Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4087/KH-UBND năm 2016 tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 4087/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 06/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4087/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TIẾP NHẬN VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 19/01/2016 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về trin khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; Quyết định s1057/QĐ-LĐTBXH ngày 12/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020. Nhằm tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống tội phạm mua bán người và thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tạo các điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, y tế, giáo dục, học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

- Phát huy tối đa sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, góp phần đảm bảo cho nạn nhân bị mua bán khi trở về có cơ hội tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản, hòa nhập với cộng đồng.

2. Mc tiêu c thể:

- 100% cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn được tập huấn về nghiệp vụ trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- 100% các trường hp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục để xác minh, xác định nạn nhân theo quy định của pháp luật.

- 100% các trường hợp là người bị mua bán trở về đã được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xác định được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và được cung cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước khi có yêu cu.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đưa công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về vào các văn bản chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế, ổn định xã hội của địa phương. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kim tra thực hiện và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyn, vận động đội ngũ lãnh đạo của Đảng ở các cấp và Đảng viên tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

2. Tchức các chiến dịch tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội; tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn cho đội ngũ cộng tác viên truyền thông trong công tác phòng, chống mua bán người.

3. Thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin theo nguyện vọng của nạn nhân và áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong trường hp nạn nhân bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại theo quy định của pháp luật.

4. Tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân: Hỗ trợ y tế, hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ giúp pháp lý miễn phí... đảm bảo hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; nâng chất lượng hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy trình tiếp nhận và hỗ trợ để thống nhất hoạt động chuyển tuyến nạn nhân trong toàn tỉnh; kết nối thông tin với các tỉnh bạn trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân. Đồng thời thống kê, cập nhật danh sách và lập hồ sơ quản lý nạn nhân bị mua bán trở về để tư vấn, xác định nhu cầu, trình độ, hoàn cảnh gia đình để có kế hoạch trợ giúp thích hp.

5. Huy động sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng trong hỗ trợ, giúp đỡ người bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng thông qua các mô hình hỗ trợ vay vốn tín dụng; huy động nhiều nguồn lực xã hội sẵn có để đầu tư phát trin kinh tế - xã hội tại địa phương, hỗ trợ dạy nghề và lồng ghép với chương trình “Xóa đói giảm nghèo” tạo điều kiện cho nhiều lao động có việc làm, ổn định cuộc sng hạn chế rủi ro trở thành nạn nhân của bọn tội phạm mua bán người vì mục đích di cư tìm việc.

6. Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp trong phòng, chống mua bán người với các tỉnh, thành phố nhằm trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc mua bán người, giải cứu và hồi hương nạn nhân, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mua bán người.

7. Đảm bảo cơ sở vật chất để tiếp nhận và thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu cho người bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm của các Sở, ban ngành và các địa phương theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước; lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình khác của Trung ương. Huy động các nguồn lực xã hi; hp tác quốc tế và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm tng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán trở về được xác minh. Phối hp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê danh sách nạn nhân có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, giới thiệu việc làm để ổn định cuộc sống; điều tra thống kê, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình nạn nhân bị mua bán trở về.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, huy động các nguồn lực tài trợ từ cá nhân, tổ chức trong, ngoài nước về lĩnh vực tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân theo quy định; Phối hợp với cơ quan Công an, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc tiếp nhận nạn nhân được trao trả qua cửa khẩu biên giới.

- Hướng dẫn Trung tâm Công tác xã hội và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành chức năng tchức tt việc tiếp nhận những nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về, hỗ trợ, dạy nghề, dạy văn hóa giúp họ sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

- Phối hp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống mua bán người; vận động người dân thực hiện tốt việc di cư, kết hôn với người nước ngoài và đi làm ăn xa an toàn.

- Lập kế hoạch kinh phí phối hợp thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ người bị mua bán trvề theo chức năng và sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.

2. Công an tỉnh:

- Giải cứu, bảo vệ nạn nhân, điều tra, xác minh nạn nhân tự trở về; chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban ngành liên quan tổ chức tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu đquản lý nạn nhân. Chỉ đạo Công an ở cơ sở phối hợp với chính quyền trong việc xác minh, xác định nạn nhân; cấp giấy xác nhận cho nạn nhân theo quy định.

- Tổ chức điều tra, triệt phá các đường dây tổ chức mua bán người; thống kê số nạn nhân bị mua bán phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội) để thực hiện tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán theo quy định.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan và cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phòng, chống tội phạm mua bán người.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tiếp nhận nạn nhân do nước ngoài trao trả tại cửa khẩu theo thỏa thuận song phương hoặc thông qua đường ngoại giao.

- Xác minh đối với những thông tin về nạn nhân được giải cứu hoặc nạn nhân tự trở về qua biên giới mà không do nước ngoài trao trả và bàn giao nạn nhân cho các ngành chức năng để thực hiện các bước tiếp theo trong việc tiếp nhận, phân loại, hỗ trợ trước khi nạn nhân trở về gia đình.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan trong việc ngăn chặn, triệt phá các ổ nhóm, đường dây mua bán người; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới biển, phòng ngừa, tội phạm qua lại hoạt động và tiếp nhận nạn nhân qua cửa khẩu biên giới.

4. S Tư pháp: Trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn cách thức đăng ký các loại giấy tờ về hộ tịch bị mất.

5. S Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương hỗ trợ việc khám, chữa bệnh ban đầu tại điểm tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ y tế cho nạn nhân bị mua bán trở về.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh btrí vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia do Trung ương hỗ trợ.

7. Sở Tài chính: Hàng năm, căn cứ vào dự toán kinh phí thực hiện tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ để đơn vị thực hiện. Hướng dẫn công tác thanh quyết toán tài chính hàng năm.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tạo điều kiện thuận lợi để học sinh là nạn nhân học văn hóa, học nghề để hòa nhập cộng đồng.

9. y ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở nội dung tại Kế hoạch này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) và kế hoạch hàng năm về phòng, chống mua bán người; lồng ghép công tác phòng, chống mua bán người vào các chương trình an sinh xã hội của địa phương như kế hoạch giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất cho nạn nhân để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người tại địa phương.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong hệ thống chính trị của địa phương về phòng, chống mua bán người bằng nhiều hình thức phù hp góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa và tố giác tội phạm trong nhân dân trên địa bàn.

10. Đ nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn th:

- Tham gia giám sát thực hiện kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư trong việc phòng, chống mua bán người.

- Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại địa phương nơi nạn nhân cư trú; tổ chức cho chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt hội; giúp đỡ cho vay vốn tín chấp từ các nguồn vốn sẵn có ở địa phương, đặc biệt là từ nguồn vốn giúp phụ nữ nghèo; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ nữ và cộng đồng.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các ngành, các địa phương. Định kỳ, trước ngày 30/11 hàng năm, tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện các nội dung Kế hoạch này. Chủ trì phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua phòng, Phòng chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH, Cục PCTNXH;
- Thường trực tỉnh
ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Các s
, ngành, địa phương theo mục IV;
- CT.UBND, PCT
UBND tnh Lê Văn Bình;
- VP
UB: CVP, PVP (HTMN);
- Lưu: VT, KGVX, NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4087/KH-UBND năm 2016 tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


826

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32