Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 351/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 351/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Đồng Văn Thanh
Ngày ban hành: 02/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 351/KH-UBND

Hậu Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ BÁO CHÍ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn Tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-TTg , Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT , đảm bảo sắp xếp tinh gọn, phát huy hiệu quả hoạt động các cơ quan báo chí của Tỉnh.

- Cụ thể hóa Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, phát huy vai trò trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Quy hoạch đề ra.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

- Phát huy hệ thống báo chí Tỉnh nhà nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai phải đảm bảo đúng với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn Tỉnh.

- Các ngành, các cấp, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo điều hành, phối hợp chặt chẽ huy động được các nguồn lực đầu tư cho phát triển sự nghiệp báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Phổ biến, tuyên truyền nội dung Quyết định số 362/QĐ-TTg

1.1. Tổ chức Hội nghị công bố, phổ biến các nội dung trong Quyết định số 362/QĐ-TTg và Kế hoạch triển khai Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn Tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: quý I/2020.

1.2. Thực hiện việc đăng tải nội dung Kế hoạch thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg trên địa bàn Tỉnh trên Cổng/Trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn Tỉnh về định hướng, quan điểm, mục tiêu phát triển sự nghiệp báo chí nhằm nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển sự nghiệp báo chí.

- Đơn vị chủ trì: Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: quý I/2020.

2. Triển khai các nhiệm vụ trong Quyết định số 362/QĐ-TTg

2.1. Tham mưu triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo, điều hành, quản lý việc thực hiện Quy hoạch trong lĩnh vực báo chí.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: quý II/2020.

2.2. Phát triển báo điện tử theo hướng tích hợp đa phương tiện. Chuyển đổi mô hình tòa soạn tích hợp cho Báo Hậu Giang. Thực hiện đầu tư trang thiết bị, mua sắm các phần mềm phục vụ cho đề án chuyển đổi mô hình tòa soạn tích hợp đa phương tiện nhằm nâng cao năng lực phù hợp với xu hướng phát triển sắp tới.

- Đơn vị chủ trì: Báo Hậu Giang.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: năm 2020.

2.3. Đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng thu, phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: năm 2020.

2.4. Đầu tư trang thiết bị cho Tạp chí Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, hướng đến xây dựng tạp chí điện tử.

- Đơn vị chủ trì: Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: năm 2020 và những năm tiếp theo.

2.5. Đào tạo nguồn nhân lực báo chí trên địa bàn Tỉnh: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ các nhân lực báo chí, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về báo chí, các nội dung về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ báo chí.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Hội Nhà báo tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

2.6. Tăng cường tổ chức các cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí khuyến khích nhà báo, văn nghệ sĩ tham gia hoạt động sáng tác góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

2.7. Xây dựng đề án tự chủ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang nhằm cân đối các nguồn thu cho các hoạt động đảm bảo tự chủ 100% chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2020.

2.8. Xây dựng đề án tự chủ của Báo Hậu Giang nhằm cân đối một phần nguồn thu cho các hoạt động, từng bước hướng đến đảm bảo tự chủ 100% chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Báo Hậu Giang.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2020.

2.9. Xây dựng cơ chế đặt hàng thông tin báo chí để hướng đến việc hỗ trợ các cơ quan báo chí cân đối các nguồn thu cho các hoạt động đảm bảo tự chủ 100% chi thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2020.

2.10. Xây dựng đề án nâng cấp toàn diện về năng lực sản xuất chương trình cũng như hạ tầng kỹ thuật cho các Đài Truyền thanh cấp huyện, bao gồm: xây dựng trụ sở, sửa chữa, nâng cấp các trang thiết bị gắn với việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 3343/KH-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị chủ trì: UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2020 và những năm tiếp theo.

2.11. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, định hướng nội dung thông tin của báo chí.

- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về Thông tin, tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, đạo đức lối sống, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Thực hiện hiệu quả quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Báo chí bám sát thực tiễn đời sống của đất nước, của Nhân dân để có nhiều tác phẩm báo chí hay, có chất lượng cao cả về tư tưởng và nghệ thuật, nội dung và hình thức, tạo nên sức hấp dẫn và có sức thuyết phục; phát hiện, cổ vũ, động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong đời sống kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

2. Về pháp luật, cơ chế, chính sách

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và triển khai các hoạt động đầu tư phát triển báo chí.

- Xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, định hướng nội dung thông tin của báo chí; chú trọng công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị; tăng cường cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và đủ về số lượng cho các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cấp tỉnh và cấp huyện. Có chế độ ưu đãi, khuyến khích, động viên những nhà báo giỏi, có tài, có đức.

