Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 3784/KH-UBND 2022 triển khai Tháng bình đẳng giới ứng phó bạo lực giới Bình Thuận

Số hiệu: 3784/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Minh
Ngày ban hành: 09/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3784/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 09 tháng 11 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2022

Căn cứ Công văn số 3917/LĐTBXH-BĐG ngày 03/10/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.

- Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

- Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông đặc biệt cần tuân thủ các quy định của cơ quan y tế về phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG, NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chủ đề Tháng hành động năm 2022

“Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022.

3. Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông: Theo Phụ lục 1, 2 đính kèm.

4. Nội dung

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và địa phương triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi tuyên truyền; tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh - truyền hình; hệ thống thông tin cơ sở ở các xã, phường, thị trấn; truyền thông xã hội qua các trang thông tin điện tử, kênh mạng xã hội...

- Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2022; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, thi sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi), giao lưu văn nghệ, thể thao...; tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2022 nói riêng.

- Phát hành các sản phẩm truyền thông về chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

- Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột.

- Thường xuyên giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm. Triển khai đồng bộ các hoạt động can thiệp, hỗ trợ các trường hợp bị xâm hại, bạo lực, mua bán được phát hiện.

- Tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

- Cập nhật các tin, bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để đăng tải trên trang thông tin điện tử và các cơ quan thông tin đại chúng khác.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Từ nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo Quyết định số 1827/QĐ- UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các nguồn vận động, huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả hoạt động Tháng hành động năm 2022 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Triển khai Kế hoạch Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến các cấp Hội.

- Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp, tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong Tháng hành động năm 2022.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,... hưởng ứng Tháng hành động trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” và các thông điệp tuyên truyền của Tháng hành động năm 2022.

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động về thông tin, báo chí, thông tin trên Internet về bình đẳng giới; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có nội dung định kiến giới.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận

Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các sản phẩm truyền thông; tích cực đăng tin, bài viết về bình đẳng giới trước, trong Tháng hành động năm 2022.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

- Treo khẩu hiệu tại đơn vị Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 (Nội dung khẩu hiệu theo phụ lục 2 đính kèm)

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở các hoạt động chính của Kế hoạch Tháng hành động năm 2022, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt đối xử phụ nữ và trẻ em gái; tăng cường hoạt động tuyên truyền chủ đề bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2022 tại địa phương.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Kết thúc Tháng hành động năm 2022, các sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện (theo phụ lục 3) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 22 tháng 12 năm 2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố
- Lưu: VT, KGVX NV, Th.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3784/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới ngày 09/11/2022 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.422

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!