Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 381/KH-UBND 2022 giảm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng thiểu số Ninh Thuận

Số hiệu: 381/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Long Biên
Ngày ban hành: 26/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 01 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN, NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)”. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 98/QĐ-UBDT ngày 18/02/2021 của Ủy ban Dân tộc; Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)”;

2. Tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật; tuyên truyền, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ và xây dựng mô hình điểm, duy trì hoạt động của các mô hình điểm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

3. Các hoạt động thực hiện phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình.

4. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình; phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng 01 phóng sự về Hôn nhân và gia đình; tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số;

2. Tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số.

a) Số lượng: 28 lớp/28 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; mỗi xã 80 đại biểu; trong đó: 70 đại biểu không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 10 đại biểu hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) Đối tượng: Cán bộ UBND xã, các hội đoàn thể, trưởng, phó thôn, các vị chức sắc tôn giáo, tộc trưởng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng cốt cán của địa phương, đại diện đồng bào dân tộc thiểu số,...

c) Nội dung: Công tác tuyên truyền, vận động và tư vấn đồng bào DTTS về các lĩnh vực như: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng Giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống … Chủ trương của Đảng, Nhà nước về Chương trình, dự án, chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025 của Nhà nước.

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông tại 9/9 xã trên địa bàn huyện Bác Ái.

a) Nội dung:

- Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025”;

- Pháp luật về Dân số, Luật Hôn nhân và Gia đình; xử lý các vi phạm hành chính, hình sự liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Hôn nhân và Gia đình; Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em…

- Các quy định của pháp luật có liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng như hậu quả, tác hại và những hệ lụy do các hành vi này gây ra để nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

b) Hình thức:

- Chiếu phóng sự tuyên truyền về tác hại, hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;

- Xây dựng chương trình văn nghệ và các tiểu phẩm tuyên truyền;

- Truyền thông qua trực quan cổ động: in băng rôl tuyên truyền tại 9 xã.

4. Duy trì và xây dựng mới Câu lạc bộ phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

a) Duy trì hoạt động 07 Câu lạc bộ, tại: xã Phước Thắng, (huyện Bác Ái), xã Phước Hà (huyện Thuận Nam), xã Phước Kháng (huyện Thuận Bắc); xã Ma Nới (Ninh Sơn); Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh; Trường DTNT huyện Ninh Sơn và Trường THPT Dân tộc Nội trú Pi Năng tắc huyện Bác Ái.

b) Xây dựng mới 02 Câu lạc bộ, trong đó: 01 Câu lạc bộ tại xã Bắc Sơn (huyện Thuận Bắc) và 01 Câu lạc bộ tại Trường THPT Dân tộc Nội trú huyện Thuận Bắc.

5. Tổ chức kiểm tra thực hiện Đề án: Tại 06 huyện (Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Hải và Thuận Bắc).

6. Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án tại tỉnh: Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án.

III. KINH PHÍ: Từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc (Cơ quan Thường trực):

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và địa phương tổ chức thực hiện nội dung theo Kế hoạch;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện và các kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch theo Đề án, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với UBND huyện Bác Ái xây dựng nội dung chương trình truyền thông theo Kế hoạch.

2. Sở Tài chính căn cứ Kế hoạch, cân đối và phân bổ ngân sách đảm bảo thực hiện mục tiêu kế hoạch này.

3. Các Sở, ngành liên quan và đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phối hợp lồng ghép các hoạt động liên quan góp phần thực hiện có hiệu quả nội dung của Kế hoạch.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho thành viên của tổ chức mình tham gia tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân; tích cực vận động các thành viên, hội viên và nhân dân tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng liên quan, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn; tự cân đối nguồn ngân sách của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo các xã duy trì hoạt động và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Câu lạc bộ trong việc ngăn chặn phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở địa phương;

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền, nhân rộng những mô hình Câu lạc bộ hiệu quả để góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn theo mục tiêu đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc; (b/c)
- Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy ban Dân tộc; (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; (b/c)
- CT, PCT. UBND tỉnh Nguyễn Long Biên;
- Thành viên BCĐ Đề án tỉnh;
- Các Sở, ban ngành và UBND huyện, tp;
- VPUB: CVP, PVP (NĐT);
- Lưu: VT, VXNV, NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Biên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 381/KH-UBND ngày 26/01/2022 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, năm 2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.236

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!