Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4708/KH-UBND năm 2018 về sắp xếp, sáp nhập tổng thể các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ nay đến năm 2019

Số hiệu: 4708/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 18/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4708/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

SẮP XẾP, SÁP NHẬP TỔNG THỂ CÁC KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2019

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 09/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án tổng thể sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đến năm 2019;

UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập tổng thể các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đến năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Nhằm kiện toàn tổng thể các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đảm bảo hợp lý về tiêu chuẩn, tổ chức, số lượng; thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm số lượng thôn, tổ dân phố tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

1.2. Đến năm 2019 hoàn thành sắp xếp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ dân theo quy định. Kiện toàn tổ chức người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư sau khi sắp xếp, sáp nhập tinh gọn, thực hiện tốt chức năng của tổ chức tự quản ở khu dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

2. Yêu cầu

2.1. Quá trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập khu dân cư phải đảm bảo về thời gian nhưng có bước đi thích hợp, nơi nào thuận lợi thì tiến hành làm trước. Nội dung Đề án sắp xếp phải đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng dân cư tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, đảm bảo ổn định bền vững về an ninh trật tự trong triển khai thực hiện và trong hoạt động của khu dân cư sau khi sáp nhập.

2.2. Sắp xếp, sáp nhập khu dân cư không làm thay đổi địa giới hành chính của cấp xã. Khu dân cư được sáp nhập có vị trí liền kề, thuận tiện trong đi lại của nhân dân. Trường hợp địa hình chia cắt, có thể điều chỉnh, chia tách một khu dân cư để sáp nhập vào các khu dân cư khác để khu dân cư sau khi sáp nhập đảm bảo thuận tiện cho hoạt động sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.

2.3. Các khu dân cư sáp nhập phải có dân cư tương đồng về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, thuận tiện trong việc xây dựng và thực hiện quy chế, hương ước, quy ước của khu dân cư.

2.4. Chỉ thực hiện việc sáp nhập 1 lần các khu dân cư để thành lập khu dân cư mới. Không thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập khu dân cư nằm hoàn toàn biệt lập hoặc khu dân cư có đặc trưng về tín ngưỡng, tôn giáo mà nếu sáp nhập với khu dân cư khác sẽ gây xáo trộn, khó khăn lớn trong thực hiện được các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

2.5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị để vận động nhân dân nhận thức rõ về chủ trương tinh gọn về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao tính thuyết phục trong việc sáp nhập các khu dân cư, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN SẮP XẾP, SÁP NHẬP KHU DÂN CƯ

1. Các khu dân cư thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập

Các khu dân cư đạt dưới 50% tiêu chuẩn về số hộ dân quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phải thực hiện sắp xếp, sáp nhập với khu dân cư liền kề, cụ thể:

- Khu thuộc phường, thị trấn đồng bằng: Có số hộ dân < 250 hộ (nhỏ hơn).

- Khu thuộc xã đồng bằng: Có số hộ dân < 200 hộ.

- Khu thuộc thị trấn miền núi: Có số hộ dân < 150 hộ.

- Khu thuộc xã miền núi, vùng cao: Có số hộ dân < 100 hộ.

2. Tiêu chuẩn để thành lập khu dân cư mới sau sắp xếp, sáp nhập

Khu dân cư mới được thành lập sau sáp nhập phải đảm bảo có số hộ dân cư đạt từ 50% trở lên so với tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BNV, cụ thể:

- Khu thuộc phường, thị trấn đồng bằng: Có số hộ dân ≥ 250 hộ (lớn hơn hoặc bằng);

- Khu thuộc xã đồng bằng: Có số hộ dân ≥ 200 hộ;

- Khu thuộc thị trấn miền núi: Có số hộ dân ≥ 150 hộ;

- Khu thuộc xã miền núi, vùng cao: Có số hộ dân ≥ 100 hộ.

3. Lộ trình thực hiện

3.1. Lộ trình chung triển khai thực hiện

+ Năm 2018:

- UBND xã, phường, thị trấn xây dựng Đề án sáp nhập, thành lập khu dân cư mới (có Đề án riêng đối với mỗi khu thành lập mới); tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ về chủ trương sắp xếp, sáp nhập khu dân cư, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân khi tiến hành triển khai thực hiện; hoàn thành trong tháng 11 năm 2018.

- Các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các khu dân cư tiến hành lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân của các khu dân cư tiến hành sáp nhập; hoàn thành trong tháng 12 năm 2018.

+ Năm 2019:

- UBND cấp xã trình HĐND cấp xã thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư; hoàn thành trong tháng 3 năm 2019.

- UBND các huyện, thành, thị xây dựng Đề án tổng thể việc sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp); hoàn thành trong tháng 5 năm 2019.

- Sở Nội vụ thẩm định, xây dựng Đề án tổng thể việc sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua Đề án tổng thể sáp nhập các khu dân cư; hoàn thành trong tháng 7 năm 2019.

- UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiện toàn xong tổ chức ở các khu dân cư sau khi sáp nhập. Khu dân cư mới được thành lập đi vào hoạt động ổn đinh; hoàn thành trong tháng 9 năm 2019.

3.2. Đối với địa phương đã triển khai thực hiện

Trường hợp địa phương đã xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân và HĐND cấp xã đã nghị quyết thông qua thì thực hiện lộ trình:

- UBND cấp huyện xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp); hoàn thành trong tháng 11 năm 2018.

- Sở Nội vụ thẩm định, xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết vào cuối năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị trong việc xây dựng Đề án sáp nhập các khu dân cư; hướng dẫn quy trình, thủ tục trình đề án đến cấp có thẩm quyền theo quy định. Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời chỉ đạo khắc phục.

2. Các sở, ngành của tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền việc thực hiện chủ trương sắp xếp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2019.

- Các sở, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp UBND các huyện, thành, thị để tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

3. UBND các huyện, thành, thị

- Căn cứ Kế hoạch này, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Đề án triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn bố trí, sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư sau khi sáp nhập, đặc biệt là chức danh Trưởng khu dân cư đảm bảo uy tín và đồng thuận cao của nhân dân trong khu.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện chủ trương sáp nhập khu dân cư từ nay đến năm 2019. Phối hợp chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí Chi hội trưởng đoàn thể tại các khu dân cư sau khi sáp nhập.

Trên đây là Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2019; các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu đã đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4708/KH-UBND ngày 18/10/2018 về sắp xếp, sáp nhập tổng thể các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ nay đến năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


805

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251