Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3957/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 18/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3957/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GẮN VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2018 – 2020

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 (gọi tắt là Quyết định số 1557/QĐ-TTg);

Căn cứ Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020;

Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016-2020) của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2018 – 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phấn đấu đến năm 2020 đạt các mục tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định một số chỉ tiêu để tập trung lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực để phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận làm cơ sở hướng tới mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, chăm lo phát triển đồng bào dân tộc một cách toàn diện về kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, từng bước rút ngắn khoản cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng dân số, nguồn lực trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm tới.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2020; từ đó cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2018 – 2020 với những cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án phù hợp với tình hình địa phương, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống.

- Tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể nhân dân, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nắm bắt xuyên suốt quá trình triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững, có hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu chung

Xác định nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu để tập trung lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực để phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số làm cơ sở hướng tới mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2018 – 2020.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

TT

Chỉ tiêu đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Đến năm 2020

Đến năm 2025

1

Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói

1.1

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên tổng số hộ dân tộc thiểu số của tỉnh (%)

Phấn đấu bình quân giảm 3% - 4%/năm

1.2

Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi ở trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi (%)

< 25

< 20

2

Phổ cập giáo dục tiểu học

2.1

Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số nhập học đúng tuổi bậc tiểu học (%)

> 94

> 97

2.2

Tỷ lệ trẻ người dân tộc thiểu số hoàn thành chương trình tiểu học (%)

> 94

> 97

2.3

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 10 tuổi trở lên biết chữ (%)

> 92

> 98

3

Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ

3.1

Tỷ lệ mù chữ của nữ người dân tộc thiểu số (%)

≤ 20

≤ 10

3.2

Tỷ lệ học sinh nữ dân tộc thiểu số ở bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (%)

> 45

> 50

3.3

Tỷ lệ nữ là người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử HĐND cấp xã (%)

> 30

 

3.4

Tỷ lệ nữ là người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (%)

Phấn đấu tăng hoặc bằng tỷ lệ như hiện nay

4

Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em

4.1

Tỷ suất tử vong trẻ em dân tộc thiểu số dưới 1 tuổi/1.000 trẻ đẻ sống

< 19

< 15

4.2

Tỷ suất tử vong trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi/1.000 trẻ đẻ sống

< 25

< 20

5

Tăng cường sức khỏe bà mẹ

5.1

Tỷ số tử vong bà mẹ người dân tộc thiểu số/100.000 trẻ sơ sinh sống

< 25

< 20

5.2

Tỷ lệ các ca sinh của phụ nữ dân tộc thiểu số được cán bộ y tế đã qua đào tạo đỡ (%)

≥ 95

>98

5.3

Tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số được khám thai ít nhất 3 lần trong kỳ mang thai (%)

≥ 85

≥ 90

6

Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các dịch bệnh khác

6.1

Tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm dân số dân tộc thiểu số 15 - 24 tuổi (%)

≤ 0,2

≤ 0,2

6.2

Tỷ lệ bệnh nhân dân tộc thiểu số mắc sốt rét/1.000 dân

≤ 0,25

≤ 0,15

6.3

Tỷ lệ dân tộc thiểu số mắc lao/100.000 dân

≤ 90

≤ 70

7

Đảm bảo bền vững về môi trường

7.1

Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (%)

≥ 95

≥ 98

7.2

Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh (%)

≥ 75

≥ 90

3. Thời gian, đối tượng thực hiện

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.

- Đối tượng: Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong đó ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

4. Giải pháp

a) Trên cơ sở các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu như đã nêu trong kế hoạch này, các sở, ngành và các địa phương chủ động đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 của ngành và địa phương; phối hợp liên ngành từ tỉnh đến cơ sở để thực hiện đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

b) Huy động, tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ giai đoạn 2018-2020, như:

- Tổ chức lồng ghép, bố trí nguồn vốn và từng bước tăng chi ngân sách hợp lý cho chương trình, chính sách liên quan, trong đó, trọng tâm là các lĩnh vực: Giảm nghèo, an sinh xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, nước sạch và vệ sinh môi trường nhằm góp phần thực hiện và duy trì bền vững các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, các nguyên tắc, tiêu chí nhằm tập trung ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

c) Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chính sách từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

d) Đẩy mạnh công tác truyền thông phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán; ngôn ngữ dân tộc; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, thay đổi hành vi nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, nước sạch, vệ sinh, môi trường, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm, phát triển văn hóa, giáo dục, giảm nghèo bền vững.

e) Xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát một cách hiệu lực, hiệu quả và xác định rõ trách nhiệm của các bên có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc

- Là cơ quan thường trực có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số; hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

- Chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ngành liên quan và các địa phương nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hàng năm;

+ Đề xuất, đôn đốc thực hiện, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết; báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo quy định;

+ Đến hết năm 2020, tổ chức sơ kết giai đoạn 2018 - 2020 và đề ra kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

- Hàng năm, xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gắn với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2018-2020 trong dự toán ngân sách sự nghiệp của ngành tại thời điểm lập dự toán, gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 05 năm, trong đó có các chỉ tiêu cụ thể đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Ưu tiên bố trí các nguồn lực đầu tư các chính sách, chương trình, dự án có liên quan để thực hiện đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng đến việc triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, huy động nguồn vốn ODA nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

Hàng năm, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân tộc, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gắn với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2018-2020 trong dự toán ngân sách theo khả năng cân đối ngân sách địa phương.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số do ngành quản lý.

- Phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, dự án thuộc lĩnh vực được giao nhằm đạt được các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thực hiện lồng ghép các nguồn lực và theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc lĩnh vực ngành quản lý; tổng hợp báo cáo theo quy định.

5. Sở Y tế

- Thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chiến lược, quy hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

- Phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, dự án thuộc lĩnh vực được giao nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Thực hiện lồng ghép nguồn lực và theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc lĩnh vực ngành quản lý; tổng hợp báo cáo theo quy định.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thực hiện đánh giá thực trạng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực do ngành quản lý.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với đặc điểm đời sống văn hóa, xã hội của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới và thực hiện giảm nghèo bền vững.

- Phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, dự án thuộc lĩnh vực được giao nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chiến lược, quy hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình,dự án và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số lĩnh vực do ngành quản lý.

- Phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, dự án thuộc lĩnh vực được giao nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra;

- Tổ chức thực hiện việc lồng ghép nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với đặc điểm đời sống văn hóa xã hội của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về tiếp cận kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, tổng hợp báo cáo theo quy định.

8. Các sở, ngành có liên quan

- Căn cứ mục tiêu, các chỉ tiêu được xác định trong kế hoạch này, cụ thể hóa vào chiến lược, chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch phát triển của ngành và tổ chức triển khai thực hiện nhằm góp phần đạt được các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thực hiện lồng ghép các nguồn lực và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc lĩnh vực ngành quản lý; tổng hợp báo cáo theo quy định.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh

Tham gia vào các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch; đồng thời, phản ánh kịp thời các thông tin về tình hình công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở chỉ tiêu của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong kế hoạch này; chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch xác định mục tiêu, các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể và đề ra giải pháp phù hợp với khả năng nguồn lực và điều kiện của địa phương của địa phương. Gắn việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với triển khai thực hiện mục tiêu của kế hoạch này và lồng ghép các chính sách hiện hành để tập trung ưu tiên thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số;

- Thực hiện lồng ghép các nguồn lực và các chương trình, dự án; đồng thời báo cáo, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm; gửi báo cáo theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Phan Thiết chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban Dân tộc tổng hợp) để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KT.Thường.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3957/KH-UBND ngày 18/09/2018 thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gắn với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2018–2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


761

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.199.4