Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 49/KH-UBND 2017 nâng cao đời sống tinh thần công nhân Cà Mau 2017 2020

Số hiệu: 49/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 13/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/KH-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT) tăng cường xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, thúc đẩy hoạt động thường xuyên, hiệu quả, tạo điều kiện cho công nhân ở các KCN, KKT tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

2. Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; xây dựng đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) có đời sống văn hóa, lối sống tác phong làm việc công nghiệp, lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia xây dựng đời sống văn hóa công nhân trên cơ sở thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp; phát huy vai trò chủ thể của công nhân; sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, sự tham gia đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa của chủ Doanh nghiệp; hướng dẫn, tạo điều kiện của các ngành, đoàn thể.

4. Tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân phù hợp với tính chất, đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp và điều kiện ở từng nơi; gắn xây dựng đi sống văn hóa với giải quyết những nhu cầu chính đáng của công nhân.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 52-CT/TW

- Tổ chức tuyên truyền cho CNLĐ và người sử dụng lao động về Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Phương pháp thực hiện: Ban hành văn bản chỉ đạo, lồng ghép triển khai tại các cuộc họp, hội nghị và các hình thức phù hợp khác; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức thực hiện:

+ Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan chỉ đạo, phổ biến quán triệt trong nội bộ ngành, đơn vị.

+ Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi: Xây dựng các chuyên mục về đời sống văn hóa tinh thần CNLĐ.

+ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tuyên truyền trên bản tin Công đoàn tỉnh; hệ thống panô, áp phích tại các KCN, KKT; bản tin, loa phát thanh nội bộ của doanh nghiệp. Trang bị các tài liệu cho công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp.

+ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền cho CNLĐ và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp và tại các khu nhà trọ về tầm quan trọng của việc hiu biết pháp luật về văn hóa, nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp cho CNLĐ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 31/12/2017.

2. Triển khai khảo sát đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ

- Đơn vị chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban ngành có liên quan, các doanh nghiệp.

- Nội dung thực hiện: Tổ chức các đợt khảo sát đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh, khu lưu trú (phiếu hỏi, phiếu điều tra theo mẫu, phỏng vấn), các cuộc làm việc hoặc lấy ý kiến trao đổi, góp ý của lãnh đạo địa phương, giám đốc các doanh nghiệp về nhu cầu xây dựng đi sống văn hóa của CNLĐ.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết tháng 6/2018.

3. Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau.

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các doanh nghiệp trong các KCN, KKT.

- Nội dung thực hiện:

+ Rà soát quy hoạch trong các KCN, KKT, bổ sung quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa cho công nhân để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

+ Xây dựng các nhà văn hóa thể thao, các khu vui chơi giải trí cho công nhân lao động KCN, KKT; đến năm 2020 có từ 02 đến 03 Trung tâm Văn hóa - Thể thao trong các KCN, KKT, ở các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

+ Các KCN, KKT phải có quy hoạch phát triển các thiết chế văn hóa thể thao; vận động các doanh nghiệp xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao phục vụ công nhân tại doanh nghiệp.

+ Mở rộng các nhà văn hóa, khu thể thao ấp, khóm, nơi có đông CNLĐ cư trú để công nhân được sinh hoạt, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại nơi cư trú.

+ Tiếp tục xây dựng nhà ở công nhân trong các KCN, KKT; phát triển mô hình “Nhà trọ công nhân văn hóa”, câu lạc bộ, nhóm sinh hoạt của công nhân trong khu nhà trọ.

+ Quy hoạch khu đất ở cho công nhân lao động để xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”, đồng thời xây dựng các thiết chế văn hóa nơi có đông công nhân lao động.

- Giải pháp thực hiện:

+ Phối hợp với Liên đoàn Lao động tnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân tại các KCN, KKT; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh khảo sát đánh giá tình hình đời sống văn hóa tinh thần của người lao động trong các KCN, KKT.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, xã hội phục vụ công nhân làm việc ở các KCN, KKT của tỉnh.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn vốn để xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2017 - 2020 khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký xây dựng mô hình thí điểm Trung tâm Văn hóa - Thể thao cho công nhân để nhân rộng.

+ Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa của công nhân; đóng góp kinh phí để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CNLĐ.

+ Xây dựng mô hình thí điểm và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân trong giai đoạn 2017 - 2020 theo quy hoạch.

+ Đề xuất cơ chế, chính sách huy động các nguồn kinh phí để xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

+ Tổ chức rà soát bổ sung cơ sở vật chất của thiết chế văn hóa trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ khi ban hành Kế hoạch đến hết năm 2020.

4. Phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho CNLĐ

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các doanh nghiệp trong các KCN, KKT.

- Nội dung và giải pháp thực hiện:

+ Xây dựng phát triển phong trào văn hóa quần chúng; phong trào “Công nhân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; định kỳ hằng năm tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng; thi đấu các môn thể thao, hội thao CNLĐ; xây dựng và phát triển các phong trào “Nghe công nhân hát, hát cho công nhân nghe”, xây dựng các đội văn nghệ biểu diễn lưu động phục vụ CNLĐ tại các doanh nghiệp.

+ Hướng dẫn triển khai tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; phối hợp hỗ trợ đtổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao phục vụ công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

+ Phát triển mô hình “Tổ tự quản” khu nhà trọ công nhân cùng với việc tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ công nhân lao động ngoài giờ làm việc tại các khu nhà trọ.

+ Phát triển, duy trì sinh hoạt nhóm công nhân nòng cốt trong khu nhà trọ, tổ chức sinh hoạt nhóm để tiếp nhận thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách đối với người lao động, tư vấn, giải đáp những thắc mắc, đề xuất của CNLĐ.

- Thời gian thực hiện: Từ khi Kế hoạch ban hành đến hết năm 2020.

5. Hướng dẫn đăng ký và công nhận doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa”

- Đơn vị chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Nội dung thực hiện:

+ Hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp với chủ doanh nghiệp, triển khai để các doanh nghiệp tích cực đăng ký và thực hiện đạt chuẩn văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa và tác phong công nghiệp trong công nhân.

+ Tổ chức bình xét công nhận doanh nghiệp văn hóa, tôn vinh khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Giải pháp thực hiện:

+ Tiếp tục tuyên truyền, triển khai các văn bản hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Chỉ đạo Công đoàn các KCN, KKT tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các KCN, KKT; chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc, việc đăng ký và thực hiện danh hiệu doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân

- Đơn vị chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Nội dung thực hiện:

+ Tăng cường tuyên truyền, tập huấn chính sách pháp luật để trang bị kiến thức cho CNLĐ có lập trường tư tưởng vững vàng; có ý chí vượt khó vươn lên, lập thân, lập nghiệp. Nếp sống lành mạnh, tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; không mắc các tệ nạn xã hội. Chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy, quy định của doanh nghiệp và quy định của địa phương nơi cư trú.

+ Triển khai có hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm đến với công nhân, tạo điều kiện khuyến khích CNLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, kỷ luật, năng suất, chất lượng, hiệu quả.

+ Xây dựng chương trình truyền hình, truyền thanh văn hóa công nhân; thực hiện các phóng sự chuyên sâu về một số hoạt động như: Việc đọc sách, báo của công nhân lao động trong KCN, KKT, các hoạt động giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho CNLĐ.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

7. Tổ chức giải thưởng toàn tỉnh về “Văn hóa doanh nghiệp” nhằm tôn vinh, cổ vũ các cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa công nhân, bao gồm: “Doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc”, “Doanh nghiệp vì người lao động” về xây dựng đời sống văn hóa; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu, xuất sắc

- Đơn vị chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Triển khai thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong KCN, KKT

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

- Nội dung thực hiện:

+ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động và người sử dụng lao động trong KCN, KKT.

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các giải pháp xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ các doanh nghiệp trong các doanh nghiệp.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các doanh nghiệp.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, lạm dụng rượu bia và hành vi có hại cho sức khỏe trong cộng đồng công nhân lao động.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao, hằng năm các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh được phân công chủ trì thực hiện các nội dung của Kế hoạch, có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và bố trí vào dự toán ngân sách hằng năm của các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

2. Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch ở các địa phương huyện, thành phố do ngân sách địa phương bố trí.

3. Huy động các nguồn lực xã hội, sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hp pháp khác để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CNLĐ.

4. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải có trách nhiệm đóng góp để xây dựng các thiết chế văn hóa cho công nhân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, cùng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh giúp cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hàng năm phân bổ ngân sách thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch này; hướng dẫn việc xây dựng dự toán kinh phí và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch.

3. Các đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể đã được quy định trong Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai, tổng hợp kết quả định kỳ báo cáo 6 tháng trước ngày 15 tháng 6 và báo cáo năm trước ngày 30 tháng 11 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Đài PT-TH Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi;
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- Phòng: TH, KGVX (VIC);
- Lưu: VT, VXT23, Tu44/6.

KT. CHTỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 49/KH-UBND ngày 13/06/2017 nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.340

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!