Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 31/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 27/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG, NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI KHU DÂN CƯ

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư”;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư nhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các khu dân cư trên địa bàn.

2. Nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

3. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp đối với công tác PCCC tại các khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Tổ chức tốt công tác phòng ngừa các vụ cháy, nổ và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả khi xảy ra cháy, nổ.

4. Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành và địa phương trong triển khai thực hiện công tác PCCC, CNCH tại khu dân cư.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công c PCCC”; Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 03/8/2015 của Tỉnh ủy Hòa Bình; Kế hoạch s 87/KH-UBND, ngày 09/9/2015 và Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia công tác PCCC, CNCH. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác PCCC, CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC tại khu dân cư gắn với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC và CNCH, nhất là tại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao. Rà soát, chấn chỉnh, từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị gắn với quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là các điều kiện về đường giao thông, thông tin liên lạc, nguồn nước phục vụ công tác PCCC và CNCH; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, CNCH; củng cố, xây dựng mới, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng (lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH tại cơ sở), bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, CNCH theo đúng quy định của pháp luật... góp phần phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ trong khu dân cư.

4. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, như: Giải quyết dt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung; câu, mắc đường dây dn điện, viễn thông không đảm bảo theo quy định; xây dựng quy định, biện pháp cụ thể xử lý đối với các nhà chuyển đi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu... nhưng không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC tại các khu dân cư; vận động nhân dân tự nguyện di rời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại ch. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư.

5. Từng bước triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động PCCC của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2025” theo kế hoạch đề ra. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bo đm cho công tác PCCC và CNCH, phù hợp với điều kiện, đặc điểm địa phương, đơn vị.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ động phối hợp với ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí an toàn PCCC và CNCH đi với nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong các khu dân cư, làng nghề... phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tnh; thành lập các đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao. Đồng thời, tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư đảm bảo theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng, củng c, nâng cao hiệu quả hoạt động PCCC của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2025”, phù hợp với Quyết định số 3026/QĐ-UBND, ngày 25/12/2018 của y ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tdân phố trên địa bàn tỉnh nhm đáp ng yêu cầu công tác PCCC tại khu dân cư, theo phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại ch, phương tiện tại ch và vật tư, hậu cần tại ch.

- Tiến hành rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm về cháy, nổ của từng khu dân cư trên địa bàn để hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả. Tổ chức kiểm tra và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại các khu dân cư bảo đảm theo quy đnh. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với những hành vi vi phạm gây mất an toàn về PCCC. Gắn trách nhiệm của Công an các đơn vị trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

- Đẩy mạnh các đt tuyên truyền, huấn luyện về PCCC và CNCH cho các cơ sở thuộc diện qun lý về PCCC và quần chúng nhân dân tại các khu dân cư. Tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn, thoát him cho người dân khi xảy ra cháy, nổ, nhất là tại các khu dân cư, khu tập thể lâu năm, nhà kết hợp sản xuất kinh doanh. Chú trọng xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tế từng địa bàn khu dân cư. Tng bước xây dựng các cụm dân cư, khu phố, làng nghề đạt chuẩn về PCCC, bảo vệ môi trường. Tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực về Tháng hành động PCCC và Ngày toàn dân PCCC hàng năm.

- Rà soát, củng cố xây dựng phương án chữa cháy, CNCH tại các cơ sở và khu dân cư; tchức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại các khu dân cư có nguy him cháy, ncao, ít nhất mỗi năm 01 lần; bố trí lực lượng phương tiện thường trực, sẵn sàng chữa cháy và CNCH để xử lý kịp thời và có hiệu quả các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, không đxảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, nht là thiệt hại về người.

- Chủ động đxuất Bộ Công an đầu tư trang bị phương tiện PCCC, CNCH theo Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sở Xây dựng

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, trong quá trình thẩm định các đề án quy hoạch, dự án khu đô thị, khu dân cư tập trung phải xem xét đối với các nội dung yêu cầu về PCCC, CNCH cho đảm bảo với quy định của pháp luật về PCCC, CNCH.

- Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liền kề, nhà ở liền kề mặt phố (nếu có)...cần chú ý đến các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC theo quy định. Phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định, biện pháp cụ thể xử lý đối với các nhà chuyển đi công năng vừa , vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu..., nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC.

- Tăng cường phối hợp với các Sở, Ngành chức năng liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra về PCCC trong việc quy hoạch xây dựng công trình, dự án đảm bảo an toàn PCCC và CNCH theo đúng nội dung được phê duyệt.

- Chủ trì tham gia ý kiến với Bộ xây dựng khi có yêu cầu trong việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan đến PCCC cho nhà và công trình chưa phù hợp và có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3. SThông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đm an toàn về PCCC; kỹ năng thoát nạn khi có cháy, n, tai nạn, scố xảy ra; những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

- Phối hợp với Công an tnh xây dựng các tin, bài, chuyên đề, phóng sự về PCCC tại các khu dân cư nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cũng như ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC và CNCH.

- Chủ động tham mưu, đề xuất và thực hiện việc triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền về công tác PCCC, nhất là vào Tháng hành động PCCC và Ngày toàn dân PCCC hàng năm...

