Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 335/KH-TANDTC Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Trần Văn Tú
Ngày ban hành: 29/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 335/KH-TANDTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN VỚI CHỦ ĐỀ: “NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA ĐỘI NGŨ THẨM PHÁN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN”

Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đảy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 và căn cứ vào Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012 của ngành Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Tòa án nhân dân với chủ đề: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TỈNH HÌNH

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân là một mục tiêu được đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011- 2020, đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua; đồng thời việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ tư pháp là một yêu cầu quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thời gian qua, với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó yêu cầu đối với công tác cán bộ là: “Rà soát đội ngũ cán bộ tư pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh”,  “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp, theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao và cụ thể hóa tiêu chuẩn về chính trị, phảm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội đối với từng loại cán bộ” và “Đào tạo đủ số lượng cán bộ tư pháp có trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ chuyên sâu về lĩnh vực tư pháp quốc tế nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực”…, ngành Tòa án nhân dân đã rất chú trọng việc kiện toàn và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành, đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán, do đó đội ngũ cán bộ, Thẩm phán ngành Tòa án nhân dân đã không ngừng được tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng.

So với thời điểm năm 2002, khi Tòa án nhân dân tối cao bắt đầu thực hiện việc quản lý các Tòa án địa phương về tổ chức theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, từ chỗ đội ngũ cán bộ Tòa án còn thiếu về số lượng, yếu về trình độ và năng lực nghiệp vụ, đến nay đội ngũ cán bộ, Thẩm phán của toàn ngành tăng 3.205 người, trong đó Thẩm phán tăng 1.253  người. Hiện nay, biên chế toàn ngành là 12.520 người; trong đó, Tòa án nhân dân tối cao có 651 người (104 Thẩm phán), Tòa án nhân dân cấp tỉnh có 3.537 người (1.072 Thẩm phán) và Tòa án nhân dân cấp huyện có 8.332 người (3.616 Thẩm phán). Không chỉ tăng về số lượng mà trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, Thẩm phán cũng không ngừng được nâng lên. Cho đến nay, 100% Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp đều có trình độ cử nhân luật trở lên; 100% Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, 75% Thẩm phán trung cấp và 35% Thẩm phán sơ cấp có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị; 100% Thẩm phán các cấp là Đảng viên. Trong kỳ Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh và cấp huyện năm 2010, ngành Tòa án nhân dân có 46 người là đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh được bầu và trúng cử Ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh và trên 400 người là đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện được bầu và trúng cử Ban chấp hành đảng bộ cấp huyện .

Nhìn chung công tác tổ chức cán bộ của ngành Tòa án nhân dân trong các năm qua đã đạt được những thành tích đáng kể, tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân các cấp được kiện toàn, đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án từng bước được bổ sung và nâng cao về chất lượng. Từ những chuyển biến tích cực này đã góp phần nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, tỷ lệ án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán có xu hướng giảm hàng năm, các hoạt động khác của ngành Tòa án nhân dân đảm bảo hiệu quả thiết thực; tạo tiền đề quan trọng để ngành Tòa án nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Tuy nhiên, công tác xây dựng ngành trong đó trọng tâm là công tác tổ chức cán bộ trong thời gian qua cho thấy, vẫn còn một số cán bộ, Thẩm phán hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có Thẩm phán trong công tác xét xử tỷ lệ án hủy cao hoặc áp dụng án treo không đúng, Tòa án nhân dân tối cao đã yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm và áp dụng các biện pháp xử lý. Cá biệt vẫn còn Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật và bị truy cứu trách nhiệm hình sự (năm 2009, toàn ngành có 22 cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật và 04 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự; năm 2010, có  25 cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật và 05 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự; năm 2011, có 26 cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật và 05 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự). Các vi phạm xảy ra ở nhiều dạng như: Vi phạm chế độ kỷ luật, nội quy cơ quan; vi phạm chế độ quản lý và sử dụng kinh phí; vi phạm chế độ công tác nghiệp vụ, nhận hối lộ, cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, ra bản án trái pháp luật, làm mất tang vật vụ án... Hàng năm, Tòa án nhân dân tối cao nhận được hàng chục đơn thư tố cáo của công dân, của đương sự tố cáo Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án có những sai phạm như xét xử không khách quan nhằm trục lợi, nhận tài sản của đương sự, lợi dụng việc xét xử để mua bán đất đai hưởng lợi… Đối với các đơn thư này, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, kết luận từng nội dung tố cáo. Thông qua kiểm tra, kết luận thì thấy tuy có những nội dung tố cáo chưa có đủ cơ sở kết luận, nhưng việc tố cáo của công dân và đương sự đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành, là những hiện tượng không bình thường, là cảnh báo cho Thẩm phán, cán bộ, công chức của ngành khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, báo chí đã phản ánh một số trường hợp Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án có lối sống không lành mạnh, vi phạm phẩm chất đạo đức, như các vụ việc xảy ra tại một số Tòa án nhân dân địa phương. Thông qua việc kiểm tra, xác minh, xử lý của các Đoàn kiểm tra ở các Tòa án nhân dân địa phương có vi phạm nêu trên cho thấy những nội dung mà báo chí phản ánh là có cơ sở hiện tượng của sự việc. Tòa án nhân dân tối cao đang chỉ đạo các địa phương có cán bộ vi phạm xử lý nghiêm theo thẩm quyền và đề nghị các cấp có thẩm quyền kỷ luật về Đảng và chính quyền, tùy theo mức độ vi phạm của họ. Mặc dù số Thẩm phán, cán bộ Tòa án có hành vi vi phạm không nhiều, nhưng đã ảnh hưởng tới uy tín của ngành và lòng tin của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và Tòa án nói riêng.

