiến tới đẩy lùi tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ công tác phòng chống và cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và liên tục của các cấp, các ngành, đoàn thtrong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa kết hợp với đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm các tội phạm về ma túy, tăng cường quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy; hỗ trợ người nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ xã hội, tạo điều kiện để họ cai nghiện thành công, tái hòa nhập cộng đồng.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chng, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/4/2017 về Chương trình phòng, chng ma túy đến năm 2020; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2017 của Chính phủ; Thông báo kết luận số 43/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy; Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA ngày 18/8/2017 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống và cai nghiện ma túy; đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, chú trọng truyền thông qua mạng xã hội về hiểm họa ma túy, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống và cai nghiện ma túy; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống và cai nghiện ma túy; nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chng và cai nghiện ma túy.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp các ngành. Xác định rõ công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội; tập trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm cung, giảm cu, giảm tác hại; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để bảo đảm cho công tác phòng, chng và cai nghiện ma túy.

4. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống và cai nghiện ma túy theo hướng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tăng cường công tác phòng ngừa, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyn, giảm cai nghiện bắt buộc.

5. Tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến và địa bàn trọng điểm, xóa bỏ các điểm nóng về mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, trồng cây có chất ma túy. Đẩy mạnh hoạt động điều tra, phát hiện, kịp thời bt giữ và truy tố, xét xử nghiêm các tội phạm về ma túy... Rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ người sử dụng, người nghiện ma túy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 09/3/2015 của Ủy ban nhân dân tnh. Đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: Cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng Methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có tại địa phương. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện; áp dụng các bài thuc và phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy an toàn, hiệu quả, đặc biệt là điều trị các rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cai nghiện ma túy, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hệ thống văn bản nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác cai nghiện ma túy; đề xuất các chính sách nhằm khuyến khích các t chc, cá nhân tham gia đầu tư mở các cơ sở cai nghiện tư nhân.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, phân loại, quản lý cht chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu người cai nghiện ma túy vào hệ thống quản lý.

- Hướng dẫn huyện, thành phố, cơ sở điều trị nghiện ma túy tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác điều trị nghiện ma túy. Đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: Cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng Methadone và kết ni các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có tại địa phương. Đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện, giảm cai nghiện bắt buộc.

- Tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy có hiệu quả; đẩy mạnh việc điều trị thay thế bằng Methadone cho người nghiện ma túy dạng thuốc phiện trong cơ sở cai nghiện ma túy và có kiểm soát.

- Chỉ đạo Trung tâm Cai nghiện ma túy và chăm sóc đối tượng xã hội tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, điều trị nghiện ma túy cho các học viên cai nghiện tại Trung tâm; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình dịch vụ điều trị nghiện ma túy; phối hợp cơ quan y tế nghiên cu áp dụng các bài thuốc và phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy an toàn, hiệu quả, đặc biệt là điều trị các ri loạn do sử dụng ma túy tổng hợp.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, tham mưu Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chng ma túy đến năm 2020 theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra khám phá các vụ mua bán, vận chuyn, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; triệt xóa các đường dây, tụ đim, đim phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy; kiên quyết không để hình thành mới các tụ điểm, điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ điều tra phục vụ công tác truy t, xét xử các vụ án, nht là các vụ án trọng đim, dư luận xã hội quan tâm.

- Thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng ma túy; phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan trong việc quản lý người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng.

- Hướng dẫn thống nhất việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn và đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp trong việc truy tìm đối tượng bỏ trn và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, đồng thời tổ chức đào tạo, hướng dẫn việc sử dụng công cụ hỗ trợ và nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), chú trọng công tác phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống và cai nghiện ma túy; thường xuyên sơ kết, đánh giá hiệu quả các phong trào, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống và cai nghiện ma túy.

- Triển khai Chương trình điều trị Methadone cho phạm nhân trong trại tạm giam và có kiểm soát theo chỉ đạo của Chính phủ.

3. Sở Y tế

Nghiên cứu, ứng dụng các bài thuốc, phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy an toàn, hiệu quả, đặc biệt là điều trị các rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thn mới.

Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế tại các cơ sở cai nghiện về chn đoán và điều trị ma túy; chú trọng đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; cán bộ làm công tác điều trị ct cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình điều trị thay thế bằng thuc Methadone cho người nghiện ma túy dạng thuc phiện ở ngoài cộng đồng và có kiểm soát trên địa bàn tỉnh; đng thời hàng năm có đánh giá kết quả điều trị và đề xuất các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuc hướng thn và tiền chất trong điều chế, sản xuất thuốc tân dược trên địa bàn tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, cảng biển. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động cai nghiện, giải quyết các vấn đề xã hội sau cai thuộc địa bàn khu vực biên giới.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; tăng cường chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng và phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội trong việc tuyên truyền công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng đquảng cáo, dụ d thanh thiếu niên sử dụng ma túy.

Chủ động định hướng người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, Internet truyền tải các thông điệp về phòng, chống ma túy, ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy trái phép trên mạng Internet.

7. S Văn hóa, Thể thao và du lịch

Chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền phòng, chống và cai nghiện ma túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thdục ththao và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cung cấp và cập nhật nội dung, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấm trồng cây có chứa chất ma túy, cách nhận biết và tố giác người trồng, buôn bán cây có chứa chất ma túy; hướng dẫn, hỗ trợ trồng các cây phù hợp với điều kiện tự nhiên, có giá trị kinh tế, n định đời sống của nhân dân.

9. Sở Công Thương

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh tiền chất theo quy định hiện hành; theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, sử dụng các hóa chất là tiền chất trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Tài chính

Phối hợp Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tham mưu phân bổ, kinh phí hàng năm phục vụ công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy địa phương giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thng trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch.

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án phòng, chống và cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020, phù hợp khả năng cân đi của ngân sách tỉnh và Trung ương.

Tăng cường, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác phục vụ cho công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên

Chủ động lồng ghép các nội dung, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện chính sách về phòng, chống và cai nghiện ma túy; đặc biệt, chú trọng việc tuyên truyền vận động người dân tgiác tội phạm về ma túy, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện và phối hợp quản lý sau cai nghiện, giúp họ từ bỏ ma túy, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn; bố trí nguồn lực, bổ sung ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

- Tăng cường công tác phòng, chống ma túy, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng ma túy, người sau cai nghiện ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý; nâng cao năng lực hệ thống phòng, chống tệ nạn xã hội của địa phương đđẩy mạnh thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện tại cộng đồng; bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ những người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người hoàn thành chương trình cai nghiện tự nguyện về học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động TBXH;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành có liên quan;
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


238
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145