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Công an tỉnh, biên soạn tài liệu bồi dưỡng, phổ biến kiến thức k năng về PCCC cho giáo viên, học sinh và sinh viên, đồng thời thí điểm lồng ghép vào chương trình hoạt động ngoại khóa cho các bậc học tại một số nhà trường trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các nhà trường, cơ sgiáo dục thuộc phạm vi quản lý định kphối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, tổ chức các buổi tuyên truyền, huấn luyện, thực hành các kỹ năng về PCCC và CNCH cho giáo viên, học sinh, sinh viên. Định kỳ, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thực hành giải quyết các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

5. Sở Công thương

- Chỉ đạo tăng cường công tác kim tra tại các cơ sở kinh doanh, tập kết, sử dụng các loại chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, n trong khu dân cư. Kiên quyết tạm đình ch, đình chỉ và xử lý nghiêm đi với những tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp Cnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh hướng dẫn các cơ sở, chủ hộ gia đình có các hoạt động sản xuất kinh doanh bo quản các hàng hóa dễ cháy, nổ tuân thủ triệt đcác điều kiện an toàn PCCC.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, hàng năm lồng ghép kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH vào trong chương trình tập huấn, giảng dạy, hoạt động thực tế, thực hành trong đào tạo nghề sở các trường nghề được quản lý, cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, đặc biệt là những người làm việc trong môi trường có nguy cơ cháy, nổ cao.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy, lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành, theo quy định.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm công tác PCCC và CNCH.

8. Sở Tài chính

Phối hợp vi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tnh phân b ngân sách hàng năm từ nguồn ngân sách dành cho quốc phòng, an ninh của tnh cho các hoạt động PCCC, CNCH và cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng theo quy định của Luật PCCC; hướng dẫn việc thanh quyết toán theo đúng Luật Ngân sách hiện hành.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, lực lượng Công an, lực lượng Quân sự trong công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng tỉnh Hòa Bình (Ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 20/2/2012 của UBND tỉnh) và Quy chế số 639/QCPH-BCHQST-CA-SNN&PTNT ngày 15/11/2016 giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tan toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy có sự phối hợp nhiều lực lượng đối với các khu rừng ven khu dân cư; tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra kiểm soát, phân công thường trực, canh phòng ở những khu vực trọng đim để quản lý người vào rng và phát hiện kịp thời những hành vi sử dụng lửa trái phép; đề xuất đầu tư bổ sung trang bị phương tiện, dụng cụ PCCC rừng; tổ chức tốt công tác phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng.

10. Công ty Điện lực Hòa Bình

Phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, đề xuất khắc phục kịp thời nhng tồn tại, bất cập của mạng lưới điện hạ áp tại khu dân cư; có kế hoạch thay thế các tuyến đường dây đã xuống cấp; các trạm biến áp không đảm bảo công suất phụ tải; thường xuyên khuyến cáo quần chúng nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Phối hợp các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang lưới điện gây nguy cơ cháy nổ cao theo đúng quy định pháp luật.

11. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp theo hướng đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; bố trí hợp lý các dự án, công trình theo tính chất hoạt động, những doanh nghiệp nhập khẩu, quản lý, vận chuyển, sử dụng các loại hoá chất độc hại, nguy hiểm cháy, ncao, phải bố trí nơi độc lập, phòng ngừa cháy lan, tác hại của nhiệt, khói bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cư liền kề.

- Đôn đốc chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng, cơ sở sản xuất tại các Khu, cụm công nghiệp xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy, CNCH cho toàn khu, cụm và của từng cơ sở; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành, sẵn sàng tham gia cha cháy, CNCH kịp thời, có hiệu quả tại các khu dân cư khi sự điều động của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư phải tập trung các lực lượng tổ chức cha cháy, CNCH kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu qudo cháy, nổ gây ra. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với lc lượng Công an và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cần tăng cường qun lý Nhà nước về PCCC. Rà soát, quy hoạch khu dân cư, khu đô thị mới, các dự án du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tập trung nhiều nhà, công trình của người dân làm bng vật liệu dễ cháy, các cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề để có biện pháp phòng ngừa cháy, nổ xảy ra. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và chú ý các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC khi cấp phép xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở riêng l, nhà ở liền kề, nhà ở liền kề mặt phố, không đxảy ra tình trạng chiếm dụng, lấn chiếm hành lang an toàn PCCC, lối thoát nạn, đường giao thông phục vụ chữa cháy và CNCH...

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra tại những khu vực dân cư có nguy hiểm cao về cháy, n. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp cơi nới, chiếm dụng lối đi chung, câu, mắc đường dây điện, viễn thông không đảm bo quy định; giải tỏa các công trình, vật kiến trúc, cọc, bục, barie không phù hợp, cản trở công tác chữa cháy, CNCH trên các tuyến phố, các tuyến đường chính trong khu dân cư, khu đô thị. Vận động người dân tự nguyện di rời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy cơ cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư.

- Chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH. Tiếp tục xây dựng, cng cố lực lượng dân phòng theo Đề án “Xây dựng, củng c, nâng cao hiệu quả hoạt động PCCC của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2025”. Nghiên cứu xây dựng các đội Thanh niên tình nguyện thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH tại khu dân cư. Đảm bảo 100% khu dân cư phải tự xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ.

- Ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể về xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC gắn với thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; gắn việc đảm bảo an ninh trật tự, PCCC là một trong những tiêu chí để xét duyệt, công nhận khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư an toàn về PCCC; kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH; đồng thời, phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong lĩnh vực này.

- Quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác PCCC và CNCH; mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Th trưng các Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tng hp.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch; tham mưu sơ, tổng kết, định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tnh và Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (qua C07);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (V80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 31/KH-UBND ngày 27/02/2019 về thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.216

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80