Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 41/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 22/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 41/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được xác định trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Bám sát các nội dung Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (sau đây viết gọn là Nghị định số 81/2019/NĐ-CP) và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện đảm bảo, phù hợp với tình hình thực tế.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Nội dung

a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP; các thông tin, văn bản có liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và hoạt động phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

b) Rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Nghị định;

c) Nâng cao trình độ, năng lực cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; huấn luyện, diễn tập phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả của hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP; các thông tin, văn bản có liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và hoạt động phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Tiếp nhận, kết nối với trang thông tin điện tử trên cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng và đường dây nóng của Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện việc tiếp nhận và trao đổi thông tin về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Xây dựng phương án phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phương án ứng phó, khắc phục hậu quả của việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong huấn luyện và diễn tập ở các cấp.

Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Thanh tra, kiểm tra về triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2022.

- Điều tra hoạt động vi phạm, các tội phạm về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm

2.2. Xây dựng các văn bản

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát tác nhân sinh học, hóa học, vật liệu phóng xạ, hạt nhân và thiết bị, hệ thống phát tán khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế; Công an tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

- Bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Thực hiện đánh giá sơ kết việc thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP và đánh giá rủi ro trên địa bàn tỉnh về phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: 05 năm/01 lần.

2.3. Chi đầu tư phát triển

Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng; mua sắm, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác huấn luyện và tổ chức hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí bảo đảm cho công tác triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách.

2. Kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và các văn bản có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

2. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC (Ch).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 41/KH-UBND ngày 22/04/2020 thực hiện Nghị định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


221

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253