Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4014/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 15/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4014/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA (GIAI ĐOẠN 2017-2021)

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về lãnh đạo nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ địa phương năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); trong xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy (PCCC). Đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

2. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Chủ động trong công tác phòng ngừa, khi có cháy, nổ, tai nạn xảy ra, xử lý có hiệu quả ngay từ ban đầu, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản.

3. Củng cố, kiện toàn, thành lập lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành và đầu tư trang bị trang phục, phương tiện chữa cháy đúng theo quy định, đáp ứng yêu cầu chữa cháy theo phương châm “bn tại ch” góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC với nội dung phù hợp cho từng đối tượng, hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

5. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất khen thưởng, xét công nhận những đơn vị, cơ sở điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

a) Nội dung tuyên truyền

- Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong giai đoạn hiện nay, làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đối với công tác PCCC&CNCH.

- Tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật PCCC, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy như: Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

- Các khuyến cáo, các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, phương tiện giao thông cơ giới, công trình nhà cao tầng, nhà khung thép, mái tôn, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại các trụ sở, văn phòng làm việc, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư, nơi tập trung đông người, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy.

- Kiến thức, kỹ năng xử lý khi có cháy, nổ, tai nạn xảy ra, kỹ năng sơ cứu người bị nạn, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy...

- Thông tin tình hình cháy, nổ xảy ra trong nước và ở địa phương, nguyên nhân, thiệt hại, hậu quả của cháy, nổ ảnh hưởng đến an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng phóng sự, đưa tin, bài về các hoạt động PCCC&CNCH; thực trạng công tác PCCC, những nguy cơ, nguyên nhân cơ bản dễ dẫn đến cháy, nổ; các đơn vị, cơ sở điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC, hướng dẫn về trang bị, sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở, hộ gia đình.

- Thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt; gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC; công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

b) Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình.

- Tuyên truyền theo các chuyên đề phù hợp với từng đối tượng cụ thể như tiểu thương tại chợ, cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, người dân, học sinh, tổ chức tuyên truyền miệng kết hợp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH.

- Tuyên truyền bằng các hình thức băng rôn, hình ảnh, pa nô, tờ rơi, xe thông tin lưu động, tổ chức các hội thi, cuộc thi có liên quan về phòng cháy và chữa cháy...chú trọng vào các dịp Tết Nguyên đán; mùa hanh khô, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10, các dịp lễ, hội...

- Thực hiện tuyên truyền tại website của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh và website của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

a) Đối với đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm xã, phường, thị trấn).

- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (viết tắt gọn là thôn); Trưởng thôn có trách nhiệm đề xuất việc thành lập đội dân phòng và trực tiếp duy trì hoạt động của đội dân phòng tại thôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động, Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ PCCC&CNCH, bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động của đội dân phòng. Tổ chức đăng ký đạt danh hiệu đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC.

- Hàng năm chủ động đề xuất kinh phí đầu tư trang bị phương tiện, trang phục chữa cháy cho lực đội dân phòng theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành và Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành.

b) Đối với cơ sở (theo quy định của Luật PCCC) kể cả cơ sở quốc phòng hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC; thành lập đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật PCCC, ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện, trang phục chữa cháy và bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành.

c) Đối với xây dựng điển hình tiên tiến, các mô hình an toàn về PCCC.

- Các đơn vị hành chính cấp xã; các đơn vị cơ sở tổ chức rà soát, củng cố các mô hình đã được xây dựng, tiếp tục có kế hoạch, duy trì các hoạt động bảo đảm an toàn về PCCC, gắn việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng “Nông thôn mới”; thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; xây dựng, nhân rộng mô hình tổ chức, quần chúng tham gia các hoạt động PCCC ở cơ sở. Phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC và xây dựng các mô hình như: “Khu, cụm dân cư an toàn PCCC, “Nhà tôi có bình chữa cháy”, mô hình “ Chợ kiểu mẫu về PCCC”, “Chung cư an toàn PCCC”... trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng những tập thể, cá nhân, tổ chức đăng ký đạt điển hình tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy theo tiêu chuẩn điển hình tiên tiến. Thời gian đăng ký điển hình tiên tiến từ ngày 01/8 đến ngày 15/8 hàng năm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM V

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban ngành; Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý của mình. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyn, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy nhằm đẩy mạnh ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

- Xây dựng, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thường trực tại chỗ nhằm chữa cháy kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy, ngây ra, đảm bảo khả năng thường trực sẵn sàng chiến đấu và tham gia chữa cháy trên địa bàn khi có yêu cầu. Thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại ch, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

- Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh tổ chức ký kết các Quy chế đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.

- Mỗi cơ quan, sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng từ 1 đến 2 tập thể đơn vị, cơ sở, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC, tổ chức triển khai nhân rộng điển hình tiên tiến tại các đơn vị trực thuộc; phát động cán bộ nhân viên và nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy, các văn bản pháp luật quy định trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, kiến thức an toàn về phòng chống cháy, nổ.

- Thống kê số lượng các đội dân phòng, đội PCCC cơ sở đã được thành lập, tình trạng hoạt động, trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy, chế độ chính sách. Từ đó xây dựng kế hoạch hướng dẫn củng cố, thành lập mới, đảm bảo về cơ cấu, tổ chức, biên chế của các đội dân phòng, đội PCCC cơ sở theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 và Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.

2. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Tỉnh đoàn Khánh Hòa

- Chủ động phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường thời lượng của công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phát hành cẩm nang, tờ rơi để tuyên truyền đến từng hộ gia đình, người lao động; phối hợp xây dựng các tin, bài, phóng sự hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra.

- Tuyên truyền pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, kiến thức cơ bản về phòng chống cháy, nổ sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, học sinh và đoàn viên thanh niên; gắn công tác phòng cháy và chữa cháy với các hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm đối với công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Hàng năm đưa công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC, gắn với công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” để thực hiện.

- Chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn các huyện, thị, thành phố chủ động có kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC gắn với công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” đồng thời phối hợp với đơn vị Cảnh sát PCCC trên địa bàn tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn về PCCC.

4. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo đài, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng tiêu chí, nội dung chấm điểm đối với điển hình tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn, tổ chức cho các đơn vị, cơ sở đăng ký tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối vi công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC;

- Tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án xử lý các sự cố cháy, nổ, tai nạn và các tình huống phức tạp về AN-TT có huy động nhiều lực lượng tham gia sát với thực tế; định kỳ tổ chức hội thao nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cho các lực lượng PCCC trên địa bàn tỉnh; chủ trì sơ kết, tng kết công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân PCCC nhân dịp ngày toàn dân PCCC 04/10 hàng năm.

- Tham mưu cho UBND trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết “Quy định mức hỗ trợ thường xuyên và danh mục trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng” và Chính sách đối với người tham gia chữa cháy (theo Điều 35 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ) trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, các đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Cảnh sát PC&CC tỉnh) để tổng hợp báo cáo chung.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Bộ CA (A+B) (b/c);
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH-BCA (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, UBMTTQ và đoàn thể tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- LĐ VP. UBND tỉnh;
- Các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh (Cảnh sát Phòng cháy và chữa ch
áy tỉnh sao gửi Kế hoạch);
- Lưu VT, TN, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Công Thiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4014/KH-UBND ngày 15/05/2017 tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2017-2021)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.156
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39