Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4091/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 07/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4091/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03-NQ/TU NGÀY 19/10/2016 CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI QUẢNG NGÃI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngày 21/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi (sau đây gọi là Nghị quyết 03) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững tại Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 (Sau đây gọi là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03).

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 03 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03 tại các cấp, các ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Tăng cường chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững theo đúng Nghị quyết 03; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03.

2. Yêu cầu

a) Đánh giá chính xác, cụ thể, sát thực tiễn tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 03 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03 tại một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.

b) Xác định rõ nhiệm vụ, các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03 tại sở, ngành, địa phương, đề xuất các giải pháp xử lý và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong thời gian tới.

c) Việc kiểm tra được tiến hành công khai, minh bạch, có nội dung và lịch trình cụ thể; có sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương có liên quan trong thực hiện kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

a) Việc chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 03 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03

- Công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 03;

- Việc xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động Nghị quyết 03 và kế hoạch chi tiết triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03

b) Kết quả tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 03 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03 trong 6 tháng đầu năm 2017

- Xây dựng, phát triển toàn diện con người Quảng Ngãi về đức, trí, thể, mỹ đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

- Xây dựng văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa.

- Phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường dịch vụ, sản phẩm văn hóa.

- Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Việc bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện Kế hoạch

- Việc chấp hành chế độ báo cáo của các sở, ngành, địa phương;

c) Đánh giá

- Ưu điểm

- Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

d) Nhiệm vụ, giải pháp triển khai 6 tháng cuối năm 2017

e) Kiến nghị, đề xuất

2. Đối tượng kiểm tra

a) Các sở, ngành: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện (kiểm tra tại 01 UBND xã/phường do UBND huyện/thành phchọn và kiểm tra tại UBND huyện/thành ph):

Ba Tơ, Nghĩa Hành, Thành phố Quảng Ngãi.

III. THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Thành phần

a) Đoàn kiểm tra của tỉnh

- Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn.

- Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo các Sở ngành: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Văn nghệ; Phòng KGVX - Văn phòng UBND tỉnh, phòng Quản lý văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Phóng viên Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (đưa tin và truyền thông việc triển khai thực hiện Nghị quyết).

b) Thành phần làm việc tại các sở, ngành

- Tập thể Ban Lãnh đạo;

- Trưởngc phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc (do Lãnh đạo cơ quan mi)

c) Thành phần làm việc tại các huyện, thành phố

- Mời lãnh đạo Huyện ủy/Thành ủy;

- Chủ tịch và Phó Chtịch phụ trách khối khoa giáo - văn xã;

- Trưởng các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc (do UBND huyện/thành phố mời).

2. Địa điểm, thời gian kiểm tra

a) Kiểm tra tại các huyện, thành phố:

+ Buổi sáng, bắt đầu lúc 8h00 tại trụ sở UBND 01 xã/phường thuộc huyện/thành phố

+ Buổi chiều, bắt đầu lúc 14h00 tại trụ sở UBND huyện/thành phố.

- Ngày 08/8/2017: Kiểm tra tại huyện Ba Tơ:

- Ngày 11/08/2017: Kiểm tra tại huyện Nghĩa Hành

- Ngày 15/08/2017: Kiểm tra tại thành phố Quảng Ngãi

b) Kiểm tra tại các Sở, ngành:

-Ngày 18/08/2017:

+ Buổi sáng, bắt đầu lúc 7h30 tại Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Buổi chiều, bắt đầu lúc 14h00 tại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi quản lý của sở, ngành và địa phương mình chủ động chuẩn bị báo cáo, photo tài liệu phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo nội dung Kế hoạch này và theo yêu cầu tại Công văn số 3327/UBND-KGVX ngày 06/6/2017 về báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 việc triển khai thực hiện Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 21/02/2017.

2. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện tổ chức thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy trong năm 2017. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

(Kế hoạch này thay thế cho Giấy mời)./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo công tác TTĐN;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCPVP (KGVX), các phòng Ng/c, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt452).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4091/KH-UBND ngày 07/07/2017 kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.292

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86