Đối với nguyên nhân của tình hình cán bộ Tòa án, Thẩm phán vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật nêu trên, thì nguyên nhân chủ quan là chính. Mặc dù tình hình kinh tế của từng địa phương cũng như cả nước còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp ủy đảng, chính quyền địa  phương và nhà nước ta luôn quan tâm đãi ngộ, ưu đãi đối với ngành Tòa án nhân dân. Đồng thời, Đảng và Nhà nước ta cũng đã có quyết tâm chính trị rất cao về đấu tranh phòng chống tham nhũng. Ngành Tòa án nhân dân cũng đã có những giải pháp cụ thể về phòng chống tham nhũng trong nội bộ ngành. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm của Thẩm phán, cán bộ Tòa án trước hết là trách nhiệm cá nhân của họ và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, Thẩm phán có vi phạm. Các nguyên nhân chủ quan dẫn đến các sai phạm là:

Thứ nhất: các Thẩm phán, cán bộ, công chức có vi phạm nêu trên do mang nặng chủ nghĩa cá nhân; thiếu ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lỗi sống; chưa ý thức rõ trách nhiệm, đạo đức, tác phong của người cán bộ Tòa án; có lối sống buông thả, thực dụng, cơ hội; chưa thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân. Xuất phát từ động cơ vụ lợi, các hành vi vi phạm của họ mặc dù đã bị xử lý nghiêm minh, nhưng cũng là những bài học sâu sắc cho cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân.

Thứ hai: Các Tòa án nhân dân địa phương để xảy ra các vi phạm đó là do lãnh đạo đơn vị chưa nhận thức đúng đắn và chấp hành tốt sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương trong việc giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, Thẩm phán; trình độ quản lý còn hạn chế, chưa sâu sát trong công tác quản lý cán bộ, thiếu những hình thức, biện pháp thích hợp để quản lý, kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, Thẩm phán nên chưa kịp thời phát hiện để uốn nắn ngay từ đầu đối với những biểu hiện sai trái của Thẩm phán, cán bộ, công chức để phòng ngừa vi phạm. Chưa làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; nhất là áp dụng các biện pháp về phòng chống tham nhũng nên việc phòng ngừa chưa cao.

Thứ ba: Các sai phạm của Thẩm phán, cán bộ Tòa án có vi phạm trong thời gian vừa qua cũng có nguyên nhân là do hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cán bộ, Thẩm phán này chưa có ý thức tự học hỏi, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật các kiến thức mới liên quan tới lĩnh vực công việc của mình. Mặt khác, mặc dù đã có những chuyển biến nhất định, nhưng công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn vụ cho cán bộ, Thẩm phán trong toàn ngành nói chung và ở các Tòa án địa phương nói riêng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề ra; một số Tòa án địa phương chưa quan tâm làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân thuộc quyền quản lý.