- Áp dụng cơ chế xử phạt nghiêm theo quy định đối với những cơ quan báo chí không bám sát tôn chỉ mục đích, không đảm bảo về nội dung thông tin và xử lý kỷ luật tác giả có ấn phẩm báo chí, bài viết thông tin không chính thống.

- Tăng cường công tác quản lý cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cơ quan báo chí giảm chi phí, tăng nguồn thu để phát triển.

3. Về quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực

- Xây dựng đội ngũ những người làm báo có trình độ nghiệp vụ cao, có bản lĩnh chính trị, có khả năng tác nghiệp năng động, sáng tạo. Chú trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, phát triển đảng viên trong đội ngũ những người làm báo. Đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ những người làm báo, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế ưu đãi của Tỉnh, chính sách thu hút, hỗ trợ lao động làm báo, đảm bảo mức sống, đảm bảo thu nhập để đội ngũ làm báo có thể cống hiến cho sự nghiệp phát triển thông tin. Không để tình trạng các phóng viên, biên tập viên vi phạm đạo đức người làm báo, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng không tốt đến dư luận và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

- Thực hiện quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế nhu cầu của Tỉnh, nhằm lựa chọn được nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vị trí quan trọng tại các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cấp tỉnh, huyện.

4. Về khoa học, công nghệ

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong báo chí; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật chuyên ngành công nghệ hiện đại cho cơ quan quản lý nhà nước, cho báo điện tử; Cổng/Trang thông tin điện tử để kịp thời ngăn chặn sự tấn công, phá hoại thông tin trên mạng, sàng lọc thông tin xấu và nhận dạng thông tin độc hại, tiêu cực trên hệ thống các kênh thông tấn, báo chí.

- Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mới trong việc nâng cấp cơ sở dữ liệu và việc tác nghiệp làm tin của phóng viên và cộng tác viên, rút ngắn thời gian gửi, nhận, kiểm duyệt, biên tập, quản lý chương trình, nội dung đảm bảo nhanh, tiện lợi, minh bạch, hiện đại. Ứng dụng công nghệ thông tin để xuất bản các ấn phẩm điện tử hỗ trợ các ấn phẩm in truyền thống.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Định hướng tuyên truyền các quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển, quản lý báo chí nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn xã hội.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Quyết định số 362/QĐ-TTg ; tham mưu việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn Tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ, phóng viên, biên tập viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng; quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí của Tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Tài chính

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thực hiện tốt cơ chế, chính sách về đào tạo, quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức ngành báo chí. Rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức và cơ cấu nguồn nhân lực của cơ quan báo chí theo quy định.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang

- Căn cứ yêu cầu chức năng, nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy của đơn vị theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

- Đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, đảm bảo thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương, đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.

- Phát huy mọi nguồn lực xã hội tham gia sản xuất các chương trình giải trí; liên kết đầu tư sản xuất chương trình; thực hiện kinh doanh dịch vụ hoạt động phát thanh, truyền hình…

- Xây dựng đề án đổi mới chất lượng nội dung chương trình theo định hướng quy hoạch. Phối hợp với Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử thực hiện đo lường định lượng khán giả truyền hình của kênh HGTV.

6. Báo Hậu Giang

- Căn cứ yêu cầu chức năng, nhiệm vụ và xây dựng tổ chức bộ máy đơn vị theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh tờ báo của Đảng bộ tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng và đổi mới về hình thức và nội dung; đa dạng hóa nội dung thông tin, thông tin nhiều chiều; tích cực đấu tranh, phê phán cái xấu làm ảnh hưởng đến lợi ích chung; hướng đến phục vụ tốt nhu cầu của nhiều đối tượng.

7. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

- Căn cứ yêu cầu chức năng, nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy theo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

- Tăng cường đăng tải, giới thiệu, quảng bá tác phẩm thơ, văn xuôi, tranh, ảnh nghệ thuật, phê bình văn học, giá trị lịch sử, văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Khai thác tiềm năng và thu hút lực lượng sáng tác văn học, nghệ thuật trong Tỉnh với nhiều tác phẩm có giá trị và chất lượng cao.

8. Hội Nhà báo tỉnh

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; tăng cường công tác tuyên truyền đối với hội viên trong việc triển khai Kế hoạch này.

9. Các Sở, ban, ngành liên quan

Triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của mình, cung cấp thông tin trên bản tin, Cổng/Trang thông tin điện tử đúng theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan báo chí triển khai các hoạt động nhằm đưa thông tin đến với đông đảo người dân trong Tỉnh.

10. UBND huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai Kế hoạch này tại địa phương và thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động truyền thanh, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cấp huyện và Trạm Truyền thanh cấp xã.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn Tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- Các đơn vị nêu tại Mục IV;
- Lưu: VT.TN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 351/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


51

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169