Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 476/KH-UBND 2018 Bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Bắc Kạn

Số hiệu: 476/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 06/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 476/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ VÀ THỰC HIỆN XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Thực hiện Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ban hành Bộ tiêu chí và thực hiện xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Để làm cơ sở đánh giá, tổ chức triển khai mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân với sự hỗ trợ có hiệu quả của nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân.

- Xây dựng nông thôn mới có kinh tế hộ gia đình phát triển; kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của người dân; cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp hài hòa; giữ gìn, phát huy vẻ đẹp, yên bình của làng quê truyền thống.

- An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; các giá trị truyền thống được giữ gìn và phát huy; ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được nâng cao; nhân dân đồng thuận và hài lòng.

2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và các hội đoàn thể ở thôn, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới để xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, có kinh tế, xã hội phát triển, an ninh trật tự được đảm bảo, đáp ứng nguyện vọng của người dân.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đánh giá đúng thực trạng, có phương án chi tiết xây dựng khu dân cư, có lộ trình, giải pháp cụ thể để hoàn thành từng nội dung của Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phương án phải được nhân dân tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý và được UBND xã thống nhất, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Triển khai thực hiện tại các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Nội dung và lộ trình thực hiện

a. Bước 1: Xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

- Nội dung công việc:

+ Thành lập tổ soạn thảo Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Khảo sát thực trạng khu dân cư.

+ Xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí, xin ý kiến các đơn vị liên quan.

+ Tổ chức đi thực tế, học hỏi kinh nghiệm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại tỉnh bạn.

+ Hoàn thiện Bộ tiêu chí trình UBND tỉnh ban hành.

+ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí, trình UBND tỉnh ban hành.

- Phân công thực hiện: Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí. Các Sở, ngành liên quan cử cán bộ tham gia tổ soạn thảo và xây dựng hướng dẫn Bộ tiêu chí theo chỉ tiêu, tiêu chí phụ trách.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11- 12/2018.

b. Bước 2: Xây dựng kế hoạch triển khai mô hình khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Nội dung công việc:

+ Rà soát thực trạng tại các xã, khu dân cư.

+ UBND các huyện, thành phố, UBND các xã đề xuất, lựa chọn khu dân cư để tổ chức triển khai thực hiện khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Xem xét lựa chọn địa bàn tổ chức triển khai thực hiện mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020.

- Phân công thực hiện:

+ Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan lựa chọn địa bàn thí điểm và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu;

+ Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, dự kiến nguồn kinh phí thực hiện mô hình.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01- 02 năm 2019.

c. Bước 3: Công tác chuẩn bị, hội nghị, tập huấn triển khai xây dựng mô hình

- Phân công thực hiện: Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền, tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cho cán bộ, đại diện hộ gia đình.

- Thời gian: Thực hiện tháng 3 và quý 11/2019.

d. Bước 4: Triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch được duyệt.

- Phân công thực hiện:

+ UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng các mô hình trên địa bàn theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt;

+ Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2019 và năm 2020.

đ. Bước 5: Tổng kết, đánh giá hoàn thiện mô hình và xây dựng kế hoạch phổ biến, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

e. Bước 6: Triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh

Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 -2025.

Trên đây là Kế hoạch Ban hành Bộ tiêu chí và thực hiện xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-20207.

 


Nơi nhận:
- Gửi bản giấy:
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Sở KHĐT; Sở Tài chính;
- Văn phòng Điều phối XD NTM và GN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP (Ô. Thất);
- Lưu VT, Hoàn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 476/KH-UBND ngày 06/11/2018 về Bộ tiêu chí và thực hiện xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


672

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!