Xuất phát từ kết quả thành tích của công tác kiện toàn tổ chức xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân, và các hạn chế của công tác này trong thời gian qua, đồng thời. nhằm từng bước đẩy lùi, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ các vi phạm, sai phạm trong đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân và để thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt để tích cực và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đã ra Nghị quyết về cuộc vận động với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Mục đích

Thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” nhằm từng bước xây dựng kiện toàn đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với mục tiêu xây dựng ngành Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án phải “Phục vụ nhân dân”, “Phụng sự Tổ quốc”, “phụng công thủ pháp, chí công vô tư” để củng cố lòng tin của xã hội, của nhân dân đối với ngành Tòa án nhân dân.

2. Yêu cầu

- Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế của công tác xây dựng ngành trong những năm vừa qua, để công tác xây dựng ngành nói chung, việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân nói riêng có chiều sâu, đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xét xử các loại vụ án thuộc thẩm quyền của ngành Tòa án nhân dân.

- Lãnh đạo, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao đối với các đơn vị trong ngành thực hiện cuộc vận động này phải đồng bộ, cụ thể và có sự phối hợp chặt chẽ với các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, để gắn với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng địa phương.

- Các đơn vị trong ngành Tòa án nhân dân thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, của cấp ủy địa phương về việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đồng thời phát huy tính sáng tạo, chủ động của từng đơn vị để vận dụng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

3. Các giải pháp

a. Nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng

- Các đơn vị trong ngành Tòa án nhân dân phải thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Thẩm phán, cán bộ, công chức trong đơn vị mình; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch khi quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến cải cách tư pháp, tổ chức, hoạt động của ngành Tòa án nhân dân và công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm đảm bảo cho Thẩm phán, cán bộ, công chức trong đơn vị thống nhất cao về nhận thức, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó thực hiện tốt cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân”.

- Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan ở trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức của ngành Tòa án nhân dân. Nội dung về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống mà Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện là: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu, tự giác; không quan liêu tham nhũng, lãng phí; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, có ý thức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Để từng bước cụ thể hóa các nội dung tu dưỡng, rèn luyện đó, các đơn vị phải thực hiện việc công khai, minh bạch các hoạt động của Toà án theo quy định của pháp luật; thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo theo đúng quy định của Chính phủ; triển khai và thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với giai đoạn 2 của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn ngành Toà án nhân dân; tiêu chí hóa lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Tòa án. Trong phong trào thi đua này lấy cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” là trọng tâm, với mục tiêu, nội dung là:

+ 100% Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân có cam kết và thực hiện đúng cam kết về việc thực hiện đúng "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân”, không vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức lỗi sống, không vi phạm kỷ luật và pháp luật.

+ 100% gia đình Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án đạt danh hiệu gia đình văn hóa mới ở nơi cư trú.

+ 100% Đảng viên đang công tác trong ngành Tòa án nhân dân cam kết không vi phạm những điều đảng viên không được làm và đảm bảo sinh hoạt Đảng hai chiều đúng quy định của cấp ủy Đảng địa phương.

Các nội dung này nhằm xây dựng hình ảnh Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân thực sự gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh ở cơ quan và nơi cư trú, để củng cố lòng tin của nhân dân, của xã hội đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án.

Hội đồng Thị đua khen thưởng ngành sẽ cụ thể hóa các tiêu chí thi đua của nội dung này để từng Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án có bản đăng ký cam kết phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân, kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là các điển hình về đạo đức, lối sống trong sạch, liêm khiết. Các nội dung trên cũng là những tiêu chí để xem xét khi cân nhắc, đề bạt bổ nhiệm Thẩm phán và các chức vụ quản lý trong ngành Tòa án nhân dân.

b. Nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ

- Cần chú trọng chất lượng cán bộ ngay từ khi tuyển dụng phải đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe, tư cách đạo đức, những địa phương thiếu nguồn cán bộ tuyển dụng không phải vì lý do này mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ tuyển dụng.

- Quan tâm làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Thẩm phán; tiếp tục đổi mới công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong toàn ngành, trong đó không chỉ tập trung vào việc bồi dưỡng nghiệp vụ mà cần chú trọng cả việc đào tạo, bồi dưỡng về  lý luận chính trị, trình độ quản lý, tin học, ngoại ngữ và các kiến thức xã hội khác, trong đó có kỹ năng về công tác dân vận.

- Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ để tạo nguồn nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý của từng đơn vị và của ngành. Hàng năm hoặc đột xuất, Tòa án nhân dân tối cao sẽ phối hợp với cấp ủy địa phương rà soát, đánh giá về đội ngũ cán bộ quản lý (Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân địa phương) và Thẩm phán các cấp theo phân cấp quản lý cán bộ. Thông qua rà soát, đánh giá cán bộ có các giải pháp điều chuyển hoặc thay thế những cán bộ quản lý thiếu năng lực, không đáp ứng được yêu cầu, những trường hợp để xảy ra mất đoàn kết nội bộ, có biểu hiện vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. Đồng thời, thông qua rà soát, đánh giá cán bộ để có những chính sách sử dụng cán bộ hợp lý, đưa những cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cho ngành, coi đây là giải pháp vừa mang tính đột phá, vừa mang tính chất thường xuyên. Cũng thông qua rà soát để đánh giá kết quả xét xử của từng Thẩm phán trong năm để có biện pháp xử lý phù hợp.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm công vụ đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức, trong đó trọng tâm là kiểm tra đối với Thẩm phán trong công tác xét xử. Thông qua công tác kiểm tra kịp thời uốn nắn các biểu hiện hoặc khuynh hướng lệch lạc như tuyệt đối hóa nguyên tắc độc lập xét xử hoặc biểu hiện pháp lý đơn thuần; kịp thời xác minh để kết luận và xử lý nghiêm những Thẩm phán, cán bộ, công chức có sai phạm; kiên quyết chuyển cơ quan có thẩm quyền để xem xét trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp có dấu hiệu phạm tội. Công tác kiểm tra phải tiến hành đúng phương hướng, phương châm, thủ tục và nguyên tắc, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những Thẩm phán, cán bộ, công chức có biểu hiện tham nhũng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống.

c. Nhóm giải pháp về chế độ chính sách

- Trong khi chờ Chính phủ triển khai thực hiện chủ trương cải cách chế độ tiền lương, Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiếp tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét cho ngành Tòa án nhân dân một số nội dung về chế độ chính sách như: nâng mức phụ cấp phiên tòa, phụ cấp thâm niên ngành, phụ cấp chức vụ cho các thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh… để tạo điều kiện về đời sống của Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án yên tâm công tác.

- Đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tùy theo điều kiện kinh tế của địa phương có những chỉ đạo về chính sách nhà ở, đất ở, các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải thiện đời sống vật chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm cụ thể hóa sự ưu đãi của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với ngành Tòa án nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung ương phối hợp để lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị trong ngành Tòa án nhân dân tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân địa phương có trách nhiệm tổ chức quán triệt Kế hoạch này tới toàn thể Thẩm phán, cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; trên cơ sở điều kiện, tình hình cụ thể và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này.

3. Đề nghị Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Đảng ủy, chi bộ các Tòa án nhân dân địa phương phối hợp, chỉ đạo và động viên đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ, Chi bộ mình tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này.

4. Giao cho Vụ Tổ chức - Cán bộ phói hợp với các đơn vị chức năng đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo và đề xuất ý kiến với Chánh án Toà án nhân dân tối cao các giải pháp thực hiện.

5. Giao Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, phê phán các biểu hiện tiêu cực, góp phần phổ biến, quán triệt và động viên phong trào thi đua hưởng ứng cuộc vận động trong toàn ngành Tòa án nhân dân.

6. Giao Đồng chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng để triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này trong ngành Tòa án quân sự.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Tòa án nhân dân với chủ đề: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân”. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị trong ngành Tòa án nhân dân nếu có vướng mắc phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) để hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chánh án TAND tối cao (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Chánh án TAND tối cao (để phối hợp chỉ đạo);
- Đ/c Chánh án TAQS Trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao;
- Chánh án TAND cấp tỉnh;
- Chánh án TAND cấp huyện;
- Lưu: Vụ TCCB, VP.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Trần Văn Tú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 335/KH-TANDTC ngày 29/12/2011 tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Tòa án nhân dân với chủ đề: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.636

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!